Vinstmarginalbeskattning (VMB) kan användas vid handel mellan EU-länder, vid överföring från ett annat EU-land och vid distansförsäljning inom EU under vissa förutsättningar.

Försäljning till ett annat EU-land

En svensk återförsäljare som tillämpar bestämmelserna om VMB vid försäljning av varor till en beskattningsbar person som är registrerad för mervärdesskatt i ett annat EU-land och varorna transporteras från Sverige till ett annat EU-land, ska inte tillämpa undantaget från skatteplikt i 10 kap. 42 § ML (10 kap. 48 § första stycket ML). Detta innebär att försäljningen inte ska redovisas i den periodiska sammanställningen. Inte heller får mervärdesskatten anges i fakturan.

Inköp från ett annat EU-land

Om en svensk beskattningsbar återförsäljare förvärvar begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter från en beskattningsbar återförsäljare i ett annat EU-land och varan transporteras till Sverige från ett annat EU-land, kan VMB tillämpas vid den efterföljande försäljningen under vissa förutsättningar (20 kap. 2 § 2, 3 och 5 ML).

Bestämmelserna om VMB är även tillämpliga då en svensk återförsäljare vidareförsäljer begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter som förvärvats från en säljare i ett annat EU-land som inte är en beskattningsbar person, t.ex. från en privatperson.

Krav på att säljaren tillämpat VMB

För att förvärvskriteriet ska vara uppfyllt vid inköp från en beskattningsbar återförsäljare i ett annat EU-land krävs att återförsäljaren i det andra landet tillämpat sitt lands motsvarighet till VMB vid försäljningen till den svenske återförsäljaren. Att så är fallet framgår bl.a. genom att säljaren i sin faktura måste ange att han har tillämpat VMB. I så fall är det unionsinterna förvärvet inte föremål för mervärdesskatt (3 kap. 9 § ML). Bestämmelsen motsvaras av artikel 4 a och c i mervärdesskattedirektivet.

När återförsäljaren i det andra EU-landet tillämpar VMB innebär det att utländsk mervärdesskatt tas ut på försäljningen med vinstmarginalen som grund. Den indirekt betalda utländska mervärdesskatten utgör då en del av inköpskostnaden hos den svenske köparen och får därför inverkan på vinstmarginalen vid den efterföljande leveransen.

Förvärvsbeskattning

Om säljaren inte tillämpat VMB, utan i stället tillämpat undantag från skatteplikt enligt motsvarande bestämmelse till artikel 138 i mervärdesskattedirektivet, kan VMB inte användas vid köparens vidareförsäljning. En svensk återförsäljare som förvärvar en begagnad vara under dessa förutsättningar ska beskattas enligt ML:s allmänna bestämmelser, d.v.s. förvärvsbeskattning av unionsinternt förvärv i enlighet med bestämmelserna i 6 kap. 29-31 §§ ML. På den efterföljande försäljningen ska utgående skatt beräknas enligt de allmänna bestämmelserna med försäljningspriset som underlag. Se dock vad som gäller när en återförsäljare beskattas för ett unionsinternt förvärv av konstverk från en upphovsman eller dennes dödsbo i ett annat EU-land på sidan om Handel med konstverk, samlarföremål och antikviteter (jfr C-264/17, Mensing).

Förvärvsbeskattning och beskattning av vidareförsäljning enligt ML:s allmänna bestämmelser ska även ske i de fall en säljare i ett annat EU-land inte tillämpat VMB och dessutom anser att beskattning ska ske i det EU-land där säljaren själv finns och därmed öppet debiterat sitt lands mervärdesskatt i fakturan. Förvärvsbeskattning kan också bli aktuellt i de fall uppgift saknas i fakturan om att säljaren tillämpat sitt lands motsvarighet till VMB även om någon öppen debitering av mervärdesskatt inte skett.

För att undgå förvärvsbeskattning i Sverige och kunna använda VMB vid sin återförsäljning är det den svenske återförsäljaren som ska göra sannolikt att det unionsinterna förvärvet inte är föremål för mervärdesskatt enligt 3 kap. 9 § ML. Läs även om bevisning och god tro.

Överföring från annat EU-land

VMB kan tillämpas även vid vidareförsäljning i Sverige av begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter som en återförsäljare transporterat till Sverige utan att varorna bytt ägare. Bestämmelsen i 3 kap. 9 § ML om att unionsinterna förvärv av vinstmarginalbeskattade varor inte är föremål för mervärdesskatt gäller inte bara varor som direkt i anslutning till inköpet transporteras till Sverige. Den gäller också varor som en beskattningsbar återförsäljare för över, exempelvis från en verksamhet i ett annat EU-land till en verksamhet i Sverige. En förutsättning är att överföringen omfattas av VMB i avgångslandet (3 kap 9 § ML jfr med 5 kap. 12 §, 22 § och 23 § ML). Enligt Skatteverket får i normalfallet denna förutsättning anses uppfylld om en försäljning av de varor som överförs kan omfattas av VMB i det EU-land från vilket varorna överförs.

Distansförsäljning

En beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU-land och som säljer varor till svenska kunder genom distansförsäljning, kan enligt bestämmelserna i 6 kap 7 § ML i vissa fall anses leverera varor i Sverige. Om den utländske företagaren tillämpar sitt lands motsvarighet till 20 kap. ML på leveransen är bestämmelsen i 6 kap. 7 § ML inte tillämplig (6 kap. 12 § ML) Platsen för leverans av varorna är i sådant fall i det andra EU-landet. Sverige är därför inte beskattningsland.

Motsvarande gäller vid distansförsäljning från Sverige, d.v.s. leveransen är gjord i Sverige om den svenske återförsäljaren tillämpar VMB, även om mottagarlandets tröskelvärde enligt artikel 59c 1 i mervärdesskattedirektivet överskrids.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • EU-dom C-264/17 [1]

Lagar & förordningar