Skatteverket ska för varje beskattningsår informera den som beslutet om slutlig skatt gäller om den slutliga skatten och hur mycket den ska få tillbaka eller hur mycket den ska betala.

Beskedet om slutlig skatt

Den som beslutet om den slutliga skatten gäller ska få ett besked om den slutliga skatten och om resultatet av de beräkningar som Skatteverket gör med anledning av beslutet om slutlig skatt (56 kap. 10 § SFL).

Skatteverkets beräkningar ska finnas med på beskedet och beräkningsbilagan visar om den det gäller ska betala eller eller få tillbaka skatt.

Fastställd och beskattningsbar förvärvsinkomst

Beskedet om den slutliga skatten ska innehålla uppgifter om fastställda och beskattningsbara förvärvsinkomster (13 kap. 6 § första stycket 1 SFF).

Den fastställda förvärvsinkomsten för fysiska personer bestäms enligt reglerna i inkomstskattelagen.

Uppgifter om inkomst av kapital

Beskedet om slutlig skatt ska innehålla uppgifter om den sammanlagda inkomsten av kapital (13 kap. 6 § första stycket 2 SFF).

Uppgifter om skatter och avgifter

Beskedet om slutlig skatt ska innehålla uppgifter om storleken på skatter eller avgifter enligt

 • inkomstskattelagen
 • lagen om statlig fastighetsskatt (FSL)
 • lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som avses i 2 § första stycket 1-4 och 6-13 den lagen,
 • lagen om särskild löneskatt på pensionskostnader
 • lagen om allmän pensionsavgift
 • lagen om kommunal fastighetsavgift.
 • lagen (2021:1256) om riskskatt för kreditinstitut (56 kap. 3 § SFL)

Därutöver ska beskedet innehålla uppgifter om beslutad

Uppgifter om skattereduktioner

Beskedet om slutlig skatt ska innehålla summan av gjorda skattereduktioner enligt IL och andra lagar som gäller för beskattningsåret (13 kap. 6 § första stycket 4 SFF och 56 kap. 7 § SFL).

Uppgifter om pensionsgrundande inkomst

Beskedet om slutlig skatt ska innehålla uppgifter om den enskildas pensionsgrundande inkomst (13 kap. 6 § första stycket 5 SFF).

Kommunala skattesatser

Beskedet om slutlig skatt för fysiska personer och dödsbon ska innehålla uppgifter om den kommunala skattesatsen (13 kap. 6 § andra stycket SFF).

Beskedet kan ersätta en underrättelse om beslut

I vissa fall behöver beslutet om slutlig skatt inte skickas ut. Då underrättas den enskilda istället om beslutet genom beskedet om slutlig skatt.

Den som bara haft inkomst av kapital

Skatteverket kan underrätta den som endast har haft kapitalinkomster och inte är skyldig att lämna en inkomstdeklaration om beslutet om slutlig skatt genom beskedet om slutlig skatt.

Det gäller de som endast haft kapitalinkomster som utbetalaren dragit skatt på och lämnat kontrolluppgift för.

Beskedet ska också innehålla uppgifter om

 • intäkt av kapital och namn på varje utbetalare
 • vilket belopp som respektive utbetalare har betalat ut
 • hur mycket preliminär skatt som dragits enligt varje kontrolluppgift.

Om kontrolluppgiften lämnats för en schablonintäkt ska det finnas en uträkning för varje schablonintäkt (13 kap. 7 § SFF).

Den som efter ändrad beräkning får lägre skatt

Om Skatteverket har avvikit från lämnade uppgifter i inkomstdeklarationen så att skatten blivit lägre kan Skatteverket underrätta den det gäller om beslutet om slutlig skatt genom beskedet om slutlig skatt.

För att Skatteverket ska kunna lämna underrättelsen i beskedet ska avvikelsen bero på något av följande:

 • rättelse av en uppenbar felräkning eller uppenbart felaktig överföring
 • en uppenbart felaktig pensionsintäkt enligt socialförsäkringsbalken för tid då den som beslutet gäller inte har bott i Sverige
 • en rättad kontrolluppgift som ska lämnas utan föreläggande om den det berör fått yttra sig över kontrolluppgiften och inte haft någon invändning mot den.

Om särskilda skäl talar emot det, ska dock den som beslutet gäller inte underrättas om beslutet i beskedet om slutlig skatt (13 kap. 8 § SFF).

När skickar Skatteverket ut beskedet?

Beskedet om slutlig skatt skickas ut i samband med olika uttag av slutlig skatt.

Skatteverket ska fatta ett sammanhållet beslut om slutlig skatt som både innehåller de olika underlagen för skatt eller avgift och storleken på skatterna och avgifterna.

Om Skatteverket har avvikit från lämnad inkomstdeklaration tas beskedet om slutlig skatt ut i samband med att Skatteverket registrerar in avvikelsebeslutet. För deklarationer som godtas utan någon ändring tas besked om slutlig skatt ut vid ett av fem olika uttag (april, juni, augusti, september och december).

Besked senast den 15 december eller den 15 i tolfte månaden efter beskattningsåret

Fysiska personer och dödsbon ska få sitt besked om den slutliga skatten senast den 15 december året efter beskattningsåret.

Juridiska personer som inte är dödsbon ska få sitt slutskattebesked senast den 15 i den tolfte månaden efter beskattningsårets utgång.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar