En värmecentral är en byggnad för produktion och distribution av varmvatten för uppvärmning. Däremot räknas inte en sådan anläggning som även är inrättad för produktion av elektrisk starkström för yrkesmässig distribution som en värmecentral (2 kap. 2§ FTL).

En värmecentral klassificeras som specialbyggnad. I första hand avses s.k. undercentraler till hyresfastigheter som är kopplade till ett fjärrvärmeverk, och även sådana värmecentraler som är gemensamma för två eller flera fastigheter (lokala värmecentraler). Till värmecentraler räknas däremot inte kraftvärmeverk (fjärrvärmeverk, mottrycksanläggning) m.fl. som även är inrättade för yrkesmässig produktion av starkström. Dessa byggnader ska i stället indelas som kraftverksbyggnader.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Fastighetstaxeringslag (1979:1152) [1]