OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Andel i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person som hör hemma inom EES behandlas som en näringsbetingad andel. Det finns särskilda avdragsförbud för kapitalförlust på andel i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person som hör hemma utanför EES och för andelar som har en ägare som hör hemma utanför EES.

Andelar i vissa i utlandet delägarbeskattade juridiska personer omfattas av reglerna om skattefria inkomster

Andel i vissa i utlandet delägarbeskattade juridiska personer omfattas av reglerna om skattefria kapitalvinster på näringsbetingade andelar på motsvarande sätt som andel i ett svenskt handelsbolag.

Läs om delägares löpande beskattning av resultatandel m.m. på sidorna om Beskattning av i utlandet delägarbeskattad juridisk person.

När ska en andel i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person behandlas som näringsbetingad?

Andel i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person som hör hemma inom EES behandlas som en näringsbetingad andel på samma sätt som en andel i ett svenskt handelsbolag när bestämmelserna om skattefria kapitalvinster tillämpas (25 a kap. 3 a § IL). En förutsättning är att delägaren uppfyller ägarkraven i 25 a kap. 3 § IL. När en andel i ett delägarbeskattat subjekt behandlas som en näringsbetingad andel innebär det att kapitalvinster blir skattefria och kapitalförluster blir ej avdragsgilla på motsvarande sätt som gäller för näringsbetingad andel i aktiebolag.

Vid tillämpning av reglerna om kapitalvinster och kapitalförluster samt i fråga om skalbolagsbeskattning, ska andelar i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person inom EES och andelar i svenska handelsbolag behandlas som delägarrätter. Bestämmelser i 25 a kap. IL som gäller delägarrätter ska tillämpas för sådana andelar trots att andelar i delägarbeskattade subjekt normalt inte omfattas av definitionen av vad som är en delägarrätt (25 a kap. 4 a § IL och 48 kap. 2 § IL).

Reglerna om näringsbetingade andelar tillämpas inte vid avyttring av ett skalbolag (25 a kap. 9 § IL).

När en andel i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person inte ska behandlas som näringsbetingad

Om en andel i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person inte ska behandlas som en näringsbetingad andel (eller delägarrätt) enligt 25 a kap. IL gäller andra regler för kapitalvinst vid avyttring av andelen. Läs om beräkning av inkomsten vid Avyttring av andel i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person. Som exempel kan nämnas situationen där ägaren till andelen inte är en sådan typ av företag som kan äga näringsbetingade andelar eller där det delägarbeskattade subjektet inte hör hemma inom EES.

De särskilda avdragsförbuden för förluster på andelar beskrivs nedan.

Särskilt avdragsförbud för kapitalförlust på andel i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person som hör hemma utanför EES

Om kapitalförlust uppstår på andelar i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person som hör hemma i en stat utanför EES finns en särskild bestämmelse om att en sådan förlust inte får dras av (25 a kap 19 § första stycket 6 IL). Om istället en kapitalvinst uppstår på en motsvarande andel så är den skattepliktig eftersom bara andelar i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person som hör hemma inom EES kan behandlas som näringsbetingade.

Särskilt avdragsförbud för kapitalförluster om ägaren hör hemma utanför EES

En utländsk juridisk person som visserligen motsvarar ett svenskt aktiebolag eller annat uppräknat företag i 25 a kap. 3 § 1-4 IL, men som inte hör hemma inom EES, uppfyller inte ägarkravet i reglerna om näringsbetingade andelar.

En sådan utländsk juridisk person som hör hemma i en stat utanför EES och som därför inte uppfyller ägarkravet får inte dra av en kapitalförlust som avser andel i ett svenskt handelsbolag eller andel i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person (25 a kap. 20 § första stycket IL).

Bestämmelsen tar sikte på en situation där ägaren till andelen är en utländsk juridisk person som inte kan äga näringsbetingad andel, som har ett fast driftställe i Sverige till vilket andel i ett delägarbeskattat subjekt hänförs. Avdragsbegränsningen innebär att avdrag inte medges för förlust på andel i de uppräknade delägarbeskattade subjekten trots att vinst på motsvarande andelar i samma ägares hand är skattepliktig.

Avdragsförbudet tillämpas på motsvarande sätt om den utländska juridiska personen beskattas för verksamhet i ett svenskt handelsbolag eller i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person. För att bestämmelsen inte ska kunna kringgås gäller också att om skattskyldigheten för andelen går över till någon annan, så gäller avdragsbegränsningen för förlust i stället för den som övertar andelen (25 a kap. 20 § andra stycket IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar