När ett företag får byta redovisningsprincip och hur ett byte ska redovisas beror på vilken normgivning företaget tillämpar.

Du får här veta de viktigaste principerna i respektive regelverk och du behöver läsa regelverken för en fullständig bild.

När får man byta redovisningsprincip?

Användare av finansiella rapporter behöver kunna jämföra de finansiella rapporterna för ett företag över tiden, för att se trender i företagets finansiella ställning, finansiella resultat och kassaflöden. Det är därför viktigt att samma redovisningsprinciper tillämpas från en period till nästa. En av de grundläggande principerna är att samma principer för värdering, klassificering och indelning av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna ska tillämpas konsekvent från ett räkenskapsår till ett annat (2 kap. 4 § första stycket 2 ÅRL). När man får byta redovisningsprincip regleras i normgivningen.

K1: förenklat årsbokslut

De två regelverken om förenklat årsbokslut, BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut och BFNAR 2010: Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut, innehåller inga generella bestämmelser om när man får byta redovisningsprincip. Det framgår av de särskilda bestämmelserna när företaget får ändra redovisningsprincip.

Årsbokslut

Ett företag som tillämpar regelverket om årsbokslut får ändra principer för värdering till någon av de metoder som anges i det allmänna rådet (BFNAR 2017:3 punkt 2.3). För att göra ett byte av princip krävs i vissa fall att det finns särskilda skäl. Exempel på metoder för värdering som man kan välja i det allmänna rådet är följande.

 • Huvudregel respektive alternativregel för uppdrag till fast pris (BFNAR 2017:3 punkt 5.15). Alla uppdrag av samma slag ska redovisas enligt samma metod.
 • Förenklingsregeln i BFNAR 2017:3 punkt 6.9 som anger att återkommande utgifter under vissa förutsättningar inte behöver periodiseras. Förenklingsregeln ska tillämpas konsekvent mellan åren för varje enskild återkommande utgift.
 • Om restvärde ska beaktas eller inte när man beräknar avskrivningsunderlag (BFNAR 2017:3 punkt 9.25).
 • Nuvärdesberäkning av avsättningar (BFNAR 2017:3 punkt 15.11).

K2: årsredovisning i mindre företag

Ett företag som tillämpar det allmänna rådet om årsredovisning i mindre företag får ändra princip för värdering till någon av de metoder som anges i det allmänna rådet (BFNAR 2016:10 punkt 2.3). För att göra ett byte av princip krävs i vissa fall att det finns särskilda skäl. Exempel på metoder för värdering som man kan välja i det allmänna rådet är följande.

 • Huvudregel respektive alternativregel för uppdrag till fast pris (BFNAR 2016:10 punkt 6.15). Alla uppdrag av samma slag ska redovisas enligt samma metod.
 • Förenklingsregeln i BFNAR 2016:10 punkt 7.9 som anger att återkommande utgifter under vissa förutsättningar inte behöver periodiseras. Förenklingsregeln ska tillämpas konsekvent mellan åren för varje enskild återkommande utgift.
 • Om restvärde ska beaktas eller inte när man beräknar avskrivningsunderlag (BFNAR 2016:10 punkt 10.25).
 • Nuvärdesberäkning av avsättningar (BFNAR 2016:10 punkt 16.11).

K3: årsredovisning och koncernredovisning

Ett företag som tillämpar det allmänna rådet om årsredovisning och koncernredovisning får enligt BFNAR 2012:1 punkt 10.2 bara byta redovisningsprincip om en av följande förutsättningar är uppfylld.

 • Det är ett krav på grund av en ändring i lag eller i det allmänna rådet.
 • Det leder till att den finansiella rapporten kommer att innehålla mer tillförlitlig och relevant information om effekterna av transaktioner, andra händelser eller förhållanden på företagets finansiella ställning, resultat eller kassaflöden.
 • Företaget byter koncerntillhörighet.
 • Företagets verksamhet har minskat väsentligt i omfattning.

Företag som följer internationella redovisningsregler

Företag som följer internationella redovisningsregler ska tillämpa IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel om inte RFR 2 Redovisning för juridiska personer ange något annat. Av RFR 2 framgår att IAS 8 ska tillämpas utan undantag eller tillägg (RFR 2 IAS 8 punkt 1).

