Varor som omfattas av VMB ska kunna särskiljas i bokföringen

En återförsäljare av begagnade varor m.m. kan tillämpa tre olika metoder för inköp och försäljning av sådana varor:

  • ML:s allmänna regler
  • normal VMB
  • förenklad VMB.

Det innebär att återförsäljaren måste särskilja de olika transaktionerna i sina räkenskaper (20 kap. 19 § ML). Bestämmelsen motsvaras av artikel 324 i mervärdesskattedirektivet.

Det finns flera anledningar till att varorna behöver särskiljas i bokföringen. Vid tillämpning av VMB måste köpet ha skett från någon som själv inte ska ha haft rätt att göra avdrag för ingående skatt d.v.s. inköpet måste omfattas av det s.k. förvärvskriteriet. Detta medför att det är nödvändigt för återförsäljaren att kunna spåra från vem varan är köpt.

Vid normal vinstmarginalbeskattning ska återförsäljaren räkna ut vinstmarginalen för varje enskild vara. Bokföringen måste därför vara ordnad så att det går att hitta varans inköpspris när varan säljs och försäljningspriset blir känt.

Vid förenklad VMB behöver återförsäljaren korrigera inköpssumman om denne säljer varan enligt de allmänna reglerna eller exporterar varan. Av denna anledning är det nödvändigt att återförsäljaren vet vilka varor som har bokförts som inköp som omfattas av förenklad VMB.

Det ovanstående medför alltså att en återförsäljare vanligtvis är skyldig att ha en mer omfattande eller mer detaljerad bokföring än vad bokföringslagen och god redovisningssed kräver. I BAS-kontoplanen finns också särskilda konton för redovisning av VMB.

Det är inte bara den utgående skatten som ska bokföras på ett särskilt konto för VMB. Varor som köps in ska bokföras på ett särskilt lagerkonto för VMB. Det finns även speciella VMB-konton för försäljning och kostnad för såld vara i BAS-kontoplanen. BAS-kontoplanen har också olika försäljningskonton för varor som säljs med negativ vinstmarginal respektive positiv vinstmarginal vid normal VMB. Dessa konton behövs eftersom den negativa vinstmarginalen på en vara inte får minska den utgående skatten på en annan vara som säljs med positiv vinstmarginal. Genom att använda separata konton för de olika transaktionerna kan återförsäljaren hålla isär transaktionerna för respektive metod.

Normal vinstmarginalbeskattning

Vid normal VMB utgör vinstmarginalen mellanskillnaden mellan försäljningspriset och inköpspriset för varje enskild vara. Återförsäljaren måste därför ha uppgift om såväl inköpspriset som försäljningspriset på varan. Detta medför att återförsäljaren måste märka varje vara så att dessa uppgifter blir möjliga att finna i bokföringen. Varor med en befintlig numrering, exempelvis bilar med registreringsnummer, behöver dock inte märkas ytterligare.

Exempel 1 – flera varor

Inköp

Försäljning

Vinstmarg.

Besk. underlag

Utg. skatt

Vara A

10 000

40 000

30 000

24 000

6 000

Vara B

20 000

20 000

0

0

0

Vara C

30 000

50 000

20 000

16 000

4 000

Vara D

40 000

30 000

0*

0

0

* Negativ vinstmarginal tas inte med i beräkningen.

Vid försäljningen av varorna B och D uppkommer ingen vinstmarginal. Detta medför att ingen mervärdesskatt ska redovisas på dessa försäljningar. Vara D säljs med förlust vilket ger en negativ vinstmarginal. Vid normal VMB får den negativa vinstmarginalen inte kvittas mot andra försäljningar enligt 20 kap. 13 § ML.

Exempel 2 – en begagnad bil säljs med positiv vinstmarginal

En begagnad bil säljs med vinst. Vinstmarginalen blir därför positiv.

Period 1

Bilen köps in för 70 000 kr från en privatperson. Bilen bokas som en tillgång på företagets konto ”Varulager VMB”. Bokföringen ska vara så noggrant ordnad att det i efterhand går att leta fram inköpspriset för varje enskild vara. Detta för att göra det möjligt att räkna ut vinstmarginalen. Bilens registreringsnummer bör därför framgå av verifikatet.

Konto

Debet

Kredit

Varulager VMB

70 000

Kassa

70 000

Period 2

Bilen säljs för 80 000 kr. Beloppet bokförs på intäktskontot ”Försäljning positiv VMB 25 % ”, vilket återförsäljaren använder för försäljning av varor som omfattas av VMB och där försäljningen skett med vinst.

