Syftet med reglerna om underprisöverlåtelser är att de ska underlätta omstruktureringar.