OBS: Detta är utgåva 2016.13. Sidan är avslutad 2022.

Det uppkommer en skattepliktig förmån när ett kort för resor i tjänsten används för privata resor.

Årskort och andra periodkort för resor

En del anställda får ett periodkort, t.ex. årskort eller månadskort, som de ska använda vid tjänsteresor och som de även får använda privat. Det kan t.ex. vara fråga om kort för resor med SJ, lokaltrafiken eller hos olika flygbolag.

Den anställde ska beskattas för värdet av de privata resor som han eller hon faktiskt har gjort med periodkortet (RÅ 1987 ref. 81).

Om den anställde inte lämnar någon redogörelse för den privata användningen av kortet bör hon eller han beskattas för ett förmånsvärde som motsvarar hela kostnaden för kortet om det inte finns några inskränkningar för den privata användningen (SKV A 2015:30).

Om den anställde däremot inte alls använder tjänstekortet för privata resor uppkommer ingen skattepliktig förmån. I sådana fall bör ett avtal ha träffats mellan arbetsgivaren och den anställde om att tjänstekortet inte får användas för privat bruk (SKV M 2015:20).

Lokala och regionala periodkort

Om arbetsgivaren betalar för lokala och regionala kort förutsätts kortet vara för privat användning, även om det också används för tjänsteresor på arbetsorten. Det kan vara fråga om års-, månads- eller annat periodkort.

Den anställde bör i sådana fall förmånsbeskattas för hela kortvärdet.

Avdrag för eventuella tjänsteresor med kortet medges inte eftersom den anställde inte har haft några merutgifter för resorna.

Förmånsbeskattning undviks bara om kort av den här typen förvaras på arbetsplatsen och endast används av personalen vid tjänsteärenden.

Vad gäller när bostaden är tjänsteställe?

En arbetsgivare kan under vissa förutsättningar skattefritt tillhandahålla periodkort eller betala kostnadsersättning för periodkort till anställda som har tjänsteställe i bostaden. Dessa anställda har inte några arbetsresor, men däremot dagliga tjänsteresor till en eller flera arbetsplatser. Det kan som exempel handla om byggnadsarbetare eller städpersonal.

Periodkort

Arbetsgivaren kan skattefritt tillhandahålla periodkort för kollektivtrafik på orten där arbetena utförs om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • den anställde gör tjänsteresor med kollektivtrafiken i sådan omfattning att köp av periodkort är billigare än alternativa biljettköp, t.ex. engångsbiljetter
 • den anställde redovisar tjänsteresorna och på vilka adresser arbete utförts i reseräkningar eller motsvarande underlag, som kontrolleras och sparas av arbetsgivaren
 • den anställde har inga hemresor eller arbetsresor som kan genomföras med periodkortet
 • den anställde har avtalat med arbetsgivaren att periodkortet enbart får användas av den anställde själv och enbart för tjänsteresor
 • vid längre tidsperiod utan tjänsteresor, t.ex. vid byte av arbetsuppgifter eller under semestern, samt när anställningen upphör ska periodkortet normalt lämnas till arbetsgivaren

Kostnadsersättning för periodkort

Arbetsgivaren kan lämna skattefri kostnadsersättning för anställds köp av periodkort för tjänsteresor under följande förutsättningar:

 • den anställde utför tjänsteresor med kollektivtrafiken i sådan omfattning att köp av periodkort regelmässigt är billigare än alternativa biljettköp, t.ex. engångsbiljetter
 • den anställde redovisar sina tjänsteresor och på vilka adresser arbete utförts i reseräkningar eller motsvarande underlag, som kontrolleras och sparas av arbetsgivaren
 • den anställde har inga hemresor eller arbetsresor som kan genomföras med periodkortet

Om arbetstagaren använder periodkortet för tjänsteresor endast en del av månaden eller vid sporadiska tjänsteresor kan en proportionering av kostnaden för periodkortet göras.

Anställda som gör arbetsresor eller hemresor kan inte få skattefri kostnadsersättning för tjänsteresor med eget inköpt periodkort. I sådant fall anses den anställde inte ha någon avdragsgill merkostnad för tjänsteresorna.

Referenser på sidan

Allmänna råd

 • Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2016 [1]

Domar & beslut

 • RÅ 1987 ref. 81 [1]

Meddelanden

 • Skatteverkets information om vissa förmåner för beskattningsåret 2016 [1]