Konto

Debet

Kredit

Försäljning positiv VMB 25 %

80 000

Kassa

80 000

Försäljning positiv VMB 25 %

2 000*

Utgående skatt VMB 25 %

2 000*

* Vinstmarginalen på försäljningen är 10 000 kr.

Beskattningsunderlaget uppgår till 8 000 kr (80 procent av 10 000 kr). Den utgående skatten beräknas därför till 2 000 kr (25 procent av 8 000 kr). Beskattningsunderlaget tar återförsäljaren upp i sin mervärdesskattedeklaration.

Försäljningen medför att varan ska föras över från varulagerkontot till försäljningskontot, d.v.s. återförsäljarens tillgångskonto ”Varulager VMB” minskar medan kostnadskontot ”Sålda varor positiv VMB 25 procent” ökar.

Konto

Debet

Kredit

Sålda varor positiv VMB 25 %

70 000

Varulager VMB

70 000

Exempel 3 – en begagnad bil säljs med negativ vinstmarginal

En begagnad bil säljs med förlust. Vinstmarginalen blir därför negativ.

Period 1

Bilen köps från en privatperson för 70 000 kr.

Konto

Debet

Kredit

Varulager VMB

70 000

Kassa

70 000

Period 2

Bilen säljs för 60 000 kr.

Konto

Debet

Kredit

Försäljning negativ VMB 25 %

60 000

Kassa

60 000

Bilen säljs till ett pris under inköpspriset. En sådan förlustförsäljning medför att det uppkommer en negativ vinstmarginal. Vid negativ vinstmarginal ska mervärdesskatt inte tas ut. Återförsäljaren får inte heller redovisa negativ utgående skatt. Försäljningar som får en negativ vinstmarginal får inte kvittas mot försäljningar som har positiv vinstmarginal. Det är därför som återförsäljaren har två olika intäktskonton för försäljningar med 25 procent mervärdesskatt enligt reglerna om normal redovisning av VMB: ”Försäljning positiv VMB 25 %” och ”Försäljning negativ VMB 25 %”. Om återförsäljaren även har varor som omfattas av andra skattesatser kommer bokföringen ha ytterligare intäktskonton för redovisning av VMB.

Försäljningen kommer därför inte att påverka företagets konto för utgående skatt. Inte heller ska försäljningen tas upp på mervärdesskattedeklarationen. Det enda som sker är att inköpet förs över till kostnadskontot ”Sålda varor negativ VMB 25 %” samtidigt som återförsäljarens lagerkonto ”Varulager VMB” minskar.

Konto

Debet

Kredit

Sålda varor negativ VMB 25 %

70 000

Varulager VMB

70 000

Vid bokslutet avslutas kontona ”Försäljning negativ VMB 25 % ” och ”Sålda varor negativ VMB 25 % ” mot resultaträkningen. Dessa konton påverkar alltså inte mervärdesskatteredovisningen.

Förenklad vinstmarginalbeskattning

Vid förenklad VMB beräknas vinstmarginalen genom att en redovisningsperiods sammanlagda försäljningsinkomster minskas med periodens sammanlagda inköpsutgifter.

Om återförsäljaren säljer varor med mer än en skattesats ska beräkningen göras för varje skattesats för sig. Underskott får föras över till nästa redovisningsperiod (läs mer om detta under rubriken Förlust vid Förenklad VMB). Det finns ingen begränsning i tiden att utnyttja underskottet, men detta får inte påverka andra skattesatser och inte heller minska beskattningsunderlaget för normal VMB.

Exempel 1 – positiv vinstmarginal

Inköp

Försäljning

Vecka 1

10 000

40 000

Vecka 2

20 000

50 000

Vecka 3

30 000

60 000

Vecka 4

35 000

5 000

Summa

95 000

155 000

Under den aktuella perioden har företaget köpt in varor för 95 000 kr och sålt varor för 155 000 kr. Samtliga varor omfattas av 25 procent mervärdesskatt. Vinstmarginalen uppgår till mellanskillnaden, d.v.s. 60 000 kr (155 000 – 95 000). Beskattningsunderlaget uppgår till 48 000 kr (vilket motsvarar 80 procent av 60 000 kr). Den utgående skatten blir 12 000 kr (25 procent av 48 000 kr).

