Dokumentationsavgift kan tas ut av rapporteringsskyldiga finansiella institut och betaltjänstleverantörer.

Rapporteringsskyldiga finansiella institut

Skatteverket ska meddela ett beslut om att ta ut dokumentationsavgift senast sex år efter det kalenderår då den kontrolluppgift som dokumentationen avser ska lämnas eller skulle ha lämnats om det finansiella kontot hade varit rapporteringspliktigt (52 kap. 8 c § första stycket SFL).

De kontrolluppgifter som avses i bestämmelsen är kontrolluppgifter enligt 22 a kap. eller 22 b kap. SFL.

Skatteverket ska ta ut en dokumentationsavgift av ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut som ska lämna kontrolluppgifter enligt 22 a eller 22 b kap. SFL och som inte har samlat in och bevarat underlag om rapporteringspliktiga finansiella konton eller underlag för bedömning av om ett konto är rapporteringspliktigt eller inte. Dokumentationsavgiften är kopplad till den dokumentation som ligger till grund för en kontrolluppgift. En kontrolluppgift ska lämnas för ett visst kalenderår. Anledningen till att tidpunkten för att senast meddela ett beslut om dokumentationsavgift har kopplats till kontrolluppgiftsskyldigheten är att tidsfristen då blir densamma i alla situationer (prop. 2018/18:9 s 98–99).

Nytt: 2024-05-14

Betaltjänstleverantörer

Skatteverket ska meddela ett beslut om att ta ut dokumentationsavgift av en betaltjänstleverantör inom fyra år från utgången av det kalenderår då dokumentationsskyldigheten skulle ha fullgjorts (52 kap. 8 c § andra stycket SFL).

Enligt 39 kap. 3 c § SFL ska uppgifterna vara dokumenterade senast vid utgången av den månad som följer efter det kalenderkvartal som uppgifterna avser.

Reglerna trädde i kraft den 1 januari 2024.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2018/19:9 Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och några andra skattefrågor [1]