På vilka sätt kan en ekonomisk förening upplösas?

En ekonomisk förening kan upplösas genom

Om föreningen inte anmält någon ändring till Bolagsverket de senaste tio åren och har upphört med sin verksamhet kan den också tas bort från Bolagsverkets register. Föreningen anses upplöst när den tagits bort från Bolagsverkets register (18 kap. 8 § EFL).

Likvidation – avveckla en förenings verksamhet

Syftet med en likvidation är att avveckla föreningens verksamhet och förbereda dess upplösning. En likvidation kan vara antingen frivillig eller ske i form av tvångs­likvidation. Föreningens egendom avyttras och omvandlas till pengar i den mån det behövs för att betala föreningens skulder. Därefter ska föreningens kvarvarande tillgångar skiftas ut till medlemmarna. Skiftet kan göras med pengar eller med sakegendom. Om sakegendom skiftas ut anses skiftet skatte­mässigt ha gjorts med till­gång­arnas marknads­värde (61 kap. 2 § IL). Det innebär att den utdelande föreningen kan komma att uttagsbeskattas. Det vanliga vid likvidationer är att medlen i föreningen skiftas ut antingen successivt under likvida­tionen, eller i samband med att likvidationen avslutas. När likvidatorn har lagt fram slut­redo­vis­ningen är föreningen upplöst. Likvidatorn ska genast anmäla detta så att det registreras i föreningsregistret.

Läs mer om likvidation av ekonomiska föreningar under området Skattebetalning & borgenärsarbete.

Bestämmelserna om hur medlemmarna ska beskattas vid en likvida­tion är generellt utformade och gäller när man likviderar både svenska och utländska föreningar.

Läs om när avyttringstidpunkten infaller och hur man beskattar ägare som är fysiska personer vid föreningens likvidation.

Läs om hur beskattning sker av andelsägare som är juridiska personer vid föreningens likvidation.

Upplösning genom förenklad avveckling

En ekonomisk förening kan ansöka om förenklad avveckling hos Bolagsverket. En förenklad avveckling kan endast ske under vissa förutsättningar. Samtliga medlemmar måste vara överens om beslutet och samtliga styrelse­ledamöter och i förekommande fall vd:n måste samtycka. Föreningen får inte heller ha eller förväntas få några skulder, eller äga fast egendom eller ha en tomträtt.

Läs mer om upplösning genom förenklad avveckling under området Skattebetalning & borgenärsarbete.

En medlem anses ha avyttrat sin andel när föreningen upplöses genom förenklad avveckling.

Konkurs

När en förening har gått i konkurs betalas normalt inga pengar ut till medlemmarna och föreningen anses upplöst när konkursen avslutas (18 kap. 10 § EFL). Om konkursen avslutas med överskott ska föreningen träda i likvidation (18 kap. 14 § EFL). Detta innebär att medel kan skiftas ut till medlemmarna under likvidationen.

Läs om vilka regler som gäller för föreningar som försätts i konkurs.

Läs om när avyttringstidpunkten infaller för andelar i svenska ekonomiska föreningar i konkurs och för andelar i utländska företag i konkurs, och hur man beskattar ägare som är fysiska personer vid föreningens konkurs.

Läs om hur beskattning sker av andelsägare som är juridiska personer vid föreningens konkurs.

Fusion – två eller flera ekonomiska föreningar går samman

En fusion innebär att två eller flera ekonomiska föreningar går samman genom att samtliga tillgångar och skulder i en eller flera av föreningarna övertas av en annan förening. Den upphörande föreningens medlemmar blir medlemmar i den övertagande föreningen i och med att fusionen genom­förs, och det nominella värdet av deras medlems­insatser förblir detsamma som i den överlåtande föreningen (prop. 2015/16:4 s. 174). Den eller de överlåtande föreningarna upplöses utan likvidation vid fusionen (16 kap. 1 § EFL).

Varken den förening som upphör eller dess medlemmar får i normalfallet något vederlag. En fusion kan medföra att andels­rätternas faktiska värde minskar för medlemmarna i någon av de fusionerade föreningarna. Det förekommer att de medlemmar som drabbas ekonomiskt kompenseras för detta. Sådan kompensa­tion kan lämnas på olika sätt, t.ex. genom att dessa medlemmar under en period får sälja varor till föreningen till ett högre pris, eller får en högre återbäring.

En ekonomisk förening kan också fusioneras med ett helägt dotter­aktie­bolag genom att bolaget går upp i föreningen (16 kap. 28 § EFL).

Läs mer om fusion och vilka beskattningsregler som gäller för övertagande och överlåtande förening vid en kvalificerad fusion.

Läs om när avyttringstidpunkten infaller vid fusion.

Ombilda ekonomisk förening till aktiebolag

En ekonomisk förening kan ombildas till aktiebolag. Föreningens tillgångar kan i allmänhet föras över till ett aktiebolag genom en underpris­överlåtelse utan direkta skatte­konse­kvenser. Aktier i bolaget som skiftas ut till medlemmarna i föreningen ska i vissa fall inte behandlas som utdelning. Läs om medlemmens beskattning vid Ombildning av ekonomisk förening.

Ombildningen innebär inte att föreningen upphör att existera. Om föreningen ska upplösas måste detta ske på något av de tidigare angivna sätten, vanligen sker detta genom likvidation.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2015/16:4 Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar [1]