En medlem som avgår ur en ekonomisk förening anses ha avyttrat sin andel. Det insats­kapital medlemmen får utbetalt behandlas som en försäljnings­intäkt. Om föreningen inte återbetalar en inbetald insats ska denna beskattas som intäkt i föreningen.

Läs om vilka regler som gäller när en ekonomisk förening upplöses.

En medlem lämnar föreningen

En medlem har rätt att säga upp medlemskapet i den ekonomiska föreningen (4 kap. 7 § EFL). I stadgarna får man bestämma att en medlem inte får säga upp medlemskapet förrän efter en viss tid. En medlem får uteslutas ur föreningen, om hen grovt har åsidosatt sina skyldigheter mot föreningen, inte längre deltar i föreningens verksamhet eller inte längre uppfyller de krav som bör ställas på medlemmarna (4 kap. 8 § EFL).

Den formella avgången ur föreningen sker normalt vid utgången av det räkenskapsår som slutar närmast efter en månad sedan medlemmen sagt upp medlemskapet eller uteslutits (4 kap. 9 § EFL).

Enligt EFL har en avgående medlem rätt att få ut sitt insatskapital, om inte stadgarna säger något annat (10 kap. 11 § EFL). Utbetalningen ska göras senast sex månader efter avgången. En avgående medlem har också rätt att få ut sin del av den beslutade vinst­ut­delningen (13 kap. 2 § EFL). Även denna rätt kan begränsas genom stadgebestämmelser.

Beskattning av återbetalda insatser hos medlemmen

En medlem som avgår ur en ekonomisk förening anses ha avyttrat sin andel (44 kap. 5 § IL). Vad medlemmen får ut av sitt insats­kapital från föreningen behandlas som en försäljnings­intäkt, och det som medlemmen har satt in, alternativt betalat för andelen, behandlas som omkostnads­belopp. Vinsten eller förlusten beskattas sedan som vinst respektive förlust vid försäljning av delägarrätter.

En förening kan besluta om att minska medlemsinsatsernas belopp och därför återbetala en del av insatsen till medlemmen. En sådan återbetalning innebär ingen vinst eller förlust för medlemmen, däremot kommer anskaffningsutgiften för den kvarvarande insatsen att minska med samma belopp som återbetalningen.

Ingen avdragsrätt i föreningen för återbetalda insatser

En medlems inbetalning av insatskapital till föreningen är ett kapital­tillskott och är därför skattefritt för föreningen. En åter­betal­ning av en insats är för föreningen en åter­betal­ning av bundet eget kapital, och är inte avdragsgill. Om åter­betal­ningen avser en insats som tillgodo­förts medlemmen genom en insats­emission kan föreningen däremot normalt få göra avdrag för insats­emissionen vid åter­betal­ningen.

Återbetalning av medlemsinsatser i arbetskooperativ

En arbetskooperativ ekonomisk förening kan betala tillbaka en medlems­insats med högre belopp än insatsens nominella värde (10 kap. 11 § 2 stycket EFL). Det innebär att en medlem kan få del av den värde­ökning som skett i föreningen när hen lämnar föreningen.

Till den del det utbetalda beloppet överstiger inbetald insats, eller insats som till­godo­förts medlemmen genom insats­emission, ska det som huvudregel behandlas som lön hos såväl föreningen som medlemmen.

Om utbetalningen görs till en investerande medlem, eller till en medlem för vilken andelen är en tillgång i närings­verk­samhet, ska över­skjutande belopp istället behandlas som utdelning (42 kap. 19 a § IL).

Beskattning av behållna insatser i föreningen

Om föreningen inte återbetalar en inbetald insats, t.ex. för att det finns stadge­be­stäm­melser om att en avgående eller utesluten medlem under vissa omständig­heter inte har rätt att få sin insats återbetald, ska denna beskattas som intäkt i föreningen. Detta gäller också om föreningen inte återbetalar skuldförda återbäringar.

Genom att inte betala tillbaka en inbetald insats till medlemmen har föreningen för egen räkning tillgodo­gjort sig insatserna, och frigjort sig från förpliktelsen att återbetala insatsen. När föreningens skuld försvinner uppkommer det en intäkt. Det finns inget undantag från beskattning för en sådan intäkt. Den blir därför en skatte­pliktig intäkt i föreningens rörelse (jfr RÅ 1975 ref. 107).

