OBS: Detta är utgåva 2015.14. Sidan är avslutad 2023.

Omfattningen av bestämmelserna

En tjänst i form av tillträde till ett evenemang är omsatt inom landet om evenemanget faktiskt äger rum här oavsett vem köparen är.

Köparen är en beskattningsbar person

Tillträde till ett evenemang som tillhandahålls en beskattningsbar person är omsatt inom landet enligt 5 kap. 11 a § ML om evenemanget äger rum här i landet. Även tjänster med anknytning till tillträdet är omsatta inom landet om evenemanget äger rum i Sverige (5 kap. 11 a § ML). Bestämmelsen motsvaras av artikel 53 i mervärdesskattedirektivet. Exempel på tjänster med anknytning till tillträdet är garderob och toalett (artikel 33 i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Nytt: 2015-05-07

Bestämmelsen om tillträde till evenemang ska tolkas restriktivt. Det betyder att bestämmelsens tillämpningsområde ska ges en begränsad räckvidd. I så stor utsträckning som möjligt ska huvudregeln för bestämmande av beskattningsland tillämpas.

Köparen är inte en beskattningsbar person

Tillträde till evenemang som tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person omfattas av 5 kap. 11 § ML och är, eftersom olika evenemang innefattas i begreppet aktivitet, omsatt inom landet om evenemanget äger rum här. Läs mer om andra kulturella aktiviteter än tillträde till evenemang. Bestämmelsen motsvaras av artikel 54.1 i mervärdesskattedirektivet.

Samtliga kulturella aktiviteter är omsatta inom landet om de faktiskt äger rum här (5 kap. 11 § ML). När köparen är någon annan än en beskattningsbar person räcker det att konstatera om tjänsten är en kulturell aktivitet. Det är inte nödvändigt att utreda om den kulturella aktiviteten är ett tillträde till ett evenemang eftersom beskattningsland bestäms på samma sätt för dessa.

Vilka evenemang omfattas?

Tjänsterna ska avse tillträdet till något av följande evenemang för att omfattas av bestämmelserna i 5 kap. 11 och 11 a § ML:

 1. kulturella
 2. konstnärliga
 3. idrottsliga
 4. vetenskapliga
 5. pedagogiska
 6. underhållningsmässiga
 7. liknande dem som anges i 1–6, såsom mässor och utställningar.

Vad är ett evenemang?

Nytt: 2015-05-07

Vad som avses med begreppet evenemang framgår inte klart av ML.

Ett evenemang är något som är mer begränsat än en aktivitet. En aktivitet kan även ha ett element av kontinuitet i sig. Med evenemang avses olika arrangemang som sker på en specifik plats och är begränsade i tiden, t.ex. en mässa, en idrottstävling, en konferens eller en teaterföreställning. Det ska inte vara fråga om sådana aktiviteter som sker mer utsträckta i tiden utan det ska vara ett visst specifikt evenemang. Exempel på aktivitet, som inte utgör ett evenemang, är ett träningspass i veckan eller en terminskurs i drejning (prop. 2009/10:15 s. 126).

Rättsfall: Kännetecknen för evenemang

EUdomstolen har ansett att bestämmelsen omfattar flera olika tjänster och sker normalt till en mängd olika mottagare, d.v.s. samtliga de personer som i olika egenskaper deltar i kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga, pedagogiska eller underhållningsmässiga aktiviteter. Dessa olika kategorier av tillhandahållanden kännetecknas även av att de allmänt tillhandahålls vid i tiden avgränsade arrangemang. Den plats där dessa sammansatta tillhandahållanden fysiskt utförs är principiellt sett lätt att fastställa eftersom de äger rum på ett visst ställe (C-114/05, Gillan Beach).

Nytt: 2015-05-07

Evenemang

Skatteverket anser att med ett evenemang avses ett arrangemang som sett utifrån den genomsnittslige besökarens perspektiv äger rum vid en viss tidpunkt och på en viss plats. De som deltar är fysiskt närvarande.

Ett sådant evenemang är en händelse eller tillställning som pågår under en begränsad tid och saknar kontinuitet. Det varar som regel några timmar och i vissa fall några dagar men normalt inte mer än en vecka i följd.

Ett evenemang riktar sig till allmänheten. Det innebär att den som har möjlighet och i mån av plats ska ges tillträde till evenemanget mot ersättning. Detta gäller även om evenemanget endast riktar sig till en viss målgrupp som t.ex. personer med en särskild yrkeskompetens.

Det är ett evenemang när både innehållet och varaktigheten är förutbestämda. Om t.ex. en arrangör erbjuder ett antal endagsseminarier av pedagogiskt slag med olika innehåll som köparen kan välja bland är det fråga om flera olika evenemang.

Inte evenemang

Skatteverket anser att ett arrangemang vars innehåll och varaktighet har anpassats efter en kunds önskemål inte är ett evenemang. I sådant fall är arrangemanget utformat för en en viss kund och inte för allmänheten. Sådana skräddarsydda arrangemang omfattas i stället av huvudregeln för bestämmande av beskattningsland.

Begreppet ”tillträde till”

Tjänsten avseende tillträde till olika evenemang ska omfatta tillhandahållande av tjänster vars huvudsakliga egenskap består i att ge rätt till tillträde till ett evenemang i utbyte mot en biljett eller betalning, inklusive betalning i form av ett abonnemang, en säsongsbiljett eller en periodisk avgift (artikel 32.1 i rådets gemomförandeförordning [EU] nr 282/2011). Nyttjandet av anläggningar såsom gymnastiksalar och liknande mot betalning av en avgift omfattas inte (artikel 32.3 i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Det ska t.ex. gälla (artikel 32.2 i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011):

 • tillträde till föreställningar, teaterföreställningar, cirkusföreställningar, mässor, nöjesparker, konserter, utställningar och andra liknande kulturella evenemang
 • tillträde till idrottsevenemang såsom matcher eller tävlingar
 • tillträde till pedagogiska och vetenskapliga evenemang såsom konferenser och seminarier.

Nytt: 2015-05-07

Rätt att närvara

Med tillträde till evenemang avses sådana tjänster som innebär att någon ges rätt att närvara på ett evenemang som besökare, publik eller deltagare.

Biljett eller betalning

Tjänsten tillträde till evenemang ska tillhandahållas i utbyte mot en biljett eller betalning. Betalningen kan göras i form av ett abonnemang, en säsongsbiljett eller en periodisk biljettförsäljning. På vilket sätt ersättningen lämnas till säljaren saknar alltså betydelse.

Bestämmelsen är framförallt tillämplig på tillträden som tillhandahålls på plats genom biljettförsäljning. När biljettförsäljning sker i samband med evenemanget är köparens identitet oftast okänd för säljaren. Bestämmelsen syftar till att underlätta för säljaren i dessa fall.

Även om det inte finns någon möjlighet att köpa biljetter på plats kan försäljningen ändå avse ett tillträde. Det gäller sådana slags evenemang där det typiskt sett går att köpa tillträde på plats men där det i vissa fall ändå bara är möjligt att köpa tillträde genom förköp. Så är fallet med exempelvis konferenser. Med hänsyn till neutralitetsprincipen ska sådana arrangemang behandlas på samma sätt oavsett om det förekommer biljettförsäljning på plats eller inte. Det kan alltså vara ett tillträde till evenemang även om köparen kan identifieras. Detsamma gäller om deltagarna måste föranmäla sin närvaro.

Tidigare:

Det har ingen betydelse hur betalningen sker

Skatteverket anser att tillträde till olika evenemang kan föreligga oavsett om betalning sker direkt på plats eller om betalning för samtliga deltagare sker i förväg. Hur betalningen faktiskt går till påverkar alltså inte om det kan vara fråga om ett tillträde. Det spelar heller ingen roll om föranmälan är obligatorisk för att få närvara vid evenemanget eller om vem som helst kan få närvara.

Tillträde i flera led

Om den som tillhandahåller inträdesbiljetter till evenemangen är någon som förmedlar biljetterna i eget namn för organisatörens räkning eller en annan beskattningsbar person än organisatören omfattas tjänsten ändå av bestämmelserna i artikel 53 och 54.1 i mervärdesskattedirektivet, jfr 5 kap. 11 och 11 a § ML (artikel 33a i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Nytt: 2015-05-07

Skatteverket anser att ett tillträde till ett evenemang som arrangören säljer till någon annan som i sin tur i eget namn säljer tillträdet vidare till deltagarna ska bedömas som tillträde till evenemang i båda leden.

