En person som inte anses bosatt på någon fastighet eller i någon kommun och inte heller är utflyttad från landet ska avregistreras från folkbokföringen som försvunnen.

När avregistreras en person som försvunnen?

En person ska avregistreras från folkbokföringen som försvunnen om hen inte anses bosatt på någon fastighet eller i någon kommun enligt 7-13 §§ FOL och inte ska avregistreras från folkbokföringen som utflyttad enligt 20 § FOL (21 § första stycket FOL).

Skatteverket gör en bosättningsutredning innan beslut fattas om att avregistrera en person som försvunnen. En person som visserligen uppger sig vara bosatt i Sverige och kanske också kan uppvisa viss bevisning till stöd för det, men inte vill medverka till att det kan klarläggas på vilken fastighet eller i vilken lägenhet som hen faktiskt bor, ska kunna avregistreras från folkbokföringen som försvunnen. Detsamma gäller om personen endast uppger sig vara bosatt i en viss kommun (prop. 2021/22:217 s. 34).

Skillnad mot folkbokförd på kommunen

Om en persons bosättning kan hänföras till en kommun men inte till en viss fastighet, ska hen folkbokföras i kommunen (13 § FOL). Möjligheten att endast vara folkbokförd i kommunen är förbehållet exempelvis en person som faktiskt är bostadslös (prop. 2021/22:217 s. 34). Av förarbetena till 13 § FOL framgår att bestämmelsen avser en person som saknar fast bostad (prop. 2012/13:120 s. 86).

Om rätt vistelseort blir känd

En person som är avregistrerad från folkbokföringen som försvunnen ska på nytt folkbokföras om personens rätta vistelseort i Sverige blir känd. Skatteverket handlägger ett ärende om folkbokföring av personen som är avregistrerad som försvunnen i huvudsak på samma sätt som vid flyttning till Sverige (prop. 2021/22:217 s. 31).

Skyldighet att göra anmälan till Skatteverket

När en person som är avregistrerad som försvunnen ska folkbokföras, är personen skyldig att göra en anmälan till Skatteverket (26 § andra stycket FOL).

Personlig inställelse och identitetskontroll

Kraven på personlig inställelse och identitetskontroll för en person som är avregistrerad som försvunnen är desamma som vid anmälan om flytt till Sverige.

När den som är avregistrerad som försvunnen ska folkbokföras och gör en anmälan enligt 26 § andra stycket FOL är personen som huvudregel skyldig att inställa sig personligen hos Skatteverket för identitetskontroll (26 a § första stycket FOL). Om det finns särskilda skäl får Skatteverket avstå från kravet på personlig inställelse (26 a § andra stycket FOL).

Vid identitetskontrollen ska den som innehar ett pass, ett identitetskort eller annan motsvarande handling på begäran överlämna handlingen till Skatteverket. Den som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige ska på begäran överlämna sitt uppehållstillståndskort (26 b § FOL och 2 kap. 2-4 §§ SKVFS 2023:5). Om en handling som överlämnats har ett lagringsmedium där fingeravtryck eller ansiktsbild är sparade, ska innehavaren på begäran låta Skatteverket ta fingeravtryck och ansiktsbild i digitalt format för att kontrollera att dessa motsvarar dem som finns i handlingen (26 c § FOL och 2 kap. 1 § SKVFS 2023:5).

Referenser på sidan

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om identitetskontroll hos Skatteverket; [1] [2]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2012/13:120 Folkbokföringen i framtiden [1]
  • Proposition 2021/22:217 Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen [1] [2] [3]