OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Ett ärende kan inledas på initiativ av en enskild eller av den beslutande myndigheten. Den enskilde har rätt att inleda ett ärende muntligt, även om förvaltningsförfarandet normalt är skriftligt.

Ett ärende kan inledas på olika sätt

Det finns inte någon särskild lagregel i förvaltningslagen (FL) om när ett ärende inletts (väckts) hos myndigheten. I förarbetena uttalas att en särskild fråga är om själva inledandet av ett ärende ska få ske muntligt och att detta inte är en fråga som bör regleras i förvaltningslagen. I den mån frågan inte är reglerad i specialförfattningar bör en myndighet ta hänsyn till den allmänna regeln (7 § FL) om enkelhet och snabbhet m.m. när myndigheten bedömer om en muntlig ansökan e. dyl. kan godtas (prop. 1985/86:80 s. 26).

Innebörden av att ett ärende är inlett (väckt) hos en myndighet är att ärendet är under behandling hos myndigheten, att det har väckts hos myndigheten.

Ett ärende kan väckas antingen på initiativ av en enskild eller på initiativ av den beslutande myndigheten – ex officio – eller på initiativ en annan myndighet. När den enskilde inleder ett ärende sker det vanligtvis i form av en ansökan eller en anmälan. En ansökan är en begäran om att myndigheten ska fatta ett visst beslut medan en anmälan är ett meddelande till myndigheten om ett visst sakförhållande.

När en myndighet är skyldig att avgöra ett ärende i sak talar man om materiell anhängighet. Formell anhängighet innebär endast att ett ärende har kommit in till myndigheten.

Att inleda ett ärende muntligt

I bagatellärenden som inte kräver någon grundligare prövning av myndigheten bör muntlig ansökan kunna godtas. Om det i tillämplig specialförfattning inte regleras om en ansökan kan göras muntligt, d.v.s. om ett ärende kan inledas muntligt, bör frågan lösas med ledning av den allmänna regeln i 7 § förvaltningslagen (FL) om att ett ärende ska ”handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts”.

Myndigheternas serviceskyldighet innebär att myndigheten vid behov ska hjälpa den sökande med att fylla i en ansökan (4 § FL). Detta medför att det många gånger inte har så stor betydelse om ansökan sker muntligt eller skriftligt. Det ska emellertid betonas att huvudregeln är att ärenden ska inledas skriftligt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1985/86:80 om ny förvaltningslag [1]