Den som har flyttat in till Sverige från utlandet ska anmäla detta skriftligen till Skatteverket inom viss tid. Skyldighet att göra anmälan gäller även i vissa andra fall trots att någon egentlig flytt inte har ägt rum. En person som anmäler flytt till Sverige från utlandet ska inställa sig personligen hos Skatteverket för identitetskontroll.

Skyldighet att anmäla flytt

En person som har flyttat in från utlandet och uppfyller förutsättningarna för folkbokföring är skyldig att anmäla flytten till Skatteverket. En sådan anmälan ska vara skriftlig och göras inom en vecka efter det att personen har vistats i landet i tre månader (23 § FOL och 26 § första stycket FOL). Skyldigheten att anmäla flytt enligt 26 § första stycket FOL omfattar samtliga personer som flyttar in från utlandet och som ska folkbokföras med stöd av 3 § FOL, d.v.s.

Anmälningsskyldighet trots att någon egentlig flytt inte har ägt rum

En flyttanmälan ska lämnas i följande fall trots att någon egentlig flytt inte har ägt rum (26 § andra stycket FOL):

Anmälningsskyldigheten gäller inte för immunitetspersoner som ska folkbokföras

Anmälningsskyldigheten efter inflyttning (26 § första stycket FOL) gäller inte en utländsk medborgare som omfattas av 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall och som inte har rätt till motsvarande immunitet och privilegier som en diplomatisk företrädare vid en främmande makts beskickning (26 § tredje stycket FOL). En sådan person ska folkbokföras men är inte skyldig att själv anmäla flytt till Sverige utan detta ska göras av Regeringskansliet (8 § FOF och prop. 2009/10:245 s. 19).

Anmälningar för barn

När ett barn flyttar till Sverige har vårdnadshavare för barnet en skyldighet att anmäla flytt för barnet. Om barnet har två vårdnadshavare ska anmälan göras gemensamt av dem båda. Ett barn som har fyllt 16 år har rätt att själv anmäla (30 § första stycket FOL).

Om barnet som flyttar till Sverige är ensamkommande kan det företrädas av en god man enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn. Den gode mannen ska i vårdnadshavarnas ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter innan barnet har fått uppehållstillstånd. När barnet får uppehållstillstånd ska istället en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § FB förordnas för barnet. Om en särskild vårdnadshavare utses så upphör godmanskapet. Godmanskapet ska också upphöra om någon av barnets föräldrar eller någon annan vuxen person som trätt i föräldrarnas ställe anländer till Sverige och kan vara barnets vårdnadshavare och förmyndare (2, 5 och 10 §§ lagen [2005:429] om god man för ensamkommande barn).

Uppgifter som ska anges i flyttanmälan

En anmälan enligt 26 § FOL ska innehålla följande uppgifter (28 § första stycket FOL):

 • namn, personnummer eller samordningsnummer
 • datum för ändring av bostads- eller postadress,
 • ny bostadsadress och postadress med beräknad giltighetstid
 • bostadsadressens fastighetsbeteckning samt uppgift om lägenhetsnummer om fastigheten innehåller flera bostadslägenheter
 • vem som upplåtit den fastighet eller bostadslägenhet som den nya bostadsadressen avser.

En anmälan enligt 26 § första stycket FOL – d.v.s. en anmälan som görs av en person som har flyttat in från utlandet – ska även innehålla följande uppgifter (28 § andra stycket FOL):

 • födelsetid och medborgarskap
 • inflyttningsdag till Sverige, avsikten med vistelsen här och dess beräknade varaktighet
 • eventuellt personnummer som personen har tilldelats i ett annat nordiskt land
 • övriga uppgifter som får registreras i folkbokföringsdatabasen enligt FdbL, till exempel födelseort, civilstånd och familjerättsliga relationer.

Personlig inställelse och identitetskontroll

En person som har flyttat in från utlandet och ska lämna en anmälan om flytt till Sverige ska inställa sig personligen hos Skatteverket för identitetskontroll (26 a § första stycket första ledet FOL).

Nytt: 2024-04-30

Kravet på att anmälaren ska inställa sig personligen för identitetskontroll gäller därmed inte för barn som ska folkbokföras här i landet enligt 2 a § eller 3 § tredje stycket FOL (prop. 2021/22:217 s.37).

Den identitetskontroll som sker före folkbokföring är av stor betydelse för att motverka att oriktiga uppgifter registreras i folkbokföringsdatabasen. När en person väl har folkbokförts, sprids uppgifterna i samhället. Den personliga inställelsen är således viktig från säkerhetssynpunkt och kan för de allra flesta personer inte heller anses vara orimligt betungande (prop. 2021/22:217 s. 37).

Skatteverket får avstå från personlig inställelse i vissa fall

Endast om det finns särskilda skäl får Skatteverket avstå från kravet på personlig inställelse (26 a § andra stycket FOL). Särskilda skäl kan t.ex. föreligga om en inflyttande person har kunnat identifieras på annat tillförlitligt sätt. Personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan inställa sig personligen bör också kunna ges möjlighet att lämna anmälan på annat sätt än genom personlig inställelse. Skatteverket kan exempelvis försäkra sig om den inflyttandes identitet genom dialog med vårdgivare och bestyrkta kopior av identitetshandlingar. Det bör här vara fråga om personer som inte ens med hjälp kan förflytta sig eller som annars har en så allvarlig sjukdom eller fysisk eller psykisk funktionsnedsättning att en personlig inställelse är utesluten (prop. 2021/22:217 s. 38 och 67 f.).

