OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Betaltjänstleverantörerna ska lämna uppgifter månaden efter varje kalenderkvartal när det finns någon konkret uppgift att rapportera. Uppgifterna ska lämnas på ett fastställt formulär.

När ska uppgifterna lämnas?

De uppgifter som betaltjänstleverantören ska lämna enligt 33 c kap. 8 § SFL ska ha kommit in till Skatteverket senast vid utgången av den månad som följer efter det kalenderkvartal som uppgifterna avser (33 c kap. 10 § SFL, jfr artikel 243b.4b i mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG).

Tidpunkten för när uppgifterna ska lämnas styrs av när Skatteverket ska föra uppgifterna vidare till Cesop. Detta ska göras senast den tionde dagen den andra månaden efter det kalenderkvartal som uppgifterna avser (artikel 24b.3 i förordningen om administrativt samarbete).

Betaltjänstleverantörer ska bara lämna uppgifter om skyldighet finns enligt 33 c kap. 5 § SFL. En så kallad nollrapportering behöver därmed inte ske (prop. 2022/23:121 s. 152).

Bestämmelserna innebär att en betaltjänstleverantör ska som högst lämna uppgifter till Skatteverket fyra gånger årligen:

Kalenderkvartal

Senaste dag att lämna uppgifter till Skatteverket

Skatteverket ska senast lämna uppgifterna vidare till Cesop

Januari–mars

30 april

10 maj

April–juni

31 juli

10 augusti

Juli–september

31 oktober

10 november

Oktober–december

31 januari

10 februari

Om den senaste dagen att lämna uppgifterna till Skatteverket infaller på en lördag, söndag eller en annan helgdag, får uppgifterna lämnas nästföljande vardag (2 § lag [1930:173] om beräkning av lagstadgad tid). Denna regel gäller inte Skatteverkets skyldighet att lämna uppgifterna vidare.

Uppgifterna ska lämnas på ett fastställt formulär

Uppgifter om gränsöverskridande betalningar som ska lämnas enligt 33 c kap. SFL ska lämnas i ett fastställt formulär som motsvarar ett sådant standardformulär som avses i artikel 24b.1 andra stycket b i förordningen om administrativt samarbete (38 kap. 4 § SFL).

EU-kommissionen har antagit ett elektroniskt standardformulär som uppgifterna ska lämnas på. Skatteverket fastställer formuläret enligt 22 kap. 3 § SFF och måste ändra formuläret om EU-kommissionen ändrar sitt formulär (prop. 2022/23:121 s. 60). Formuläret är elektroniskt och måste också lämnas in elektroniskt. Det går alltså inte att skriva ut och lämna in formuläret i pappersformat (prop. 2022/23:121 s. 153).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]
  • RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri (omarbetning) [1]

Lagar & förordningar

  • Lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2022/23:121 Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter [1] [2] [3]