OBS: Detta är utgåva 2015.11. Visa senaste utgåvan.

Förmån av trängselskatt vid privata resor i samband med skattepliktig bilförmån föranleder ingen beskattning. Däremot är en förmån för trängselskatt för privata resor i andra sammanhang skattepliktig.

Trängselskatt som avser privata resor med förmånsbil

När arbetsgivaren står för kostnaden för trängselskatt som avser den anställdes privata resor med förmånsbil sker ingen ytterligare beskattning av förmånen utöver bilförmånen. Arbetsgivarens utgifter för trängselskatt är jämförbara med andra rörliga utgifter för den anställdes privatkörning och ska därför ingå i bilförmånsvärdet (RÅ 2008 ref. 60). Förmån av trängselskatt ingår alltså i den fastställda schablonen vid beräkning av bilförmånens värde. Läs mer om beräkning av bilförmånsvärde.

Nytt: 2015-06-02

Infrastrukturavgifter ska behandlas på samma sätt som trängselskatter vid beräkning av bilförmån, dvs. de medför ingen ytterligare beskattning. Den 1 februari 2015 har infrastrukturavgifter införts (SFS 2014:52) som tas ut vid vissa broar, på motsvarande sätt som trängselavgift. För närvarande tas infrastrukturavgifter ut för färd över bron vid Motalaviken och Sundsvallfjärden. Enligt förordning (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg är det ägaren av en avgiftspliktig bil som passerar som är betalningsskyldig , dvs. inte föraren som vid andra broavgifter. Detta innebär att arbetsgivaren kan betala infrastrukturavgifter vid den anställdes privatkörning utan beskattningskonsekvenser.

Om den anställde av sin nettolön betalar till arbetsgivaren för trängselskatter eller infrastrukturavgifter som avser privata resor ska bilförmånsvärdet sättas ner med motsvarande belopp. Läs mer om nedsättning av bilförmånsvärdet.

Trängselskatt som avser privata resor med annan bil än förmånsbil

Tidigare:

Om arbetsgivaren står för kostnaden för trängelskatt som avser den anställdes privata resor med annan bil än förmånsbil, bör detta behandlas som att arbetsgivaren betalar privata räkningar för den anställdes räkning. Detta innebär att betalningen bör jämställas med att arbetsgivaren betalar ut skattepliktig kontant lön till den anställde (11 kap. 1 § IL).

Nytt: 2015-06-02

Om arbetsgivaren står för kostnaden för trängelskatt eller infrastrukturavgift som avser den anställdes privata resor med annan bil än förmånsbil, bör detta behandlas som att arbetsgivaren betalar privata räkningar för den anställdes räkning. Detta innebär att betalningen bör jämställas med att arbetsgivaren betalar ut skattepliktig kontant lön till den anställde (11 kap. 1 § IL).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2008 ref. 60 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]