Överlämnande av handlingar för identitetskontroll

Vid en identitetskontroll enligt 26 a § FOL ska den som innehar ett pass, ett identitetskort eller annan motsvarande handling, t.ex. främlingspass eller resedokument, på begäran överlämna handlingen till Skatteverket. Den som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige ska på begäran överlämna sitt uppehållstillståndskort (26 b § första och andra stycket FOL och 2 kap. 2-4 §§ SKVFS 2023:5). Första och andra styckena i 26 b § FOL står inte i något motsatsförhållande till varandra. Skatteverket har alltså möjlighet att begära att den som är föremål för kontroll och innehar flera olika handlingar, t.ex. både pass och uppehållstillståndskort, överlämnar dessa för kontroll. För att en noggrann kontroll ska kunna göras av handlingen måste den som kontrollerar identiteten få handlingen överlämnad till sig för närmare granskning. Med att handlingen ska överlämnas avses ett tillfälligt överlämnande som möjliggör en kontroll på plats. Handlingen ska alltså inte kunna omhändertas för fördjupad granskning och återlämnas först vid ett senare tillfälle (prop. 2021/22:217 s. 68).

Skatteverket ska noggrant kontrollera personens identitet. Skatteverket ska kontrollera äktheten av överlämnade handlingar och jämföra dem och tillgängliga biometriska uppgifter med personen som inställer sig hos Skatteverket (2 kap. 1 § SKVFS 2023:5).

Nytt: 2024-03-20

Pass och identitetskort

Vid identitetskontrollen godtas följande handlingar:

 • Som pass godtas ett hemlandspass som är utfärdat av behörig myndighet i det land där innehavaren är medborgare (2 kap. 2 § SKVFS 2023:5).
 • Som identitetskort godtas ett identitetskort för EES-medborgare eller medborgare i Schweiz som är utfärdat av behörig myndighet i det land där innehavaren är medborgare (2 kap. 3 § SKVFS 2023:5).
 • Som annan motsvarande handling enligt 26 b § FOL godtas en handling som används i stället för pass och är utfärdad på ett ur identitetssynpunkt säkert sätt, och som är ett resedokument eller främlingspass (2 kap. 4 § SKVFS 2023:5).
 • Som annan motsvarande handling godtas också en handling för vilken det finns särskilda standarder och krav som innebär att handlingen utgör ett säkert verktyg för identifiering. En sådan handling ska vara utfärdad av behörig myndighet (2 kap. 4 § SKVFS 2023:5).

Tidigare:

Pass och identitetskort

Vid identitetskontrollen godtas följande handlingar:

 • Som pass godtas ett hemlandspass som är giltigt och utfärdat av behörig myndighet i det land där innehavaren är medborgare (2 kap. 2 § SKVFS 2023:5).
 • Som identitetskort godtas ett identitetskort för EES-medborgare eller medborgare i Schweiz som är giltigt och utfärdat av behörig myndighet i det land där innehavaren är medborgare (2 kap. 3 § SKVFS 2023:5).
 • Som annan motsvarande handling enligt 26 b § FOL godtas en handling som används i stället för pass och är utfärdad på ett ur identitetssynpunkt säkert sätt, och som är ett giltigt resedokument eller främlingspass(2 kap. 4 § SKVFS 2023:5).
 • Som annan motsvarande handling godtas också en handling för vilken det finns särskilda standarder och krav som innebär att handlingen utgör ett säkert verktyg för identifiering. En sådan handling ska vara giltig och utfärdad av behörig myndighet i det land där innehavaren är medborgare (2 kap. 4 § SKVFS 2023:5).

Kontroll av biometriska uppgifter

Om en handling som har överlämnats för identitetskontroll har ett lagringsmedium där fingeravtryck eller ansiktsbild är sparade, ska innehavaren på begäran låta Skatteverket ta fingeravtryck och ansiktsbild i digitalt format för att kontrollera att dessa motsvarar dem som finns i handlingen (26 c § FOL och prop. 2021/22:217 s. 46 ). Ansiktsbilden och fingeravtrycken som tas av Skatteverket ska vara i sådant skick att de kan jämföras med ansiktsbild respektive fingeravtryck i lagringsmediet (3 kap. 1 och 2 §§ SKVFS 2023:5).

Föreläggande att göra anmälan eller att lämna uppgifter eller handlingar

Skatteverket får förelägga en person att

 • göra anmälan enligt 26 § FOL om det kan antas att hen är skyldig att göra en sådan anmälan, eller
 • lämna de uppgifter eller visa upp de handlingar som behövs för att fullgöra anmälningsskyldigheten enligt 26 § FOL (31 § FOL). Läs mer om föreläggande.

Från vilket datum gäller folkbokföringen?

En person ska folkbokföras i Sverige från och med inflyttningsdagen om anmälan görs inom en vecka från det att personen flyttade in. Om anmälan kommer in senare än inom en vecka från inflyttningsdagen gäller folkbokföringen i stället från och med den dag då anmälan kom in. Om folkbokföring sker utan att någon anmälan har kommit in gäller folkbokföringen från och med dagen för beslutet (35 § FOL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Föreskrifter

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2009/10:245 Folkbokföring av personer med anknytning till internationella organ [1]
 • Proposition 2021/22:217 Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen [1] [2] [3] [4] [5]