Vissa ersättningar och förmåner till utomlands stationerad personal vid en statlig myndighet ska inte tas upp.

Skattefria ersättningar och förmåner

Vissa kostnadsersättningar och förmåner till statligt anställda och deras medföljande som är stationerade utomlands vid en statlig myndighet är skattefria. Det gäller ersättningar och förmåner som beror på stationeringen och avser (11 kap. 21 § IL):

 • bostad på stationeringsorten
 • avgift för barns deltagande i förskoleverksamhet, skolbarnomsorg eller liknande, samt måltider, dock endast till den del avgiften överstiger den avgift som normalt gäller för sådan verksamhet i Sverige
 • avgift för barns skolgång i grundskola, gymnasieskola eller liknande, samt skolmåltider
 • egna och familjemedlemmars resor till och från stationeringsorten, men högst fyra resor per person och kalenderår
 • vissa medföljande- och merkostnadstillägg
 • hälso- och sjukvård och läkemedel för den anställda och för medföljande familjemedlemmar.

Hälsoundersökningar och vaccinationer som sker inför utstationeringen samt hälsoundersökningar som sker efter det att utstationeringen avslutats omfattas inte av skattefriheten i 11 kap. 21 § IL. I författningskommentaren till reglerna om skattefri hälso- och sjukvård framgår att skattefriheten förutsätter att utstationeringen har påbörjats och, såvitt avser vård av familjemedlemmar, att familjemedlemmarna har följt med till utstationeringsorten. Skatteverket anser därför att vaccinationer av familjemedlemmar som sker innan utsändningen påbörjas, är skattepliktiga förmåner för den anställda.

Observera dock att hälsoundersökningar och vaccinationer i vissa fall kan vara skattefria för den anställda enligt reglerna om företagshälsovård, förebyggande behandling eller rehabilitering samt vaccinationer.

Fyra privata resor till och från stationeringsorten för den anställda och dennes familjemedlemmar är undantagna från beskattning. Skatteverket anser att skattefriheten gäller oavsett om arbetsgivaren redovisat resan som en skattepliktig förmån eller inte i arbetsgivardeklarationen (individuppgift). I de fall arbetsgivaren redovisat en privat resa som skattepliktig men det vid årets slut framgår att resan ryms inom de fyra skattefria resorna kan den anställda i inkomstdeklarationen begära att ytterligare resor ska vara skattefria. Den skattepliktiga inkomsten reduceras då i motsvarande mån.

Skatteverket anser att merkostnadstillägg eller medföljandetillägg som betalas ut under semestern till statligt anställd som är utstationerad ska inte tas upp till beskattning. Detta gäller oavsett var man befinner sig på semestern.

Både ersättningar och förmåner från den statliga arbetsgivaren, samt från EU:s institutioner, organ och byråer omfattas av reglerna.

Kostnader vid förflyttning

Statligt anställda kan dessutom få skattefri ersättning för utgifter eller merkostnader till följd av en förflyttning till eller från en stationeringsort utomlands eller mellan orter i utlandet (11 kap. 27 § IL).

Högsta belopp för merkostnadstillägg

Nytt: 2024-06-18

Skatteverket har ändrat det allmänna rådet SKV A 2023:16, för merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter. Ändringen gäller merkostnadstillägg som betalas ut efter den 30 juni 2024 (SKV A 2024:5).

Skatteverket har i allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter angett de högsta belopp som kan ges ut skattefritt för merkostnader på stationeringsorter i olika länder (SKV A 2023:16).

Begränsad avdragsrätt för utgifter

Om en anställd har fått kostnadsersättning som är skattefri enligt ovan, begränsas rätten till avdrag för utgifterna (12 kap. 3 § IL).

Referenser på sidan

Allmänna råd

 • Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2024 [1] [2]
 • Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2023:16) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2024 [1]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

 • Skattefria ersättningar till statligt anställda stationerade utomlands [1]
 • Skattefrihet för privata resor för statligt anställda som är stationerade utomlands [1]
 • Skatteplikt vid vaccinationer av familjemedlemmar inför utstationering [1]