OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Här kan du läsa om hur företag som tillhandahåller PEPP-produkter ska beräkna underlaget för avkastningsskatt.

Läs om hur livförsäkringsföretag och utländska tjänstepensionsinstitut som tillhandahåller PEPP-produkter ska beräkna underlaget för avkastningsskatt.

Underlaget för avkastningsskatten beräknas i två steg

För företag som tillhandahåller PEPP-produkter beräknas underlaget för avkastningsskatt i två steg. Först beräknas ett kapitalunderlag och därefter ett skatteunderlag (3 § AvPL).

Beskattningsåret är detsamma som räkenskapsåret

Begreppet beskattningsår i avkastningsskattelagen har samma innebörd som i inkomstskattelagen (12 § AvPL). För företag som tillhandahåller PEPP-produkter innebär det att beskattningsåret för avkastningsskatt alltid är detsamma som räkenskapskapsåret (1 kap. 15 § första stycket IL).

Kapitalunderlag

Kapitalunderlaget beräknas som värdet av tillgångarna vid ingången av beskattningsåret som är hänförliga till verksamheten att tillhandahålla PEPP-produkter minskat med värdet av finansiella skulder vid samma tidpunkt som är hänförliga till verksamheten att tillhandahålla PEPP-produkter.

Vid beräkningen av kapitalunderlaget ska det bortses från den del av tillgångar och skulder som inte förvaltas för PEPP-spararnas räkning.

Finansiella skulder är sådana skulder som har ett direkt samband med förvaltningen av pensionskapitalet exempelvis lån mot säkerheter i egna fastigheter eller redovisningstekniska periodiseringar av inkomster och utgifter (prop. 1992/93:187 s. 221 samt prop. 2022/23:7 s. 267).

För utländska företag som tillhandahåller PEPP-produkter i en verksamhet som bedrivs från fast driftställe i Sverige medräknas endast sådana tillgångar och skulder som är hänförliga till den i Sverige bedrivna verksamheten (3 a § första stycket AvPL).

Inbetalningar till en PEPP-produkt ska öka kapitalunderlaget

Kapitalunderlaget för en PEPP-produkt ska öka med de inbetalningar som gjorts till PEPP-produkten under beskattningsåret.

Inbetalningar under första halvåret räknas med i sin helhet. Inbetalningar under andra halvåret räknas bara med till hälften (3 b § första stycket AvPL).

Som för kapitalförsäkringar ska inbetalningar till PEPP-sparandet i form av ränta, utdelning eller annan avkastning på kapitalunderlaget som PEPP-sparinstitutet har tilldelat sparandet under beskattningsåret inte öka kapitalunderlaget (prop. 2022/23:7 s. 268).

Skatteunderlag

Skatteunderlaget är en schablonmässig avkastning på kapitalunderlaget (prop. 1992/93:187 s. 162).

Skatteunderlaget avrundas nedåt till ett helt hundratal kronor (3 d § fjärde stycket AvPL).

Skatteunderlaget för PEPP-produkter beräknas som kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan vid utgången av november kalenderåret närmast före beskattningsåret ökad med 1 procentenhet. Skatteunderlaget ska dock beräknas till lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget (3 d § andra stycket AvPL). Det innebär att om statslåneräntan vid utgången av november är lägre än 0,25 procent ska kapitalunderlaget multipliceras med 1,25 procent.

Jämkning av skattesatsen genom jämkning av skatteunderlaget

I vissa situationer ska skattesatsen jämkas. Det är dock inte möjligt att jämka skattesatsen i inkomstdeklarationen, utan i stället jämkas skatteunderlaget. Avkastningsskatten beräknas därefter med 30 procent.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Propositioner

  • Proposition 1992/93:187 om individuellt pensionssparande [1] [2]
  • Proposition 2022/23:7 En paneuropeisk privat pensionsprodukt [1] [2]