OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Skyldigheten att lämna uppgifter om gränsöver­skridande betalningar syftar till att motverka mervärdes­skattebedrägerier inom EU och gäller betaltjänstleverantörer.

EU-regler om uppgiftsskyldighet för betaltjänstleverantörer om gränsöverskridande betalningar

I 33 c kap. SFL finns bestämmelser om skyldighet för betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter till Skatteverket om gränsöverskridande betalningar (33 c kap. 1 § SFL).

Bestämmelserna har införts med anledning av en ändring i mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG. Ändringarna i direktivet innebär en skyldighet för betaltjänstleverantörer att dokumentera och lämna uppgifter om gränsöverskridande betalningar i samband med betaltjänster som de tillhandahåller (prop. 2022/23:121 s. 142).

Syftet med att uppgifterna ska lämnas är att Skatteverket ska kunna fullgöra det åtagande som följer av artikel 24b i förordningen om admini­strativt samarbete (33 c kap. 2 § SFL).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]
  • RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri (omarbetning) [1]

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2022/23:121 Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter [1]