Exempel 2 – negativ vinstmarginal

Inköp

Försäljning

Vecka 1

40 000

10 000

Vecka 2

30 000

40 000

Vecka 3

60 000

30 000

Vecka 4

100 000

70 000

Summa

230 000

150 000

Företaget har under den aktuella perioden köpt in varor för 230 000 kr och sålt varor för 150 000 kr i enlighet med ovanstående tabell. Samtliga varor omfattas av 25 procent mervärdesskatt. Företagets vinstmarginal blir - 80 000 kr (150 000 – 230 000), d.v.s. en negativ vinstmarginal. Detta medför att någon mervärdesskatt inte ska redovisas under den aktuella perioden. Det negativa beloppet får föras över till efterföljande period och kommer därmed att påverka hur stor den förenklade vinstmarginalen blir i den perioden. Beloppet får däremot inte avräknas mot vinstmarginal som ska redovisas enligt normal vinstmarginalbeskattning eller mot mervärdesskatt som redovisas enligt ML:s allmänna regler.

Exempel 3 – bokföring av varor som har köpts in i klump

Period 1

Återförsäljaren köper in ett parti varor från ett dödsbo för sammanlagt 10 000 kr. Priset på de enskilda varorna är alltså inte känt.

Inköp

Konto

Debet

Kredit

Kassa

10 000

Inköp av VMB-varor, förenklad metod 25 %

10 000

Under samma period säljs ur partiet ett antal varor i klump för sammanlagt 7 000 kr. Några ytterligare transaktioner sker inte under denna period.

Försäljning

Konto

Debet

Kredit

Kassa

7 000

Försäljning av VMB-varor, förenklad metod 25 %

7 000

Vinstmarginalen för den aktuella perioden blir – 3 000 kr (7 000 – 10 000), d.v.s. en negativ vinstmarginal. Detta medför att något mervärdesskattebelopp inte ska tas upp i mervärdesskattedeklarationen. Ett belopp som motsvarar den negativa vinstmarginalen (inköpsöverskottet) bokas om till ett tillfälligt överföringskonto.

Konto

Debet

Kredit

Inköpsöverskott, förenklad metod 25 %

3 000

Inköp av VMB-varor, förenklad metod 25 %

3 000

Period 2

Ytterligare ett parti varor köps in från ett dödsbo för sammanlagt 5 000 kr. Periodens försäljning av varor uppgår till 8 500 kr.

Inköp

Konto

Debet

Kredit

Kassa

5 000

Inköp av VMB-varor, förenklad metod 25 %

5 000

Försäljning

Konto

Debet

Kredit

Kassa

8 500

Försäljning av VMB-varor, förenklad metod 25 %

8 500

Föregående periods inköpsöverskott överförs till den aktuella perioden. Detta medför att den negativa vinstmarginalen från period 1 påverkar vinstmarginalen för period 2.

Konto

Debet

Kredit

Inköpsöverskott, förenklad metod 25 %

3 000

Inköp av VMB-varor, förenklad metod 25 %

3 000

Vinstmarginalen för period 2 blir 500 kr (8 500 – 8 000, d.v.s. skillnaden mellan saldona på kontona ”Försäljning av VMB-varor förenklad metod 25 %” och ”Inköp av VMB-varor, förenklad metod 25 %”). Beskattningsunderlaget är därför 400 kr (80 procent av 500 kr) och den utgående skatten uppgår till 100 kr (25 procent av 400 kr). Eftersom den utgående skatten ingår i försäljningspriset måste försäljningspriset minskas med 100 kr för att mervärdesskatten inte ska påverka resultatet. Beskattningsunderlaget behöver räknas fram för att tas upp i mervärdesskattedeklarationen.

Konto

Debet

Kredit

Försäljning av VMB-varor förenklad metod 25 %

100

Utgående skatt VMB 25 %

100

Vid bokslutet avslutas kontona ”Försäljning av VMB-varor, förenklad metod 25 % ” och ”Inköp VMB-varor, förenklad metod 25 % ” mot resultaträkningen.

Korrigering av inköpssumman

En återförsäljare har alltid rätt att tillämpa de allmänna bestämmelserna i ML i stället för bestämmelserna om VMB vid försäljning av en vara (20 kap. 5 § ML). Om varan vid inköpet omfattades av förenklad VMB måste inköpssumman i den aktuella redovisningsperioden korrigeras. Inköpssumman måste även korrigeras om varan exporteras.

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar