OBS: Detta är utgåva 2015.12. Visa senaste utgåvan.

Meny

Djur i jordbruk och renskötsel utgör skattemässigt alltid lager i ett företag, oavsett företagsform. Det finns särskilda värderingsregler för djuren.

Djuren får inte får tas upp till ett lägre belopp än 85 procent av den genomsnittliga produktionsutgiften

Det finns en särskild värderingsregel som innebär att djuren inte får tas upp till ett lägre belopp än 85 procent av den genomsnittliga produktionsutgiften för djur av det slag och den ålderssammansättning som det är fråga om (17 kap. 5 § IL). Djuren behöver dock inte i något fall tas upp till ett högre värde än vad som motsvarar djurens sammanlagda nettoförsäljningsvärde.

Regeln ska tillämpas så att nettoförsäljningsvärdet beräknas kollektivt för samtliga djur för vilka Skatteverket har fastställt en genomsnittlig produktionsutgift. Nettoförsäljningsvärdet får användas endast om en sådan värdering ger ett lägre värde för samtliga djur än vad en värdering till genomsnittlig produktionsutgift ger (prop. 1986/87:132 s. 14).

Om den genomsnittliga produktionsutgiften uppenbarligen inte motsvarar anskaffningsvärdet, t.ex. för särskilt dyrbara avelsdjur, ska djuret tas upp till lägst 85 procent av det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet (17 kap. 5 § IL).

Värden som fastställs av Skatteverket

Skatteverket har i föreskrifter fastställt den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk (SKVFS 2014:20). Skatteverket har i allmänna råd fastställt nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk (SKV A 2014:34) och hur man ska beräkna anskaffningsvärdet för hästar i hästuppfödning som utgör näringsverksamhet (SKV A 2006:13).

Skatteverket har även i föreskrifter fastställt den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel (SKVFS 2014:21).

Om djuren redovisas som anläggningstillgång

I redovisningen ska djur i jordbruk och renskötsel behandlas som anläggningstillgångar i juridiska personer, dock ej dödsbon, om syftet är att stadigvarande ha dem i verksamheten (4 kap. 1 § första stycket ÅRL). Trots klassificeringen i redovisningen ska de skattemässigt behandlas som lager. Om verksamheten bedrivs av en fysisk person eller ett dödsbo får djur i jordbruk och renskötsel redovisas som omsättningstillgångar, oavsett avsikten med innehavet (4 kap. 1 § andra stycket ÅRL). Läs mer om redovisningen av djur i jordbruk på sidan Lager av djur.

Om djuren har klassificerats som anläggningstillgångar i redovisningen och som lager vid beskattningen måste man justera i inkomstdeklarationen.

Rätten till räkenskapsenlig avskrivning på djur

Ett företag förlorar inte automatiskt rätten till räkenskapsenlig avskrivning när djur i jordbruk och renskötsel redovisas som inventarier i bokföringen, trots att djuren skattemässigt utgör lager. En förutsättning för detta är att bokföringen är ordnad på ett sådant sätt att avskrivningarna och de bokförda värdena på djuren särredovisas i årsredovisningen så att en återföring kan ske vid beskattningen. Detta underlättas om redovisningen av djuren sker på särskilda konton i bokföringen.

I deklarationen ska företaget återlägga avskrivningarna som har gjorts i bokslutet som en deklarationspost och dra av de eventuella värdeskillnader som kan uppkomma genom att djuren skattemässigt behandlas som lager.

Referenser på sidan

Allmänna råd

  • Skatteverkets allmänna råd om beräkning av anskaffningsvärde för hästar i hästuppfödningsverksamhet som utgör näringsverksamhet [1]
  • Skatteverkets allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk [1]

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk; [1]
  • Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel; [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]
  • Årsredovisningslag (1995:1554) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 1986/87:132 om vissa justeringar av reglerna för lagervärdering [1]