En byggnad som används för bad, sport, idrott och liknande ska indelas som specialbyggnad, om allmänheten har tillträde till anläggningen (2 kap. 2 § FTL).

Med uttrycket ”allmänheten har tillträde till anläggningen” menas att enskilda personer, föreningar, skolor, o.s.v. får använda anläggningen för bad, sport, idrott och liknande aktiviteter (prop. 1979/80:40 s. 75). Till denna kategori hör exempelvis lokaler för sjukgymnastik, oavsett vem som äger lokalerna. En förutsättning är att utrymmen för motion och gym överväger i lokalen. En lokal som enbart är inrättad med separata behandlingsrum bör inte klassificeras som bad,-sport- och idrottsanläggning.

Byggnader och anläggningar som används enbart för privat bruk ska därmed inte klassificeras som specialbyggnad.

Även byggnader som till övervägande del används för agility och som allmänheten har tillträde till ska indelas som specialbyggnad, bad-, sport- och idrottsanläggning.

Raststugor och andra byggnader av liknande karaktär bör kunna hänföras till byggnadstypen specialbyggnad.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Fastighetstaxeringslag (1979:1152) [1]

Propositioner

  • Proposition 1979/80:40 Om fastighetstaxering m.m. [1]