OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

De insamlade uppgifterna får användas av Skatteverket och andra myndigheter för de särskilda ändamål som framgår av förordningen om administrativt samarbete.

Uppgifterna bevaras i Cesop

Betaltjänstleverantörer lämnar uppgifter om gränsöverskridande betalningar till Skatteverket enligt 33 c kap. SFL. Uppgifterna skickas sedan vidare av Skatteverket till Europeiska kommissionen, där uppgifter samlas i ett centralt elektroniskt system, Central electronic system on payment information (Cesop) (se prop. 2022/23:121 s. 143).

Uppgifterna får bevaras i Cesop i högst fem år efter det år då de överfördes till databasen (artikel 24c.2 förordningen [EU] 2020/283 om ändring av förordning [EU] 904/2010 om administrativt samarbete). Åtkomst till Cesop beviljas bara till Eurofiscs sambandstjänstemän och då i samband med en utredning av misstänkt mervärdesskattebedrägeri eller för att upptäcka sådant bedrägeri (artikel 24d samma förordning).

Olika regler för hur de insamlade uppgifterna får användas

De uppgifter som de uppgiftsskyldiga betaltjänstleverantörerna lämnat till Skatteverket enligt 33 c kap. SFL, men som ännu inte lämnats över till Cesop får användas på ett sätt. De uppgifter som Skatteverket hämtat från Cesop får användas på ett annat sätt.

Vad får uppgifterna användas till innan de överlämnas till Cesop?

Efter det att betaltjänstleverantörerna har lämnat uppgifterna som omfattas av uppgiftsskyldigheten till Skatteverket, men innan Skatteverket överlämnat desamma till Cesop, begränsas vad uppgifterna får användas till av 1 kap. 4 a § första och andra styckena SdbL.

Enligt denna bestämmelse får uppgifter som betaltjänstleverantörer har lämnat enligt bestämmelserna i 33 c kap. SFL behandlas för att

 1. Skatteverket ska kunna fullgöra de åtagande som följer av artikel 24b i förordningen om administrativt samarbete, d.v.s. samla in uppgifter om betalningsmottagare och betalningstransaktioner, och
 2. Skatteverket ska kunna
  1. kontrollera betaltjänstleverantörernas uppgifts- eller dokumentationsskyldighet enligt 33 c kap. 5 § respektive 39 kap. 3 c § SFL, och
  2. handlägga ärenden som avser avgifter enligt 49 b kap. 3 § respektive 49 c kap. 7 eller 8 § SFL.

Uppgifter som avses i första stycket får endast vidarebehandlas enligt 1 kap. 5 a § SdbL. Detta innefattar bl.a. att tillhandahålla information som behövs i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet och att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelser med lag eller förordning (jfr prop. 2022/23:121 s. 136 f.).

De uppgifter som samlas in för att överföras till Cesop omfattas inte av användningsbegränsningarna i artikel 55.1 och 55.1a förordningen (EU) 904/2010 om administrativt samarbete. Det EU-rättsliga regelverket hindrar inte att Skatteverket eller andra svenska myndigheter ges möjlighet att använda de uppgifter som samlas in från betaltjänstleverantörerna för andra ändamål än för informationsöverföring till Cesop (prop. 2022/23:121 s. 89 f.).

Skatteverket får inte använda de insamlade uppgifterna för att effektivisera sin förgranskning eller för maskinella urval avseende kontroll av mervärdesskatt, inkomstskatt eller spelskatt eftersom det inte anses proportioner­ligt (prop. 2022/23:121 s. 94 f.).

Vad får de uppgifter som hämtats från Cesop användas till?

Uppgifterna som Skatteverket hämtar från Cesop får användas av Skatteverket och andra myndigheter i enlighet med de särskilda ändamål som framgår av artikel 55.1 förordningen om administrativt samarbete (jfr även 1 kap. 4 a § tredje stycket SdbL och prop. 2022/23:121 s. 83 f.), d.v.s.

 • för att fastställa beskattningsunderlaget för mervärdesskatt
 • för uppbörden av mervärdesskatt
 • för administrativ kontroll av skatter i syfte att fastställa beskattningsunderlaget för mervärdesskatt
 • för att fastställa andra avgifter, tullar och skatter
 • i samband med rättsliga förfaranden vid överträdelser av skattelagstiftningen som kan leda till påföljd.

Användningsbegränsningarna gäller för samtliga uppgifter som hämtas från Cesop, d.v.s. både uppgifter som andra medlems­stater rapporterat och uppgifter som Sverige rapporterat (prop. 2022/23:121 s. 85).

Uppgifterna får användas av andra myndigheter än Skatteverket under särskilda omständigheter

De uppgifter som Skatteverket hämtar från Cesop får behandlas i andra myndigheters verksamheter under förutsättning att användningen inte strider mot artikel 55.1 och 55.1a i förordningen om administrativt samarbete. Uppgifterna som Skatteverket hämtar in kommer att behandlas i skattedatabasen och omfattas därför av absolut sekretess. En förutsättning för att andra myndigheter ska kunna använda uppgifterna är därför att det finns en sekretessbrytande bestämmelse som medger att Skatteverket lämnar över uppgifterna till en annan myndighet (prop. 2022/23:121 s. 87).

Referenser på sidan

EU-författningar

 • RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2020/283 av den 18 februari 2020 om ändring av förordning (EU) nr 904/2010 vad gäller åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri [1]
 • RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri (omarbetning) [1] [2]

Lagar & förordningar

 • Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet [1] [2]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4] [5]

Propositioner

 • Proposition 2022/23:121 Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter [1] [2] [3] [4] [5] [6]