OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Här kan du läsa om hur en innehavare av en utländsk PEPP-produkt ska beräkna underlaget för avkastningsskatt.

Underlaget för avkastningsskatten beräknas i två steg

För en innehavare av en utländsk PEPP-produkt beräknas underlaget för avkastningsskatt i två steg. Först beräknas ett kapitalunderlag och därefter ett skatteunderlag (3 § AvPL).

Kapitalunderlag

Kapitalunderlaget är värdet av avtalet om sparande i en utländsk PEPP-produkt vid beskattningsårets ingång, d.v.s. kalenderårets ingång, ökat med årets inbetalningar (3 a § elfte stycket och 3 b § första stycket AvPL).

Eftersom det bara är fysiska personer som kan vara PEPP-sparare är beskattningsåret alltid kalenderåret (jfr prop. 2022/23:7 s. 197 och 280).

Inbetalningar till en utländsk PEPP-produkt ska öka kapitalunderlaget

Kapitalunderlaget ska öka med de inbetalningar som har betalats till den utländska PEPP-produkten under beskattningsåret.

Inbetalningar under januari t.o.m. juni räknas med i sin helhet. Inbetalningar under juli t.o.m. december räknas bara med till hälften (3 b § första stycket AvPL).

Som för kapitalförsäkringar ska inbetalningar till PEPP-sparandet i form av ränta, utdelning eller annan avkastning på kapitalunderlaget som PEPP-sparinstitutet har tilldelat sparandet under beskattningsåret inte öka kapitalunderlaget (prop. 2022/23:7 s. 268).

Vid en överlåtelse under beskattningsåret av en utländsk PEPP-produkt kan både överlåtaren och förvärvaren behöva beräkna ett kapitalunderlag.

En överlåtare som var innehavare av den utländska PEPP-produkten vid beskattningsårets ingång, ska beräkna kapitalunderlaget som summan av

Förvärvaren ska beräkna kapitalunderlaget som summan av

Skatteunderlag

Skatteunderlaget är en schablonmässig avkastning på kapitalunderlaget (prop. 1992/93:187 s. 162). Skatteunderlaget beräknas som kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan vid utgången av november kalenderåret närmast före beskattningsåret ökad med 1 procentenhet. Skatteunderlaget ska dock beräknas till lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget (3 d § andra stycket AvPL). Det innebär att om statslåneräntan vid utgången av november är lägre än 0,25 procent ska kapitalunderlaget multipliceras med 1,25 procent.

Skatteunderlaget avrundas nedåt till ett helt hundratal kronor (3 d § fjärde stycket AvPL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2022/23:7 En paneuropeisk privat pensionsprodukt [1] [2] [3]