Tidigare:

Skatteverket anser att ett tillträde till ett evenemang som arrangören säljer till någon annan som i sin tur i eget namn säljer tillträdet vidare till deltagarna ska bedömas som tillträde till evenemang i båda leden (Skatteverkets ställningstagande Frågor om tillträde till evenemang – beskattningsland, fråga 6).

Tillträde till kulturella, konstnärliga, underhållningsmässiga evenemang

Tillträde till teaterföreställningar, cirkusföreställningar, nöjesparker, konserter och utställningar är exempel på vad som omfattas av bestämmelsen, se ovan.

Ett tillträde till ett kulturellt evenemang eller ett evenemang av underhållningskaraktär är omsatt inom landet om evenemanget faktiskt äger rum här i Sverige. Skatteverket anser att om det däremot är fråga om en annan kulturell aktivitet eller en aktivitet av underhållningskaraktär som tillhandahålls en beskattningsbar person, t.ex. artistens ersättning för att uppträda på det specifika evenemanget, så ska beskattningsland bedömas enligt huvudregeln i 5 kap. 5 § ML (Skatteverkets ställningstagande Utövande konstnärer m.m.; mervärdesskatt).

Tillträde till idrottsliga evenemang

För att det ska vara ett idrottsligt evenemang anser Skatteverket att det ska vara en specifik händelse som på något sätt innebär att både köparen och säljaren finns på plats för att utförandet av tjänsten ska kunna ske. Dessutom ska evenemanget äga rum på en klart identifierbar plats och avslutas efter det att det fysiskt utförts.

Det ska alltså vara fråga om tjänster som utförs på en plats vid en eller flera specificerade tidpunkter. Exempel på tillträde till ett idrottsligt evenemang är entré till en fotbollsmatch.

Även deltagande i den idrottsliga aktiviteten, t.ex. en förenings deltagaravgift i en fotbollscup eller ett skidlopp är att anse som tillträde till idrottsligt evenemang. I ett sådant fall får köparen genom sin deltagaravgift anses få tillträde till det idrottsliga evenemanget genom möjligheten att delta.

Tidigare:

Förhandsbesked: Tillträde till idrottsligt evenemang omfattar inte deltagaravgiften

Skatterättsnämnden har ansett att en anmälningsavgift som betalas av en beskattningsbar person för att få delta i en idrottstävling inte omfattas av 5 kap. 11 a § ML. I stället ska 5 kap. 5 § ML tillämpas (SRN 2014-12-19, dnr 12-14/I). Skatteverket delar inte den uppfattningen och har överklagat förhandsbeskedet.

Nytt: 2015-11-30

Förhandsbeskedet har undanröjts av Högsta förvaltningsdomstolen eftersom de uppgifter som lämnats om anmälningsavgifterna inte utgör ett så klart och fullständigt underlag att de kan läggas till grund för ett förhandsbesked (HFD 2015-11-24, mål nr 202-15).

Idrottstränares tillhandahållande omfattas inte

Skatteverket anser att en beskattningsbar persons, t.ex. ett gyms, inköp av en tjänst från en tränare inte omfattas av 5 kap. 11 a § ML eftersom det inte är fråga om ett tillträde till ett evenemang. Att den beskattningsbara personen, t.ex. gymmet, i sin tur tillhandahåller en idrottslig aktivitet påverkar inte denna bedömning. Tjänsterna omfattas av huvudregeln vid avgörande av beskattningsland.

Idrottsutövares tillhandahållande omfattas inte

Skatteverket anser att det aldrig är fråga om ersättning för tillträde till ett evenemang när en idrottsutövare som bedriver ekonomisk verksamhet får ersättning för att idrotta. När idrottsutövaren är en beskattningsbar person ska hans eller hennes tillhandahållande bedömas enligt huvudregeln i 5 kap. 5 § ML.

Tillträde till vetenskapliga evenemang

Begreppet vetenskap har inte särskilt belysts i förarbeten eller praxis men det ska vara fråga om forskning eller liknande.

