Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2016-05-26

Dnr: 131 209264-16/111

Nytt: 2019-05-02

Detta ställningstagande har ersatts av ställningstagandet Upphävande av ställningstagandet ”Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang, mervärdesskatt”, dnr 202 203368-19/111.

1 Sammanfattning

När en beskattningsbar person köper tillträde till ett evenemang av visst slag så är denna tjänst omsatt inom landet om evenemanget äger rum i Sverige.

Med evenemang avses ett arrangemang som sett utifrån den genomsnittlige besökarens perspektiv äger rum vid en viss tidpunkt och på en viss plats. Det pågår under en begränsad tid och saknar kontinuitet. Ett evenemang riktar sig till allmänheten.

Exempel på vad som räknas som evenemang är:

 • föreställningar, teaterföreställningar, cirkusföreställningar, mässor, nöjesparker, konserter, utställningar samt andra liknande kulturella evenemang
 • idrottsevenemang såsom matcher eller tävlingar
 • evenemang av pedagogiskt eller vetenskapligt slag såsom konferenser och seminarier
 • evenemang av underhållningskaraktär såsom hundspannsturer och skoterturer.

Med tillträde avses att någon ges rätt att närvara på ett evenemang som besökare, publik eller deltagare i utbyte mot en biljett eller betalning. På vilket sätt ersättningen lämnas till säljaren saknar betydelse.

De situationer som bestämmelsen omfattar är framförallt när det är svårt för säljaren att avgöra om köparen är en beskattningsbar person eller en privatperson. Så är normalt fallet när biljetter säljs till kulturella, konstnärliga eller idrottsliga evenemang.

När försäljningen av biljetter sker på ett sådant sätt att det är möjligt för säljaren att avgöra köparens identitet ska tillhandahållandet inte bedömas som ett tillträde. Så är normalt fallet när biljetter säljs till pedagogiska eller vetenskapliga evenemang. Detsamma gäller för andra evenemang av underhållningskaraktär än kulturella, konstnärliga eller idrottsliga evenemang.

Tjänster som har anknytning till tillträdet är också omsatta inom landet om evenemanget äger rum i Sverige. Exempel på sådana tjänster är användning av garderob och sanitära anläggningar.

Detta ställningstagande ersätter följande ställningstaganden och rättsfallskommentar:

Det nya ställningstagandet har tagits fram med anledning av rättsutvecklingen och av förenklingsskäl. Skatteverkets förändrade synsätt innebär att tillämpningsområdet för vad som avses med tillträde har begränsats. Försäljning av biljetter till beskattningsbara personer som tidigare i vissa situationer har bedömts som tillträde omfattas enligt det nya ställningstagandet av huvudregeln för bestämmande av beskattningsland. Det innebär en förenklad hantering för köparen när denne är etablerad i ett annat land än säljaren.

2 Frågeställning

En tjänst som avser tillträde till ett evenemang av visst slag är omsatt inom landet om evenemanget äger rum i Sverige. Beskattningsland för sådana tjänster är Sverige.

Detta ställningstagande ersätter följande ställningstaganden och rättsfallskommentar:

 • Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang, mervärdesskatt, dnr 131 174473-15/111
 • Omsättningsland – idrottsliga aktiviteter och evenemang, dnr 131 38102-11/111
 • Omsättningsland – pedagogisk aktivitet, dnr 131 38072-11/111
 • Omsättningsland – konferenstjänster, dnr 131 38065-11/111
 • Tillträde till mässa, mervärdesskatt, dnr 131 38109-11/111
 • Frågor om tillträde till evenemang – beskattningsland, dnr 131 557026-11/111
 • KRNS, mål nr 5164-5165-14, Beskattningsland – tillträde till evenemang, dnr 131 620646-15/111.

Det nya ställningstagandet har tagits fram med anledning av rättsutvecklingen och av förenklingsskäl. Skatteverkets förändrade synsätt innebär att tillämpningsområdet för vad som avses med tillträde har begränsats. Försäljning av biljetter till beskattningsbara personer som tidigare i vissa situationer har bedömts som tillträde omfattas enligt det nya ställningstagandet av huvudregeln för bestämmande av beskattningsland. Det innebär en förenklad hantering för köparen när denne är etablerad i ett annat land än säljaren.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt huvudregeln är en tjänst som tillhandahålls en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap omsatt inom landet om den beskattningsbara personen antingen har sitt säte här i landet eller har ett fast etableringsställe till vilket tjänsten tillhandahålls här. Om tjänsten tillhandahålls ett fast etableringsställe som den beskattningsbara personen har i ett annat land är tjänsten omsatt utomlands (5 kap. 5 § mervärdesskattelagen [1994:200], ML, och artikel 44 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet).

Tjänster som tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person i samband med vissa uppräknade aktiviteter är omsatta inom landet om aktiviteten faktiskt äger rum i Sverige. Detsamma gäller till dessa underordnade tjänster och tjänster som tillhandahålls av den som organiserar aktiviteten (5 kap. 11 § ML och artikel 54.1 i mervärdesskattedirektivet).

Ett tillträde till ett evenemang är omsatt inom landet om evenemanget faktiskt äger rum i Sverige och köparen är en beskattningsbar person. Detsamma gäller för tjänster i anknytning till tillträdet. De evenemang som avses är

 1. kulturella
 2. konstnärliga
 3. idrottsliga
 4. vetenskapliga
 5. pedagogiska
 6. av underhållningskaraktär
 7. liknande dem som anges i 1-6, såsom mässor och utställningar (5 kap. 11 a § ML och artikel 53 i mervärdesskattedirektivet).

Tjänster som avser tillträde till kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga, pedagogiska, underhållningsmässiga och liknande evenemang av det slag som avses i artikel 53 i mervärdesskattedirektivet ska omfatta tillhandahållande av tjänster vars huvudsakliga egenskap består i att ge rätt till tillträde till ett evenemang i utbyte mot en biljett eller betalning, inklusive betalning i form av ett abonnemang, en säsongsbiljett eller en periodisk avgift. Bestämmelserna är särskilt tillämpliga på

 1. tillträdesrätten till föreställningar, teaterföreställningar, cirkusföreställningar, mässor, nöjesparker, konserter, utställningar samt andra liknande kulturella evenemang
 2. tillträdesrätten till idrottsevenemang såsom matcher eller tävlingar
 3. tillträdesrätten till evenemang av pedagogiskt eller vetenskapligt slag såsom konferenser och seminarier.

Bestämmelserna omfattar inte utnyttjandet av anläggningar såsom gymnastiksalar och liknande mot betalning av en avgift (artikel 32 i genomförandeförordningen).

De underordnade tjänster som avses i artikel 53 i mervärdesskattedirektivet ska inkludera tjänster som direkt sammanhänger med tillträde till kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga, pedagogiska, underhållningsmässiga eller liknande evenemang och som tillhandahålls var för sig mot ersättning till en person som närvarar vid ett evenemang. Sådana underordnade tjänster ska särskilt inkludera användning av garderob eller sanitära anläggningar men ska inte inkludera rena förmedlingstjänster hänförliga till biljettförsäljningen (artikel 33 i genomförandeförordningen).

I förarbetena anges att huvudregeln i så stor omfattning som möjligt och lämpligt ska tillämpas för omsättning av de aktuella tjänsterna. För näringsidkare bör bestämmelsen i 5 kap. 11 a § ML bara tillämpas när det är opraktiskt att tillämpa huvudregeln. Bestämmelsen bör tillämpas restriktivt (prop. 2009/10:15 s. 126).

Regeringen uttalade att ett evenemang är något som är mer begränsat än en aktivitet. En aktivitet har ett element av kontinuitet i sig. En utställning, ett seminarium, en konferens eller en fotbollsmatch är exempel på olika evenemang. Däremot är t.ex. ett träningspass i veckan en aktivitet och detsamma gäller en terminskurs i drejning. Om en sådan aktivitet tillhandahålls någon som är näringsidkare kommer den att beskattas enligt huvudregeln i 5 kap. 5 § ML. Tillträde avser rätten att vistas på en plats eller beloppet som erläggs för att få vistas där. Tillträde exemplifieras bäst med försäljningen av entrébiljetter och det avser endast tjänster vars väsentliga funktion är att ge rätten att komma in på ett evenemang. Om betalningen för deltagandet i t.ex. ett seminarium eller en konferens i sin helhet hanteras före evenemanget och någon möjlighet att närvara inte finns utan sådan betalning bör betalningen dock inte anses utgöra tillträde (prop. 2009/10:15 s. 126).

Av förarbetena framgår vidare att när det gäller tolkningen av bestämmelserna är det av stor vikt att dessa ges en enhetlig tolkning på EU-nivå. Om medlemsstaterna tillämpar bestämmelserna olika kan det medföra dubbelbeskattning eller oavsiktlig skattefrihet. För att uppnå en enhetlig tillämpning pågår det ett arbete i EU:s mervärdesskattekommitté med att ta fram riktlinjer för tolkningen. Den uppfattning regeringen ger uttryck för i propositionen kan behöva frångås i de fall en annan mening anges i en framtida riktlinje eller tillämpningsförordning (prop. 2009/10:15 s. 79).

Kammarrätten har uttalat att tillhandahållande av teambuildingaktiviteter ute i naturen och till sjöss som var skräddarsydda och särskilt anpassade för varje kund inte utgjorde tillträde till evenemang. Aktiviteterna omfattade till största delen olika övningar, tävlingar och lekar men det kunde också finnas inslag av föreläsande och/eller rådgivande natur. Kammarrätten ansåg att då det fanns ett krav på förbeställning av tjänsterna så att de kunde anpassas till kundens behov och önskemål samt att det inte fanns någon möjlighet för utomstående att närvara vid evenemangen skulle beskattningsland bestämmas utifrån huvudregeln i 5 kap. 5 § ML (KRNS 2015-01-30, mål nr 2086-14).

4 Bedömning

När en beskattningsbar person köper tillträde till ett evenemang av visst slag så är denna tjänst omsatt inom landet om evenemanget äger rum i Sverige.

Tillträde till ett evenemang innebär att två förutsättningar ska vara uppfyllda. För det första ska det vara ett evenemang av visst slag och för det andra ska det vara fråga om ett tillträde. Skatteverket redogör i avsnitt 4.1 för vad som avses med evenemang och i avsnitt 4.2 för vad som avses med tillträde.

Bestämmelsen ska tolkas restriktivt. Det betyder att bestämmelsens tillämpningsområde ska ges en begränsad räckvidd. Den omfattar främst de situationer när det är svårt för säljaren att avgöra om köparen är en beskattningsbar person eller en privatperson. I så stor utsträckning som möjligt ska i stället huvudregeln tillämpas vid bestämmande av beskattningsland.

När tillträde till ett evenemang säljs till någon som inte är en beskattningsbar person omfattas tjänsten av det vidare begreppet aktivitet. Tjänster i samband med aktiviteter av visst slag är också omsatta inom landet om aktiveteten äger rum i Sverige. Det betyder att den som säljer en tjänst i form av tillträde till ett evenemang i Sverige inte behöver bedöma köparens status. Tjänsten är omsatt inom landet och säljaren ska redovisa mervärdesskatt oavsett om köparen är en beskattningsbar person eller inte.

4.1 Evenemang

Bestämmelsen i 5 kap. 11 a § ML omfattar bara sådana evenemang som är kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga, pedagogiska, av underhållningskaraktär eller liknande evenemang.

Skatteverket anser att med begreppet evenemang avses ett arrangemang som sett utifrån den genomsnittlige besökarens perspektiv äger rum vid en viss tidpunkt och på en viss plats. Det betyder att de som deltar på evenemanget är fysiskt närvarande.

Ett evenemang är mer begränsat än en aktivitet. En aktivitet har ett element av kontinuitet i sig medan ett evenemang är en händelse eller tillställning som pågår under en begränsad tid och saknar kontinuitet. Det varar som regel några timmar och i vissa fall några dagar men normalt inte mer än en vecka i följd. I undantagsfall kan ett evenemang pågå mer än en vecka. En bedömning får göras i varje enskilt fall.

Ett evenemang riktar sig till allmänheten. Det innebär att den som har möjlighet och i mån av plats ska ges tillträde till evenemanget mot betalning. Detta gäller även om evenemanget endast riktar sig till en viss målgrupp som t.ex. personer med en särskild yrkeskompetens.

Det är således ett evenemang när både innehållet och varaktigheten är bestämda i förväg. Om t.ex. en arrangör erbjuder ett antal endagseminarier av pedagogiskt slag med olika innehåll som köparen kan välja bland är det fråga om flera olika evenemang.

Exempel på vad som räknas som evenemang är:

 • föreställningar, teaterföreställningar, cirkusföreställningar, mässor, nöjesparker, konserter, utställningar samt andra liknande kulturella evenemang
 • idrottsevenemang såsom matcher eller tävlingar
 • evenemang av pedagogiskt eller vetenskapligt slag såsom konferenser och seminarier
 • evenemang av underhållningskaraktär såsom hundspannsturer och skoterturer.

4.2 Tillträde

Med begreppet tillträde avses att någon ges rätt att närvara på ett evenemang som besökare, publik eller deltagare i utbyte mot en biljett eller betalning. Betalningen kan också göras i form av ett abonnemang, en säsongsbiljett eller en periodisk avgift. På vilket sätt ersättningen lämnas till säljaren saknar alltså betydelse.

Bestämmelsen om tillträde till evenemang syftar till att underlätta för säljaren när köparens identitet är okänd. De situationer som bestämmelsen omfattar är framförallt när biljetter säljs till ett stort antal köpare. För säljaren kan det innebära en administrativ börda om denne ska hämta in uppgifter om köparnas identitet.

Ett arrangemang vars innehåll har anpassats efter köparens önskemål är emellertid ett exempel på när det inte är svårt för säljaren att avgöra köparens identitet. Försäljning av biljetter till sådana skräddarsydda arrangemang är därför inte ett tillträde. Beskattningsland ska i stället bedömas utifrån huvudregeln.

Hur försäljningen av biljetter sker kan variera beroende på vilket slags evenemang det är frågan om. För vissa evenemang säljs biljetter på plats i samband med att evenemanget äger rum. Det finns då en organisation och en anordning för att sälja biljetter direkt till de som ska delta på evenemanget. För andra evenemang finns det inte någon sådan möjlighet utan biljetter måste köpas i förväg. Det förekommer även evenemang där båda möjligheterna finns.

Skatteverket beskriver nedan när en biljettförsäljning avser ett tillträde respektive inte ett tillträde till evenemang. Avgörande för bedömningen är vilka uppgifter säljaren normalt har tillgång till i samband med biljettförsäljningen och om det utifrån dessa uppgifter är möjligt för säljaren att avgöra om köparen är en beskattningsbar person eller en privatperson. Omständigheterna i det enskilda fallet kan dock innebära en annan bedömning.

4.2.1 Kulturella, konstnärliga eller idrottsliga evenemang

Skatteverket anser att biljettförsäljningen avser ett tillträde när försäljningen sker på ett sådant sätt att det är svårt för säljaren att avgöra om köparen är en beskattningsbar person eller en privatperson. Så är normalt fallet när biljetter säljs till kulturella, konstnärliga eller idrottsliga evenemang. Detsamma gäller mässor och utställningar. Försäljningen av sådana biljetter sker normalt på ett sätt som innebär att säljaren inte har tillgång till tillräckliga uppgifter för att avgöra köparens identitet. Alla biljetter till sådana evenemang ska därför bedömas som tillträde även om en enskild köpare går att identifiera. Det betyder att om evenemanget äger rum i Sverige är omsättningen gjord inom landet.

Det förekommer att ett eller ett fåtal företag köper alla biljetter till ett kulturellt, konstnärligt eller idrottsligt evenemang t.ex. till sina anställda. Ett exempel är när ett eller ett fåtal företag köper alla biljetter till en specifik teaterföreställning. I sådana fall är det möjligt för säljaren att avgöra köparens identitet. Skatteverket anser att beskattningsland ska bedömas enligt huvudregeln om ett eller ett fåtal företag köper alla biljetter till ett kulturellt, konstnärligt eller idrottsligt evenemang. Det betyder att om evenemanget äger rum i Sverige och köparen är en beskattningsbar person är omsättningen gjord inom landet om köparen är etablerad i Sverige och utomlands om köparen är etablerad i ett annat land.

4.2.2 Pedagogiska eller vetenskapliga evenemang

Skatteverket anser att en biljettförsäljning inte avser ett tillträde när försäljningen sker på ett sådant sätt att det är möjligt för säljaren att avgöra om köparen är en beskattningsbar person eller en privatperson. Så är normalt fallet när biljetter säljs till pedagogiska eller vetenskapliga evenemang. Detsamma gäller för andra evenemang av underhållningskaraktär än kulturella, konstnärliga eller idrottsliga evenemang. Biljettförsäljningen vid sådana evenemang sker normalt på ett sätt som gör det möjligt för säljaren att få tillgång till tillräckliga uppgifter för att avgöra köparens identitet. Det innebär att beskattningsland för sådana evenemang ska bedömas utifrån huvudregeln om köparen är en beskattningsbar person. Det betyder att om evenemanget äger rum i Sverige och köparen är en beskattningsbar person är omsättningen gjord inom landet om köparen är etablerad i Sverige och utomlands om köparen är etablerad i ett annat land.

Det kan förekomma att biljettförsäljningen till pedagogiska eller vetenskapliga evenemang eller evenemang av underhållningskaraktär sker på ett sådant sätt att det är svårt för säljaren att identifiera den enskilde köparen. Det kan gälla vid föreläsningar som riktar sig till en bred allmänhet och där biljetter säljs på samma sätt som t.ex. konsertbiljetter. I en sådan situation har säljaren normalt inte tillgång till mer uppgifter om köparen än vad som gäller vid försäljning av t.ex. konsertbiljetter. Skatteverket anser att försäljningen av alla biljetter till ett sådant specifikt evenemang avser ett tillträde. Det betyder att om evenemanget äger rum i Sverige är omsättningen gjord inom landet.

4.3 Tjänster i anknytning till tillträde

Tjänster som har anknytning till tillträdet är också omsatta inom landet om evenemanget äger rum i Sverige. Det är sådana tjänster som direkt sammanhänger med tillträdet till evenemanget och som tillhandahålls var för sig mot ersättning till den som närvarar vid evenemanget. Exempel på sådana tjänster är användning av garderob och sanitära anläggningar.

Förmedling av biljetter är inte en tjänst som har anknytning till tillträde.