Saluvagnsskatt ska betalas för vissa fordon som får användas med stöd av en saluvagnslicens. Saluvagnsskatten ska betalas till Transportstyrelsen.

Vem ska betala saluvagnsskatt?

Saluvagnsskatt ska betalas av den som har fått en saluvagnslicens (3 kap. 2 § VSL).

Hur ska saluvagnsskatten betalas?

Saluvagnsskatten ska betalas in på ett särskilt konto för skatteinbetalningar hos Transportstyrelsen. Betalningen anses ha skett den dag då den har bokförts på kontot (5 kap. 1 § VSL).

Skatteverket anser att en inbetalning av saluvagnsskatt har bokförts på det särskilda kontot det datum när betalningen placeras på rätt konto och rätt debitering i Transportstyrelsens system, d.v.s. att betalningen möter den saluvagnsskatt som betalningsskyldigheten avser.

Transportstyrelsen skickar ett inbetalningskort

Transportstyrelsen ska skicka ett inbetalningskort för saluvagnsskatt till den skattskyldiga så fort som möjligt efter det att saluvagnslicens enligt 12 § lagen om fordons registrering och användning har beviljats (10 § VSF).

Om skattskyldighet föreligger vid ingången av december månad ska ett inbetalningskort för närmast följande skatteår skickas till den skattskyldiga senast den 10 december (11 § första stycket VSF). Inbetalningskortet avser skatt för samtliga skyltar som får användas med stöd av saluvagnslicensen.

Om den skattskyldiga inte har fått inbetalningskortet, ska hen anmäla det till Transportstyrelsen senast den 20 december (11 § andra stycket VSF).

När ska saluvagnsskatten betalas?

Saluvagnsskatten ska betalas senast tre veckor efter det att saluvagnslicensen har meddelats (5 kap. 6 § första stycket VSL).

Om skattskyldighet gäller vid ingången av december månad, ska skatten betalas senast den 31 december (5 kap. 6 § andra stycket VSL).

Betalning efter omprövning

Saluvagnsskatt som har fastställts av Skatteverket genom beslut om omprövning enligt 4 kap VSL ska betalas inom 30 dagar från beslutsdagen (5 kap 7 § VSL).

Vad händer om saluvagnsskatt inte betalas i rätt tid?

Om saluvagnsskatten inte betalas i rätt tid, ska den lämnas till Kronofogden för indrivning. Indrivning får inte begäras för ett belopp som omfattas av anstånd (8 kap 4 § första stycket VSL).

Det är Transportstyrelsen som begär indrivning av saluvagnsskatt för Skatteverkets räkning. Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt (5 § VSF).

En begäran om omprövning eller ett överklagande av ett beslut inverkar inte på skyldigheten att betala den saluvagnsskatt som omprövningen eller överklagandet gäller (8 kap. 3 § VSL).

Dröjsmålsavgift

En dröjsmålsavgift ska tas ut för varje fordon där saluvagnsskatt inte har betalats, inom den tid och i den ordning som bestämts enligt VSL (5 kap. 17 § första stycket VSL).

Läs mer om dröjsmålsavgift och befrielse från avgiften.

Saluvagnsskylten får inte användas om skatten är obetald

Transportstyrelsen tillhandahåller saluvagnsskyltar. Saluvagnslicens ska återkallas om saluvagnsskatten inte har betalats (14 § första stycket 2 lag om fordons registrering och användning). Om saluvagnslicens återkallats eller om rätten att använda saluvagnsskylt upphört av någon anledning ska en utlämnad skylt omedelbart lämnas in till Transportstyrelsen (9 kap. 7 § förordning om fordons registrering och användning). Om saluvagnsskylten används i strid med bestämmelserna får en polisman eller bilinspektör ta hand om den (12 kap. 5 § förordning om fordons registrering och användning).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2019:383) om fordons registrering och användning [1] [2]
  • Lag (2019:370) om fordons registrering och användning [1] [2]
  • Vägtrafikskatteförordning (2006:242) [1] [2] [3] [4]
  • Vägtrafikskattelag (2006:227) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Ställningstaganden

  • Fråga om när inbetalning av trafikskatt ska anses ha bokförts på det särskilda kontot [1]