En förteckning över vilka juridiska personer som ska ha organisationsnummer och vilka myndigheter som tilldelar organisationsnummer.

Fysiska personer ska inte ha organisationsnummer. De ska i stället ha personnummer, samordningsnummer eller, i vissa fall, utländska skatteregistreringsnummer (TIN).

Vem ska tilldelas organisationsnummer?

Ett organisationsnummer är en unik identitetsbeteckning som tilldelas juridiska personer, exempelvis företag och ideella organisationer. Följande organisationer ska ha ett organisationsnummer enligt 1 § lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.:

  • aktiebolag, europabolag och europakooperativ med säte i Sverige, handelsbolag, ekonomiska föreningar och samfällighetsföreningar
  • ömsesidiga försäkringsbolag, ömsesidiga tjänstepensionsbolag, försäkringsföreningar och tjänste pensionsföreningar
  • erkända arbetslöshetskassor och andra inrättningar som enligt lag eller annan författning står under offentlig tillsyn
  • kommuner, regioner, kommunalförbund och andra organ för samverkan mellan kommuner
  • registrerade trossamfund och deras organisatoriska delar
  • stiftelser.

Även andra juridiska personer ska tilldelas organisationsnummer, t.ex. ideella föreningar, om den juridiska personen eller en statlig myndighet begär det. Detta gäller även enkla bolag, partrederier och utländska företags filialer i Sverige, enligt 2 § lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Vem tilldelar organisationsnummer?

Organisationsnummer tilldelas av den myndighet som registrerar den juridiska personen när den bildas eller när det annars finns anledning att föra in organisationen i myndighetens register.

Av nedanstående tabell framgår vilken myndighet som tilldelar organisationsnummer för respektive typ av juridisk person.

Juridisk person

Jur. kod

Myndighet

Aktiebolag, övriga

49

Bolagsverket

Allmänna försäkringskassor

85

Statistiska centralbyrån

Arbetslöshetskassor

95

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Bankaktiebolag

41

Bolagsverket

Bostadsrättsföreningar

53

Bolagsverket

Ekonomiska föreningar

51

Bolagsverket

Enkla bolag

21

Skatteverket

Eric-konsortier

55

Skatteverket

Europabolag

43

Bolagsverket

Europakooperativ

55

Bolagsverket

Europeisk ekonomisk intressegruppering (EEIG)

96

Bolagsverket

Europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS)

55

Bolagsverket

Europeiska politiska partier (EUPP)

55

Skatteverket

Europeiska politiska stiftelser (EUPP)

55

Skatteverket

Familjestiftelser

71

Skatteverket

Fiskevårdsområdesföreningar

98

Skatteverket

Försäkringsaktiebolag

42

Bolagsverket

Försäkringsföreningar

94

Bolagsverket

Handelsbolag

31

Bolagsverket

Hypoteksföreningar

88

Statistiska centralbyrån

Ideella föreningar

61

Skatteverket

Kommanditbolag

31

Bolagsverket

Kommunalförbund

83

Statistiska centralbyrån

Kommuner

82

Statistiska centralbyrån

Kooperativa hyresrättsföreningar

54

Bolagsverket

Medlemsbanker

93

Bolagsverket

Offentliga korporationer och anstalter

87

Statistiska centralbyrån

Oskiftade dödsbon

91

Skatteverket

Partrederier

22

Skatteverket

Regionala statliga myndigheter

89

Statistiska centralbyrån

Regioner

84

Statistiska centralbyrån

Registrerade trossamfund

63

Kammarkollegiet

Samfällighetsföreningar

62

Lantmäteriet

Sparbanker

93

Bolagsverket

Statliga myndigheter

81

Statistiska centralbyrån

Utländska bankers filialer

96

Bolagsverket

Utländska företags filialer

96

Bolagsverket

Vattenförbund

98

Länsstyrelsen

Viltvårdsområdesföreningar

98

Skatteverket

Ömsesidiga försäkringsbolag

92

Bolagsverket

Övriga stiftelser

72

Skatteverket

Utländska juridiska personer

Utländska juridiska personer med en filial i Sverige ska registrera filialen hos Bolagsverket. I samband med registreringen tilldelar Bolagsverket dem ett organisationsnummer.

Utländska juridiska personer som inte är filialregistrerade men behöver registrera sig hos Skatteverket, t.ex. för redovisning av arbetsgivaravgifter, inkomstskatt från fast driftställe, mervärdesskatt m.m., tilldelas ett organisationsnummer av Skatteverket. Den som har behov av ett organisationsnummer ansöker om detta hos Skatteverket.

Ett organisationsnummer är evigt och unikt

Ett tilldelat organisations­nummer får inte ändras eller användas på nytt vid tilldelning av nummer (4 § lag [1974:174] om identitets­beteckning för juridiska personer m.fl.). Det innebär att ett organisations­nummer är evigt och unikt. En juridisk person behåller ett tilldelat nummer under hela sin livstid och numret får aldrig tilldelas någon annan juridisk person (prop. 1974:56 s. 19). I vissa fall kan ett organisations­nummer återaktiveras i organisations­nummer­registret.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. [1] [2] [3]

Propositioner

  • Proposition 1974:56 med förslag till lag om identitetsbeteckning för juridiska personer m. fl. [1]

Referenser inom organisationsnummer