Återföring av värdeminskningsavdrag och avdrag för reparation och underhåll ska i vissa fall göras då näringsfastigheten eller näringsbostadsrätten är en lagertillgång.

Avdrag har gjorts vid beskattningen men inte i räkenskaperna

Vid avyttring av en näringsfastighet ska värdeminskningsavdragen samt avdragen för reparation och underhåll återföras om de gjorts vid beskattningen men inte i räkenskaperna (26 kap. 12 § IL).

Vissa benefika överlåtelser och karaktärsbyte

Bestämmelserna om återföring av värdeminskningsavdrag och utgifter för förbättrande reparationer och underhåll tillämpas också när en näringsfastighet eller näringsbostadsrätt övergår till en ny ägare genom arv, testamente eller bodelning med anledning av makes död, om den blir eller kan antas komma att bli privatbostadsfastighet respektive privatbostadsrätt i och med övergången (26 kap. 13 § IL).

Återföring vid kvalificerade fusioner och fissioner, verksamhetsavyttringar och partiella fissioner

Vid en kvalificerad fusion eller fission ska någon återföring av värdeminskningsavdrag m.m. inte ske hos det överlåtandet företaget (37 kap. 17 § IL). Vid kvalificerade fusioner och fissioner gäller i stället principen om skattemässig kontinuitet, vilket innebär att det övertagande företaget träder in i det överlåtande företagets skattemässiga situation (37 kap. 18 § IL).

Har överlåtelsen däremot skett genom en verksamhetsavyttring eller en partiell fission ska värdeminskningsavdragen samt avdragen för reparation och underhåll återföras om de gjorts vid beskattningen men inte i räkenskaperna (jfr 38 kap. 12 § IL, 38 a kap. 13 § IL och 26 kap. 12 § IL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar