Byggnad för kulturellt ändmål

En kulturbyggnad är en byggnad som används för ett kulturellt ändamål såsom en teater, biograf, museum och liknande (2 kap. 2 § FTL).

Som museum betraktas normalt lokaler som regelmässigt hålls tillgängliga för allmänheten och som inte till övervägande del används för något annat ändamål än det kulturella.

Folkets hus-byggnader med lokaler för teater eller bio

Folkets hus-byggnader bör normalt kunna hänföras till byggnadstypen kulturbyggnad endast i de fall lokalerna för teater- eller biografändamål utgör den övervägande delen av byggnaden (RÅ 1994 not. 586). Det förhållandet att en sådan fastighet ägs av en ideell förening kan i vissa fall leda till att den klassas som en skatte- och avgiftsfri enhet med hänsyn till reglerna i 3 kap. 4 § FTL.

Byggnader som används för kulturella ändamål och konferenser

Regeringsrätten har genom en dom funnit att en byggnad som en gång varit en skolbyggnad, och som därefter ägts av ett kommunalt bolag, inte uppfyllde kraven för indelning som kulturbyggnad (RÅ 1994 ref. 103 (II)).

Byggnaden användes dels för kulturella ändamål som konserter, utställningar och andra evenemang, med syfte att främja kulturlivet i Stockholm, dels som mötesplats för det lokala föreningslivet och för konferenser. Enligt Regeringsrätten utgjorde inte de kulturella ändamålen den huvudsakliga användningen av byggnaden. Utredningen visade i stället att möten och konferenser varit dominerande. Regeringsrätten ansåg att det inte hade visats att byggnaden till övervägande del använts på ett sådant sätt att den kunde indelas som specialbyggnad.

Bibliotek

Även ett bibliotek bör kunna hänföras till kulturbyggnad.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1994 not. 586 [1]
  • RÅ 1994 ref. 103 [1]

Lagar & förordningar

  • Fastighetstaxeringslag (1979:1152) [1] [2]