Skatteverket beslutar om tilldelning av organisationsnummer för bl.a. enkla bolag, familjestiftelser, ideella föreningar, oskiftade dödsbon, partrederier och övriga stiftelser.

Det finns inga särskilda regler om omprövning eller ändring av beslut i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. Förvaltningslagens regler om ändring är därför tillämpliga på de beslut Skatteverket fattar med stöd av lagen om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. (37–39 §§ FL).

Läs mer om beslut på sidan om Beslut om organisationsnummer och om överklagande av beslut på sidan Överklagande av beslut om organisationsnummer.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (2017:900) [1]
  • Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. [1]