En medlem kan sälja sin andel i den ekonomiska föreningen till någon annan. Då sker inte heller någon återbetalning till den avgående medlemmen. Föreningens förpliktelse att återbetala insatsen finns däremot kvar, men till köparen istället för till den avgående medlemmen. I ett sådant fall uppkommer normalt ingen skattepliktig intäkt för föreningen.

Inlösen och förvärv av andel

Frågan om en förening kan lösa in respektive förvärva en andel i sig själv eller inte har debatterats i associations­rättslig doktrin (se t.ex. Johansson 2011, Svensk associationsrätt i huvuddrag s. 287 och Mallmén , Lagen om ekonomiska föreningar [30 april 2002, Zeteo], kommentaren till 3 kap. 3 § under rubriken Inlösen av andel m.m.).

Oavsett hur en sådan transaktion ska behandlas associations­rättsligt är Skatteverkets uppfatt­ning att den skatte­rättsligt ska behandlas som en åter­betal­ning av insats­kapital i samband med utträde för såväl föreningen som medlemmen. Om föreningen inte åter­betalar hela insatskapitalet bör den del som inte åter­betalas behandlas som en skattepliktig intäkt i föreningen, på samma sätt som övriga behållna medlems­insatser.

Återbetalning av överinsatser utan att medlemmen avgår

Om en medlem deltagit i föreningen med större insats än hen är skyldig att delta med brukar man tala om över­insatser. Även över­insatser ska normalt betalas tillbaka till medlemmen när denna avgår ur föreningen. Överinsatser kan också sägas upp till återbetalning utan att medlemmen avgår ur föreningen (10 kap. 16 § EFL).

Om föreningen inte återbetalar hela överinsatsen så innebär det ur föreningens perspektiv, precis som för övriga inbetalda insatser, att en skuld försvinner och att det därigenom enligt Skatteverkets uppfatt­ning uppkommer en skatte­pliktig intäkt för föreningen.

Återbetalning då medlemsinsatsernas belopp minskas

En utbetalning efter beslut om minskning av medlemsinsatsernas belopp ska behandlas på samma sätt som återbetalning av medlemsinsatserna i allmänhet (10 kap. 17 § EFL).

Återbetalning av förlagsinsatser

Den som innehar ett förlagsandelsbevis har rätt att få förlagsinsatsen inlöst, d.v.s. återbetald, tidigast efter fem år från tillskottet (11 kap. 4 § EFL). Normalt krävs uppsägning för att förlags­insatsen ska lösas in, men man kan även föreskriva i stadgarna att förlags­insatser ska lösas in vid en viss tidpunkt utan föregående uppsägning. Insatsens storlek är det belopp som löses in (11 kap. 5 § EFL).

Förlagsandelar utgör andelar i en ekonomisk förening. Detta innebär att de också kan utgöra näringsbetingade andelar för sådana ägare som kan inneha närings­betingade andelar. Eftersom det är det belopp man satt in som återbetalas uppkommer ingen vinst. Däremot kan det uppstå en förlust om föreningens kapital inte räcker för att återbetala hela insats­kapitalet. En sådan förlust blir inte avdrags­gill om förlags­andelen är en näringsbetingad andel.

Om föreningen inte återbetalar hela förlagsinsatsen så innebär det ur föreningens perspektiv, precis som för övriga inbetalda insatser, att en skuld försvinner och att det därigenom enligt Skatteverkets uppfatt­ning upp­kommer en skattepliktig intäkt för föreningen.

Olovliga utbetalningar

Om föreningen betalat tillbaka medlemsinsatser, och åter­betal­ningen står i strid med bestämmelserna i 10 kap. EFL är mot­taga­ren skyldig att betala tillbaka beloppet med ränta till föreningen (10 kap. 18 § EFL). Dessutom kan alla som varit med i beslutet om återbetalning bli solidariskt ersätt­nings­skyldiga gentemot föreningen om det skulle fattas pengar vid återbetalningen (10 kap. 19 § EFL).

Reglerna om återbäringsskyldighet och solidariskt ansvar i 10 kap. 18-19 §§ EFL tillämpas också om föreningen löst in förlagsandelar och inlösen har skett i strid med bestämmelserna i 11 kap. EFL (11 kap. 7 § EFL)

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1975 ref. 107 [1]

Lagar & förordningar

Övrigt

  • Johansson 2011, Svensk associationsrätt i huvuddrag s. 287 [1]
  • Mallmén , Lagen om ekonomiska föreningar (30 april 2002, Zeteo) [1]