Den som i egenskap av tillfälligt registrerad distansförsäljare eller registrerad distansförsäljare avsänder varor till Sverige genom distansförsäljning är skattskyldig. Mottagaren av varorna är skattskyldig om avsändaren inte registrerat sig som tillfälligt registrerad distansförsäljare eller registrerad distansförsäljare.

Den som i egenskap av tillfälligt registrerad distansförsäljare eller registrerad distansförsäljare avsänder varor är skattskyldig

Skattskyldig är den som i egenskap av tillfälligt registrerad distansförsäljare eller registrerad distansförsäljare avsänder alkoholvaror genom distansförsäljning (9 kap. 8 § första stycket LAS).

Skattskyldigheten omfattar även varor som avsänts genom distansförsäljning av en tillfälligt registrerad distansförsäljare eller en registrerad distansförsäljare men där skattskyldigheten inträder först efter avregistrering av den tillfälligt registrerade distansförsäljaren eller den registrerade distansförsäljaren (9 kap. 8 § andra stycket LAS).

Skatteredovisning för avsändare som är skattskyldig

Villkoren för redovisning av skatten skiljer sig åt mellan den som är tillfälligt registrerad distansförsäljare och den som är registrerad distansförsäljare.

Tillfälligt registrerad distansförsäljare

Den tillfälligt registrerade distansförsäljaren ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration (länk till aktuell sida) för varje händelse som medför skattskyldighet (26 kap. 8 § 1 SFL). Deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket senast fem dagar efter den händelse som medfört skattskyldighet (26 kap. 35 § SFL).

Registrerad distansförsäljare

Den som är registrerad som registrerad distansförsäljare ska lämna en punktskattedeklaration för varje redovisningsperiod (26 kap. 6 § första stycket SFL). Redovisningsperioden ska vara en kalendervecka (26 kap. 16 a § SFL). Deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket senast fem dagar efter redovisningsperiodens utgång (26 kap. 33 f § SFL).

Mottagaren är skattskyldig istället för avsändaren

Mottagaren av alkoholvaror som avsänts till Sverige genom distansförsäljning är skattskyldig för varorna istället för avsändaren om avsändaren vid avsändandet inte är registrerad hos Skatteverket som tillfälligt registrerad distansförsäljare eller registrerad distansförsäljare för den aktuella flyttningen (9 kap. 9 § LAS). Mottagaren är i sådant fall skyldig att anmäla flyttningen av alkoholvarorna till Skatteverket innan varorna avsänds från det andra EU-landet (6 kap. 6 § LAS).

Det är alltid avsändaren som är skattskyldig om denne är en tillfälligt registrerad distansförsäljare eller en registrerad distansförsäljare. Om en mottagare skulle anmäla en flyttning till Skatteverket trots att det finns en tillfälligt registrerad distansförsäljare för flyttningen eller varorna avsänds av en registrerad distansförsäljare, eller om avsändaren efter mottagarens anmälan anmäler sig för registrering för den aktuella flyttningen har således inte mottagarens anmälan någon betydelse för skattskyldigheten (prop. 2021/22:61 s. 262 f.).

Skatteredovisning för mottagare som är skattskyldig

Villkoret för redovisning av skatten skiljer sig åt för en mottagare som har fullgjort skyldigheten att anmäla flyttningen i förväg till Skatteverket jämfört med vad som gäller för en mottagare som inte fullgjort sin anmälningsskyldighet.

Mottagare som fullgjort anmälningsskyldigheten

En mottagare som fullgjort sin skyldighet att till Skatteverket i förväg anmäla flyttningen ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet (26 kap. 8 § 1 SFL). Deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket senast vid tidpunkten som infaller först av 5 dagar efter mottagandet av varorna och 15 dagar efter den händelse som medför skattskyldighet (26 kap. 37 § andra stycket SFL).

Mottagare som inte fullgjort sin skyldighet att anmäla flyttningen

En mottagare som inte fullgjort sin skyldighet att till Skatteverket i förväg anmäla flyttningen ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet (26 kap. 8 § 1 SFL). Deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket senast vid den händelse som medför skattskyldighet (26 kap. 37 § första stycket 5 SFL).

Skatteverket ska efterge skatten på varor Tullverket beslutat att inte lämna ut

Om beskattade varor för vilka skattskyldighet har inträtt enligt LAS har omhändertagits av Tullverket enligt 2 kap. 9 § LPK och Tullverket därefter har beslutat att inte lämna ut varorna enligt 2 kap. 16 § första stycket LPK, ska Skatteverket efterge skatten på varorna. Detta gäller endast om beslut om skatt för varorna har fattats av Skatteverket (9 kap. 24 § LAS).

Det finns även bestämmelser om att Skatteverket ska återbetala alkoholskatt på varor där skatten betalats till Skatteverket och som Tullverket därefter har beslutat att inte lämna ut.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter [1] [2]
  • Lag (2022:156) om alkoholskatt [1] [2] [3] [4]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Propositioner

  • Proposition 2021/22:61 Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar [1]