OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Personer som arbetar på en annan ort än bostadsorten kan få avdrag för en hemresa i veckan om avståndet mellan arbetsorten och hemorten är längre än 50 km och orterna ligger inom EES eller Schweiz.

Vad är en hemresa?

En hemresa är den resa en person gör till hemorten, när hen på grund av sitt arbete under viss tid bor på en annan ort än den där hen har sin bostad. Hemresor kan bli aktuella när personen är på tjänsteresa, har tagit ett tillfälligt arbete eller vid dubbel bosättning.

Kostnaden för hemresor är egentligen en privat levnadskostnad och avdrag borde därför inte medges. Av sociala skäl och för att främja rörligheten på arbetsmarknaden medges ändå avdrag för hemresor under vissa förutsättningar (12 kap. 24 § IL).

Vad krävs för att få avdrag för utgiften för hemresan?

För att få avdrag för utgiften för hemresan krävs följande(12 kap. 24 § första stycket IL):

 • avståndet mellan arbetsorten och hemorten överstiger 50 km
 • personen gör resan mellan två platser inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz
 • personen gör resan högst en gång per vecka

Avståndet på 50 km ska avse närmaste färdväg.

EES-området omfattar samtliga EU:s medlemsländer, som förutom Sverige är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike samt EFTA-länderna Island, Norge och Liechtenstein.

HFD anser att avdrag även ska medges för hemresor till och från Schweiz eftersom landet har ingått ett avtal med EU om fri rörlighet för personer (HFD 2014 ref. 29).

Om personen påbörjar eller avslutar resan utanför EES-området eller Schweiz får hen inte göra något avdrag alls.

Vem kan få avdrag?

En person som på grund av sitt arbete under viss tid bor på en annan ort än den där hens familj har sin bostad kan få avdrag. Både ensamstående personer och personer med familj kan alltså få avdrag.

För att en person ska få avdrag krävs alltså att hen anses vara bosatt på en annan ort än där hen har sitt arbete.

Ensamstående person

Enligt bestämmelserna i folkbokföringslagen anses en ensamstående person i normalfallet bosatt på den ort där hen regelmässigt har sin dygnsvila. Det är alltså de faktiska omständigheterna som avgör var en person ska anses vara folkbokförd. Samma sak gäller vid den skatterättsliga bedömningen; det är de faktiska bostadsförhållandena som avgör. Folkbokföringsadressen har i det sammanhanget inte någon avgörande betydelse.

Detta innebär att en ensamstående person som är bosatt i sitt föräldrahem och får en tillsvidareanställning på en annan ort i normalfallet anses skatterättsligt bosatt på arbetsorten. Det samma gäller även för en ensamstående person som har fått ett eller flera tillfälliga arbeten på annan ort eller andra orter om den sammanlagda anställningstiden för de tillfälliga arbetena är ett år eller längre.

Följande exempel illustrerar detta.

Folkbokförd hos föräldrarna trots arbete på annan ort

Maria är bosatt i Sundsvall och har arbetat där i två år. Hon får ett tillfälligt arbete i Göteborg på ett år och skaffar i samband därmed en bostad på den nya arbetsorten. Hon säger upp sin lägenhet i Sundsvall och flyttar till Göteborg men väljer att folkbokföra sig i föräldrahemmet i Sundsvall. Kan Maria få avdrag för hemresor?

I det här fallet har Maria sagt upp sin bostad i Sundsvall och i samband därmed skaffat en bostad på den nya arbetsorten Göteborg. Skatteverket anser att hon är skatterättsligt bosatt i Göteborg eftersom det är där hon arbetar, har sin bostad och regelmässigt har sin dygnsvila. Den omständigheten att Maria är folkbokförd i föräldrahemmet i Sundsvall ändrar inte denna bedömning.

Eftersom Maria anses skatterättsligt bosatt i Göteborg kan hon inte få avdrag för hemresor till föräldrahemmet. Detta gäller även om Maria innan anställningen i Göteborg skulle bosätta sig under en kortare tid hos föräldrarna.

Folkbokförd hos föräldrarna – flera tillfälliga arbeten

Fredrik, som är bosatt och folkbokförd hos sina föräldrar i Falun, får ett tillfälligt arbete under tiden 1 mars-30 april år 1 i Göteborg. I direkt anslutning till att den första anställningen avslutas får han en ny tillfällig anställning hos en arbetsgivare i Stockholm under tiden 1 maj-30 september år 1. Denna anställning förlängs sedan med sex månader fram till till den 31 mars år 2 för att sedan övergå i en tillsvidareanställning. Fredrik är under hela tiden fortsatt folkbokförd hos föräldrarna i Falun.

Har Fredrik rätt till avdrag för hemresor och i så fall för hur lång tid?

I det här fallet har Fredrik inledningsvis tagit ett tillfälligt arbete på två månader. Eftersom detta arbete redan på förhand är bestämt att pågå under en begränsad tid bör Fredrik medges avdrag för hemresor under denna tid.

Den därefter följande anställningen i Stockholm är på förhand bestämd att pågå under en begränsad tid av fem månader. Även denna tidsbegränsade anställning bör medge rätt till avdrag för hemresor.

Frågan är då om även den förlängda anställningen (sex månader) har en sådan tillfällig karaktär att Fredrik fortfarande anses vara skatterättsligt bosatt i föräldrahemmet. I det här fallet har Fredrik haft anställningar på andra orter än den gamla bostadsorten under så lång tid, över ett år, att Skatteverket anser att han inte längre är skatterättsligt bosatt i föräldrahemmet under hela denna period. Efter ett år bör Fredrik anses skatterättsligt bosatt på arbetsorten, det vill säga i Stockholm fr.o.m. den första mars år 2. Fredrik är därför inte berättigad till avdrag för hemresor efter denna tidpunkt.

Person med familj

Avdrag medges inte för resor som personens familj gör för att besöka hen på arbetsorten.

Avdrag kan dock medges i de fall där familjen flyttar med till den nya arbetsorten om förutsättningarna för avdrag för dubbel bosättning är uppfyllda. Avdrag medges endast för personens resor och inte för familjens.

Avdrag medges även i de fall när det är familjen som flyttar till en ny bostadsort och familjebostaden därigenom flyttas. Personen kan då få avdrag för hemresor så länge som hen bor kvar på arbetsorten eller annan ort på grund av sitt arbete; det finns ingen tidsgräns.

Skatteverket anser att en person som tar med sig familjen till den nya arbetsorten och hyr ut bostaden på den tidigare hemorten inte ska få avdrag för hemresor. Anledningen är att hen anses vara bosatt på den nya arbetsorten eftersom hen inte disponerar någon bostad på den gamla bostadsorten.

Arbetar både på den nya arbetsorten och hemorten

Skatteverket anser att en person som arbetar både på den nya arbetsorten och på hemorten har rätt att göra avdrag för en hemresa i veckan. En förutsättning för avdragsrätt är att de generella reglerna om avdrag för hemresor är uppfyllda.

Vad räknas som familj?

Skatteverket anser att med familj avses i detta sammanhang personer som personen har hushållsgemenskap och ekonomisk gemenskap med, t.ex. make, sambo och barn med vilka det finns en avsikt att återförenas.

Även om personen inte avser att återförenas med ett barn som är bosatt på annan ort p.g.a. studier så räknas ändå barnet som personens familj så länge det går på gymnasiet.

Som familj i detta sammanhang avses däremot inte

 • ett barn som man har gemensam vårdnad om eller umgängesrätt med, när barnet bor på annan ort än den där man själv bor
 • en person som man inte har gemensamt barn med, när man som ensamstående förälder bor med minderårigt barn på annan ort än där den andra personen bor.

Hur länge kan man få avdrag?

Gifta och sambor som bor på olika orter kan få avdrag utan tidsgräns, d.v.s. så länge som det skilda boendet pågår. Avdrag för hemresor kan alltså medges även om personen inte får avdrag för ökade levnadskostnader.

Skatteverket anser att ensamstående kan få avdrag för hemresor endast så länge som den ensamstående har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader, d.v.s. högst två år.

Skatteverket anser att en person som är folkbokförd hos sina föräldrar och får en provanställning på annan ort har rätt till avdrag för hemresor så länge hen har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader.

Personal i väpnad tjänst utomlands

Svensk personal i militär tjänst som arbetar för fredsbevarande verksamhet utomlands får inte avdrag för hemresor om arbetsgivaren har betalat dessa. Anledningen är att förmånen av hemresorna är skattefri (11 kap. 3 § IL).

Personal vid statlig myndighet utomlands

För utomlands stationerad personal vid en statlig myndighet är förmånen av fyra hemresor per kalenderår skattefri (11 kap. 21 § 4 IL). Avdrag medges därför inte för utgifterna för dessa resor.

Pendlingsstöd vid hemresor

Pendlingsbidrag kan lämnas för två hemresor i månaden till den som är arbetslös och som tar ett arbete som medför långa pendlingsresor. Bidraget är ett flyttningsbidrag som är skattefritt (11 kap. 27 § IL). Avdrag medges därför inte för den kostnad som bidraget är avsett att täcka.

