Det finns generella bestämmelser om preskription vid personligt betalningsansvar men även särskilda regler som gäller vid personligt betalningsansvar för skatt, tull och avgift.

Generella regler om preskription vid betalningsansvar

För fordringar i allmänhet gäller preskriptionslagen, med en tioårig preskrip­tions­tid och möjlighet till preskriptionsavbrott (2 § PreskL). För fordringar som har påförts enligt skatteförfarandelagen gäller SPL, med en femårig fast preskriptions­tid (3 § tredje stycket SPL) och med vissa begränsade möjligheter till preskriptionsför­längning.

Denna skillnad gäller även i fråga om en bolags­mans ansvar enligt 2 kap. 20 § HBL. För fordringar i allmänhet mot bolaget gäller allmänna förmögenhetsrättsliga principer i fråga om bolagsmannens ansvar. För fordringar som har påförts enligt skatteförfarandelagen gäller en särskild ordning eftersom ett ansvarsbelopp fastställt med stöd av 59 kap. 11 § SFL drivs in på samma sätt som huvudfordringen. Ansvarsbeloppet blir då föremål för särskild preskriptionsberäkning enligt den ordning som gäller enligt skattepreskriptionslagen.

För fordringar i allmänhet gäller accessorisk preskription

För fordringar som omfattas av de allmänna preskriptionsreglerna är bolags­männens ansvar föremål för accessorisk preskription. Det innebär att om preskription har inträtt mot bolaget omfattar detta även bolagsmännens ansvar. Detta framgår inte direkt av preskriptionslagen men gäller sedan gammalt som en allmän rättsgrundsats (prop. 1979/80:119 s. 74). Om bolagets skuld preskriberas blir där­med även bolagsmännen fria från ansvar (HovR VS, 2005-04-05, mål nr ÖÄ 4207-04).

Omvänt gäller att bolagsmännens ansvar för bolagets förpliktelser inte preskriberas särskilt, d.v.s. bolagsmännens ansvar kvarstår om fordringen hålls vid liv mot bolaget, även om preskriptionsavbrytande åtgärd inte vidtagits i förhållande till bolagsmännen. Inte ens när bolagsmannen utträtt ur bolaget har dennes ansvar ansetts bli föremål för särskild preskription (NJA 2005 s. 438).

En avgående bolagsmans ansvar preskriberas senast efter fem år

En fordran mot en bolagsman på grund av bolagsmannens ansvar enligt 2 kap. 20 eller 22 §§ HBL preskriberas senast fem år efter att bolagsmannens avgång registrerades i handels­registret. Detta gäller om inte preskriptionen dessförinnan avbryts mot bolagsmannen genom ett s.k. preskriptionsavbrott (2 kap. 22 a § HBL).

Preskriptionsavbrottet måste dock ske mot bolagsmannen personligen. Det är alltså inte tillräckligt med ett preskriptionsavbrott mot handelsbolaget.

Särskilda regler vid personligt betalningsansvar för skatt, tull och avgift

Skatteverket har möjlighet att fatta ett ansvarsbeslut intill dess preskriptionen inträtt mot bolaget. Genom att ett ansvarsbelopp som fastställs av Skatteverket ska drivas in enligt bestämmelserna i indrivningslagen blir skattepreskriptionslagen tillämplig på ansvarsfordringen, 1 § SPL. Därmed gäller samma preskrip­tions­­regler för ansvarsfordringen som för t.ex. en före­trädaransvarsfordran enligt 59 kap. SFL. Detta innebär att preskriptionstiden börjar löpa först när ansvarsfordringen lämnats för indrivning (3 § tredje stycket SPL). Preskriptionstiden är fem år. Viss begränsad möjlighet till preskriptionsförlängning finns.

Om flera personer är solidariskt ansvariga för betalningen av en fordran och preskription inträder för en av dem kvarstår de övriga personernas betalningsskyldighet (11 § andra stycket SPL). Preskriptionstiden för ansvarsfordringen löper alltså självständigt, oberoende av att preskription inträtt mot bolaget, t.ex. när en bolagsman påförs solidariskt betalningsansvar för ett handelsbolags skulder. Preskriptionstiden avseende en sidobetalare räknas från den tidpunkt när fordran lämnats för indrivning (HovR VS, 2008-10-17, mål nr ÖÄ 3680-08).

För vissa skatter och avgifter (t.ex. fordonsskatt och trängselskatt) kommer verkställighet av ansvarsbeloppet att ske som ett enskilt mål (läs mer under Andra skulder till staten). Detta innebär att skattepreskriptionslagen inte är tillämplig på ansvars­fordringen, vilket i sin tur innebär att allmänna preskriptionsprinciper (se ovan) gäller. Ansvarsfordringen preskri­beras alltså samtidigt med att preskription inträder gentemot bolaget.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HovR VS 2005-04-05, mål nr ÖÄ 4207-04 [1]
  • HovR VS 2008-10-17, mål nr ÖÄ 3680-08 [1]
  • NJA 2005 s. 438 [1]

Lagar & förordningar

  • Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag [1] [2] [3]
  • Lag (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. [1] [2] [3] [4]
  • Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. [1]
  • Preskriptionslag (1981:130) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 1979/80:119 om preskriptionslag, m.m. [1]