Företag som tillämpar Finansinspektionens föreskrifter

Kreditinstitut och värdepappersbolag ska som huvudregel tillämpa de internationella redovisningsreglerna eller alternativa regler i RFR 2 Redovisning för juridiska personer, om det är förenligt med ÅRKL och Finansinspektionens föreskrifter. Läs om hur kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa föreskrifterna.

Motsvarande regler finns för försäkringsföretag som tillämpar ÅRFL. Läs om hur försäkringsföretag ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter.

Hur ska ett byte av redovisningsprincip redovisas?

Hur ett byte ska redovisas beror på vilken normgivning som företaget tillämpar.

K1: förenklat årsbokslut

De två regelverken för förenklat årsbokslut, BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut och BFNAR 2010;1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut, innehåller inga generella bestämmelser om byte av redovisningsprincip. Det framgår av de särskilda bestämmelserna hur företaget gör ett byte av redovisningsprincip.

Årsbokslut

Ett företag som ändrar princip för värdering till någon av de metoder som anges i det allmänna rådet om årsbokslut ska enbart tillämpa den nya metoden framåt i tiden. Den nya metoden får endast tillämpas på nya transaktioner, med undantag för redovisning av tjänste- och entreprenaduppdrag till fast pris där samtliga uppdrag ska redovisas enligt samma metod (BFNAR 2017:3 punkt 2.3). Att den nya metoden ska tillämpas framåt i tiden innebär att årets och kommande års resultat påverkas. Posterna för det närmast föregående året ska inte räknas om och någon justering av ingående balanserat resultat ska inte göras.

K2: årsredovisning i mindre företag

Ett företag som ändrat principer för värdering till någon av de metoder som anges i det allmänna rådet om årsredovisning i mindre företag ska tillämpa ändringen framåtriktat (BFNAR 2016:10 punkt 2.3). Den nya metoden får endast tillämpas på nya transaktioner, med undantag för redovisning av tjänste- och entreprenaduppdrag till fast pris där samtliga uppdrag ska redovisas enligt samma metod. Att den nya metoden ska tillämpas framåt i tiden innebär att årets och kommande års resultat påverkas. Posterna för det närmast föregående året ska inte räknas om och någon justering av ingående balanserat resultat ska inte göras.

K3: årsredovisning och koncernredovisning

Ett företag som tillämpar det allmänna rådet om årsredovisning och koncernredovisning ska enligt BFNAR 2012:1 punkt 10.4 redovisa ett byte av redovisningsprincip enligt följande:

 • Byte till följd av ändring av lag eller det allmänna rådet ska redovisas enligt övergångsbestämmelserna till ändringen.
 • Andra byten ska redovisas med retroaktiv tillämpning.

Ett företag som redovisar byte av redovisningsprincip med retroaktiv tillämpning ska räkna om jämförelsetalen för föregående räkenskapsår som om den nya redovisningsprincipen alltid hade tillämpats. Om det är praktiskt ogenomförbart att fastställa effekterna av ett byte av redovisningsprincip för det föregående räkenskapsåret, ska företaget tillämpa den nya redovisningsprincipen på tillgångar och skulder från och med början av det innevarande räkenskapsåret (BFNAR 2012:1 punkt 10.5).

Specifikationen av förändringar i eget kapital ska innehålla uppgifter om effekterna av den retroaktiva tillämpningen (BFNAR 2012:1 punkt 6.3).

När man byter redovisningsprincip ska man lämna upplysning om karaktären på bytet av redovisningsprincip, samt justeringsbelopp för varje påverkad post i resultat- och balansräkningen för innevarande och föregående år, om det är praktiskt genomförbart (BFNAR 2012:1 punkt 10.6).

Företag som följer internationella redovisningsregler

Företag som följer internationella redovisningsregler ska tillämpa IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel, om inte RFR 2 Redovisning för juridiska personer anger något annat. Av RFR 2 framgår att IAS 8 ska tillämpas utan undantag eller tillägg (RFR 2 IAS 8 punkt 1).

Företag som tillämpar Finansinspektionens föreskrifter

Kreditinstitut och värdepappersbolag ska som huvudregel tillämpa de internationella redovisningsreglerna eller alternativa regler i RFR 2 Redovisning för juridiska personer, om det är förenligt med ÅRKL och Finansinspektionens föreskrifter. Läs om hur kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa föreskrifterna.

Motsvarande regler finns för försäkringsföretag som tillämpar ÅRFL. Läs om hur försäkringsföretag ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Årsredovisningslag (1995:1554) [1]

Övrigt