OBS: Detta är utgåva 2022.4. Sidan är avslutad 2022.

Det uppkommer en skattepliktig förmån när ett kort för resor i tjänsten används för privata resor.

Periodkort för resor

En del anställda får ett periodkort, t.ex. årskort, månadskort eller annat periodkort, som de ska använda vid tjänsteresor och som de även får använda privat. Det kan t.ex. vara fråga om kort för resor med tåg, buss eller flyg.

Den anställda ska beskattas för värdet av de privata resor som hen faktiskt har gjort med periodkortet (RÅ 1987 ref. 81).

Om den anställda inte lämnar någon redogörelse för den privata användningen av kortet, och det inte finns några inskränkningar för den privata användningen, bör hen beskattas för ett förmånsvärde som motsvarar hela kostnaden för kortet (SKV A 2019:29). Förmånsvärdet för ett årskort på flyg eller tåg får redovisas månadsvis i arbetsgivardeklarationerna i takt med att den anställda kan utnyttja förmånen.

Om den anställda däremot inte alls använder tjänstekortet för privata resor uppkommer ingen skattepliktig förmån. I sådana fall bör ett avtal ha träffats mellan arbetsgivaren och den anställda om att tjänstekortet inte får användas för privat bruk.

Lokala och regionala periodkort

Om arbetsgivaren betalar för lokala och regionala kort förutsätts kortet vara för privat användning, även om det också används för tjänsteresor på arbetsorten.

Den anställda bör i sådana fall förmånsbeskattas för hela kortvärdet.

Avdrag för eventuella tjänsteresor med kortet medges inte eftersom den anställda inte har haft några merutgifter för resorna. Den anställda kan dock ha avdragsrätt för arbetsresor eller hemresor.

Förmånsbeskattning undviks bara om kort av den här typen förvaras på arbetsplatsen och endast används av personalen vid tjänsteärenden.

Vad gäller när bostaden är tjänsteställe?

En arbetsgivare kan under vissa förutsättningar skattefritt tillhandahålla periodkort eller betala kostnadsersättning för periodkort till anställda som har tjänsteställe i bostaden. Dessa anställda har alltså inte några arbetsresor till och från arbetet, men däremot dagliga tjänsteresor till en eller flera arbetsplatser. Det kan till exempel handla om byggnadsarbetare eller städpersonal.

När kan arbetsgivaren skattefritt tillhandahålla periodkort?

Arbetsgivaren kan skattefritt tillhandahålla periodkort för kollektivtrafik om följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Den anställda gör tjänsteresor med kollektivtrafiken i sådan omfattning att köp av periodkort är billigare än alternativa biljettköp, t.ex. engångsbiljetter.
  • Den anställda redovisar tjänsteresorna och på vilka adresser arbete har utförts i reseräkningar eller motsvarande underlag, som kontrolleras och sparas av arbetsgivaren.
  • Den anställda har inga hemresor eller arbetsresor som kan genomföras med periodkortet (p.g.a. tjänsteställe i bostaden).
  • Den anställda har avtalat med arbetsgivaren att periodkortet enbart får användas av den anställda själv och enbart för tjänsteresor.
  • Periodkortet ska normalt lämnas till arbetsgivaren vid en längre tidsperiod utan tjänsteresor, t.ex. vid byte av arbetsuppgifter eller under semestern, samt när anställningen upphör.

När kan arbetsgivaren lämna skattefri kostnadsersättning för periodkort?

Arbetsgivaren kan lämna skattefri kostnadsersättning för en anställds köp av periodkort för tjänsteresor under följande förutsättningar:

  • Den anställda utför tjänsteresor med kollektivtrafiken i sådan omfattning att köp av periodkort regelmässigt är billigare än alternativa biljettköp, t.ex. engångsbiljetter.
  • Den anställda redovisar sina tjänsteresor och på vilka adresser arbete utförts i reseräkningar eller motsvarande underlag, som kontrolleras och sparas av arbetsgivaren.
  • Den anställda har inga hemresor eller arbetsresor som kan genomföras med periodkortet (p.g.a. tjänsteställe i bostaden).

Anställda som gör arbetsresor eller hemresor kan inte få skattefri kostnadsersättning för tjänsteresor med eget inköpt periodkort. I ett sådant fall anses den anställda inte ha någon avdragsgill merkostnad för tjänsteresorna.

Om arbetsgivaren ger ut kostnadsersättning för en anställds inköp av periodkort som ska användas för tjänsteresor, så kan inte arbetsgivaren förbjuda att den anställda använder periodkortet även för privata resor.

Om den anställda använder periodkortet för tjänsteresor endast en del av månaden eller vid sporadiska tjänsteresor kan en proportionering av kostnaden för periodkortet göras. Vid proportioneringen kan man schablonmässigt räkna med att en månad består av 20 arbetsdagar.

Exempel: sporadiska tjänsteresor med periodkort

Stina arbetar som byggnadsarbetare på sin bostadsort och har tjänsteställe i bostaden. Hon har ett periodkort (månadskort), som hon har betalat själv. Kortet kostar 500 kr. Under september gjorde Stina tjänsteresor åtta dagar till olika byggarbetsplatser där hon kunde använda periodkortet. Arbetsgivaren kan skattefritt betala ut kostnadsersättning med 200 kr (8 x 500/20).

Referenser på sidan

Allmänna råd

  • Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2020 [1]

Domar & beslut

  • RÅ 1987 ref. 81 [1]