Exempel: Ett pedagogiskt eller vetenskapligt moment ingår

Ett läkemedelsföretag anordnar en kongress i Sverige som vänder sig till svenska och utländska läkare. Läkarna betalar en entréavgift till företaget. På kongressen informerar ett antal föreläsare om företagets produkter. Kongressen pågår ett par dagar.

I företagets tillhandahållande till kongressbesökarna ingår ett pedagogiskt eller vetenskapligt moment. Entréavgifterna utgör ersättning för tillträde till ett evenemang av pedagogisk eller vetenskaplig karaktär. Tjänsten är omsatt inom landet, eftersom evenemanget äger rum i Sverige (Skatteverkets ställningstagande Frågor om tillträde till evenemang – beskattningsland, fråga 3).

Exempel: Ett pedagogiskt eller vetenskapligt moment ingår inte

Ett svenskt företag tillhandahåller en kund i Danmark en sammansatt tjänst som innefattar lokal, teknisk utrustning, diverse administrativa tjänster, fika och lunch. Tjänsterna tillhandahålls på en konferens i Sverige. Det ingår inte någon information i tillhandahållandet. Kunden köper konferenstjänsten för ett internt möte.

För att det ska vara fråga om tillträde till ett evenemang måste det i tillhandahållandet av konferenstjänsten ingå ett pedagogiskt eller vetenskapligt moment. I detta fall saknas ett sådant moment varför beskattningsland ska bestämmas utifrån huvudregeln. Det innebär att omsättningen av konferenstjänsten är gjord utomlands, eftersom kunden är en beskattningsbar person i ett annat land (Skatteverkets ställningstagande Frågor om tillträde till evenemang – beskattningsland, fråga 4).

Tillträde till ett pedagogiskt evenemang

Skatteverket anser att vid tillhandahållande av en pedagogisk tjänst till en beskattningsbar person gäller det att avgöra om det är fråga om tillträde till ett evenemang, d.v.s. det faktiska deltagandet i det pedagogiska evenemanget. Hur betalningen erläggs för det pedagogiska evenemanget, d.v.s. om betalning sker i samband med tillträdet eller om betalning sker i förskott, saknar betydelse vid bedömningen.

Nytt: 2015-05-07

Exempel på tillträde till ett pedagogiskt evenemang är när ett företag betalar för att personalen ska kunna delta i ett tvådagars seminarium som riktar sig till personer inom en viss bransch. Seminariet har karaktären av ett särskilt evenemang och betalningen avser deltagandet.

Tidigare:

Exempel på tillträde till ett pedagogiskt evenemang är när ett företag betalar för att personalen ska kunna delta i ett tvådagars seminarium. Seminariet har karaktären av ett särskilt evenemang och betalningen avser deltagandet.

Om det i stället avser en utbildning som varar under en längre tid så är det en pedagogisk aktivitet som inte utgör ett särskilt evenemang. Andra exempel som inte är tillträde till ett evenemang är en underleverantörs tillhandahållande till arrangören av det pedagogiska evenemanget, t.ex. föredragshållarens tillhandahållande till arrangören.

Exempel: Utbildning som är begränsad i tiden

Ett svenskt företag tillhandahåller utbildning inom ekonomi och redovisning. Kursernas längd varierar från en till fem dagar. Kurserna är fristående från varandra och de genomförs i Frankrike. Kunderna är svenska beskattningsbara personer.

I detta fall äger kurserna rum på en specifik plats i Frankrike och de är begränsade i tiden. Kurserna saknar till sin karaktär kontinuitet. Tjänsten ska bedömas som tillträde till ett evenemang av pedagogisk karaktär. Omsättningen är gjord utomlands, eftersom evenemanget äger rum utomlands (Skatteverkets ställningstagande Frågor om tillträde till evenemang – beskattningsland, fråga 1).

Exempel: Utbildning som är utsträckt i tiden

Ett svenskt företag sänder sin personal till Danmark på en truckförarutbildning. Utbildningen pågår under tre dagar varannan vecka under sex månader.

I detta fall har utbildningen karaktär av kontinuitet. Den är utsträckt i tiden och pågår i korta intervaller under en längre tid. Deltagande i en sådan pedagogisk aktivitet utgör inte tillträde till evenemang. Beskattningsland ska bestämmas utifrån huvudregeln, eftersom köparen är en svensk beskattningsbar person. Det innebär att tjänsten är omsatt inom landet (Skatteverkets ställningstagande Frågor om tillträde till evenemang – beskattningsland, fråga 2).