Närståendepenning och vård av sjukt barn

En person kan under vissa omständigheter få närståendepenning vid vård av bl.a. anhörig. Denna är skattepliktig. Den kan dock inte jämställas med arbetsinkomst eftersom den utbetalas till någon som på eget initiativ vårdar en närstående. Kostnader som personen har haft i samband med vården (t.ex. för hemresor) är därför personliga levnadskostnader som hen inte får avdrag för.

Avdrag för hemresor medges inte heller om man vårdar sjukt barn hemma hos förälder som är bosatt på annan ort och får ersättning för detta av Försäkringskassan.

Hur stort avdrag medges?

Avdrag medges normalt för det billigaste sättet att resa (12 kap. 24 § andra stycket IL).

När den anställde har rest med flyg eller tåg (även första klass och snabbtåg) anser Skatteverket dock att hen alltid ska medges avdrag för denna kostnad om villkoren för avdragsrätt för hemresor är uppfyllda. Detta gäller alltså även om flyg- respektive tågresan inte är det billigaste resealternativet och den anställde inte gör någon tidsvinst jämfört med att resa med andra kommunikationer. För flygresor medges avdrag endast med det billigaste alternativet på den aktuella flygsträckan vid resetillfället.

Godtagbara allmänna kommunikationer saknas

Avdrag för resa med egen bil medges med 18:50 kr per mil när godtagbara allmänna kommunikationer saknas (12 kap. 24 § tredje stycket IL).

Om den anställde gör hemresan med sin förmånsbil medges avdrag med 6:50 kr per mil för en dieselbil och med 9:50 kr per mil för övriga bilar. Detta gäller också om det är hens sambo eller någon annan närstående som är skattskyldig för förmånsbilen. Även om förmånsbilen i princip bara används för hemresor medges ändå inte högre avdrag.

Avdrag medges dessutom med faktisk kostnad för väg-, bro- och färjeavgifter samt för trängselskatt.

Personer som är funktionshindrade medges inte högre avdrag. Den särskilda regel som finns för funktionshindrade om förhöjt avdrag för arbetsresor saknas för hemresor.

Bedömning om godtagbara allmänna kommunikationer finns

När man bedömer om det finns godtagbara allmänna kommunikationer bör hänsyn tas till om dessa passar personens arbetstider så att vistelsetiden i bostaden blir meningsfull. Det har också betydelse om personens bostad ligger avsides eller på sådant avstånd från tåg- eller busstation att hen ändå måste använda bil för anslutningsresor.

Godtagbara allmänna kommunikationer finns men egen bil har använts

Om det finns godtagbara allmänna kommunikationer och personen ändå har använt egen bil medges avdrag med belopp som motsvarar kostnaden för en resa med buss eller med tåg i andra klass. Oftast är det billigast att resa med buss. Om sträckan är lång och resan med bussen innebär täta stopp och lång restid kan avdrag i stället medges för kostnaden för en resa med tåg i andra klass.

Årskort

Skatteverket anser att det är en skattepliktig förmån om en anställd har fått ett årskort för tåg eller flyg av sin arbetsgivare och får använda detta för både tjänsteresor och privata resor.

Den anställde får dock göra avdrag för de hemresor och arbetsresor som hen har gjort. Avdrag medges med vad det hade kostat att köpa enkelbiljetter. Avdraget kan dock inte vara högre än förmånsvärdet för årskortet.

Förmånligast för den anställde är att först göra avdrag för hemresor, eftersom dessa saknar avdragsbegränsning, och därefter för arbetsresor.

Fria hemresor

Om arbetsgivaren har betalat hemresor för den anställde ska hen redovisa värdet av hemresorna i sin inkomstdeklaration. Den anställde har sedan rätt till avdrag under samma förutsättningar som om hen själv hade betalat resorna.

Tjänsteresa eller hemresa under pågående tjänsteresa?

Ibland kan det vara svårt att avgöra om en resa under en pågående tjänsteresa är en tjänsteresa eller en hemresa. Du kan läsa mera om detta på sidan Vad är en tjänsteresa?

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • HFD 2014 ref. 29 [1]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

 • Avdrag för hemresor m.m. i samband med årskort [1]
 • Avdrag för hemresor med flyg eller tåg [1]
 • Avdrag för hemresor till familj [1]
 • Avdrag för ökade levnadskostnader och hemresor vid tillfälligt arbete och dubbel bosättning [1]
 • Bosättningsbegreppet vid tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor samt vissa avdragsfrågor i samband med tillfälligt arbete [1] [2] [3]
 • Hemresor eller arbetsresor? [1]
 • Hemresor eller resor för tillsyn av uthyrd bostad? [1]