Tillträde till liknande evenemang såsom mässor och utställningar

Skatteverket anser att med tillträde till en mässa avses en mässarrangörs tillhandahållande av biljetter till olika personer som deltar som besökare på mässan.

Övriga tjänster som tillhandahålls en beskattningsbar person och som har samband med en mässa ska bedömas med utgångspunkt i vilken typ av tjänst som faktiskt tillhandahålls. De flesta tjänster som har samband med mässa och som inte utgör tillträde till evenemang omfattas dock av huvudregeln vid bedömning av beskattningsland.

Exempel på en tjänst som inte utgör tillträde till mässa utan ska ses som en tjänst som omfattas av huvudregeln är utställarens deltagaravgift. En sådan tjänst avser rätten att få delta som utställare på mässan. Det är inte fråga om möjligheten att få besöka mässan i allmänhet utan tjänsten är beroende av att mässarrangören tillhandahåller tillträde till olika besökare som kommer och tittar och lyssnar på utställaren i dennes monter.

Om köparen är någon som inte är en beskattningsbar person omfattas både tillträde till mässa och övriga tjänster som har samband med en mässa av 5 kap. 11 § ML, d.v.s. är omsatt inom landet om mässan äger rum i Sverige.

Tillträde till konferens

Konferenstjänster d.v.s. tillhandahållande av konferensarrangemang och tjänster avseende tillträde till konferenser, kongresser m.m. är sammansatta tjänster som innefattar flera underliggande tillhandahållanden.

Skatteverket anser att när det gäller tillträde till en konferens så kan en sådan tjänst endast användas av den som faktiskt ska delta på konferensen. När en beskattningsbar person köper ett tillträde till en konferens är tjänsten omsatt inom landet om konferensen äger rum i Sverige oavsett hur betalningen sker, d.v.s. oavsett om betalning sker i samband med tillträdet eller om betalning sker i förskott.

En underleverantör till en konferensarrangör kan inte anses tillhandahålla ett tillträde till en konferens. Om det är fråga om en annan konferenstjänst än det faktiska tillträdet till konferensen, t.ex. en underleverantörs uppdrag att arrangera en konferens, ska beskattningsland bedömas enligt huvudregeln.

När någon som inte är en beskattningsbar person köper tillträde till en konferens omfattas tjänsten av 5 kap. 11 § ML, d.v.s. tjänsten är omsatt inom landet om konferensen äger rum i Sverige.

Exempel: Möjlighet att marknadsföra sig på en konferens

Det förekommer att företag mot ersättning till en konferensarrangör ges möjlighet att marknadsföra sina varor och tjänster under en konferens, t.ex. på en fonddag eller aktieträff.

Ett företag som betalar en konferensarrangör för att få marknadsföra sina varor och tjänster under konferensen betalar inte för att få tillträde till evenemanget. Företaget betalar i stället för möjligheten att på bästa sätt exponera sina produkter. Det innebär att beskattningsland ska bestämmas utifrån huvudregeln i 5 kap. 5 § ML (Skatteverkets ställningstagande Frågor om tillträde till evenemang – beskattningsland, fråga 5).

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • EU-dom C-114/05 [1]

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2]
 • RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2] [3]

Lagar & förordningar

 • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]

Propositioner

 • Proposition 2009/10:15 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland förtjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning [1]

Ställningstaganden

 • Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang, mervärdesskatt [1] [2] [3] [4] [5] [6]
 • Frågor om tillträde till evenemang - beskattningsland [1] [2] [3] [4] [5] [6]
 • Idrottsutövares verksamhet bedriven som företag - mervärdesskattekonsekvenser [1]
 • Omsättningsland - idrottsliga aktiviteter och evenemang [1]
 • Omsättningsland - konferenstjänster [1]
 • Omsättningsland - pedagogisk aktivitet [1]
 • Omsättningsland - tränartjänster m.m. [1]
 • Tillträde till mässa, mervärdesskatt [1]
 • Tillträde till olika evenemang t.ex. konferenser, mervärdesskatt [1]
 • Utövande konstnärer m.m.; mervärdesskatt [1]