OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Vilka deklarationer ett deklarationsombud får lämna och vad som i övrigt ingår i deklarationsombudets arbete.

Vad får ett deklarationsombud göra?

Deklarationsombudet får lämna deklarationer elektroniskt samt ta del av och lämna uppgifter för den deklarationsskyldiges räkning. Deklarationsombudet får också begära anstånd med att lämna deklaration. Detta kan du läsa om nedan.

Lämna skatte- och inkomstdeklarationer elektroniskt

Deklarationsombud får lämna de skattedeklarationer och inkomstdeklarationer som kan lämnas elektroniskt (6 kap. 5 § första stycket 1 SFL).

Anledningen till att deklarationsombudet bara får lämna deklarationer elektroniskt är att ombudsförfarandet inte ska medföra för stora risker. Lämnas en deklaration på det sättet kan Skatteverkets kontrollrutiner för e-tjänster tas tillvara.

Ta del av deklarations- och skattekontouppgifter

Ett deklarationsombud får ta del av de deklarations- och skatte­kontouppgifter som den deklarationsskyldige har direktåtkomst till (6 kap. 5 § första stycket 2 SFL). Vilka uppgifter som deklarationsombudet får direktåtkomst till beror på hur Skatte-verket reglerat den deklarationsskyldiges direktåtkomst. Information om detta finns i Skatteverkets föreskrifter om e-tjänster. I detta sammanhang är det e-tjänsterna för deklaration och skattekonto som är relevanta (SKVFS 2006:2, SKVFS 2006:5, SKVFS 2006:9, SKVFS 2006:11, SKVFS 2009:8, SKVFS 2009:9 och SKVFS 2009:19).

Lämna komplettering

Deklarationsombudet får besvara frågor och lämna kompletterande uppgifter till Skatteverket som rör den deklaration som deklarationsombudet har lämnat till verket (6 kap. 5 § första stycket 3 SFL).

Skatteverkets kommunikationsskyldighet kan däremot inte fullgöras till ett deklarationsombud. Då är det inte längre fråga om att lämna deklaration eller komplettera lämnade uppgifter i deklarationen och det faller därför utanför deklarationsombudets behörighet. Inget hindrar dock att den person som har fullgjort uppdraget som deklarationsombud också agerar som ombud – annat än deklarationsombud – för den deklarationsskyldige även i detta och andra sammanhang (prop. 2005/06:31 s. 32).

Begära anstånd med att lämna deklaration

Ett deklarationsombud får begära anstånd med att lämna deklaration (6 kap. 5 § första stycket 4 SFL). Även om det kan tyckas självklart att ett deklarationsombud även ska kunna begära anstånd med att lämna deklaration så är lagstiftarens tanke att det tydligt ska framgå av lagtexten.

När särskilt ombud redovisar mervärdesskatt för utländsk beskattningsbar person

Det är ett särskilt ombud som ska redovisa mervärdesskatten för en utländsk beskattningsbar person, t.ex. genom att lämna mervärdesskattedeklaration (6 kap. 2 och 3 §§ SFL). Om en utländsk beskattningsbar person är skyldig att ha ett särskilt ombud för redovisningen av mervärdesskatt så får inte denne ha ett deklarationsombud som också redovisar eller på annat sätt företräder företaget i frågor om mervärdesskatt (6 kap. 5 § andra stycket SFL). Däremot kan den utländske beskattningsbara personen låta ett deklarationsombud redovisa annan skatt än mervärdesskatt.

Den som är ombud enligt 6 kap. 2 och 3 §§ SFL för den utländske beskattningsbara personen kan även godkännas som deklarationsombud, på så vis kan i praktiken en och samma person hantera alla deklarationer.

Referenser på sidan

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Inkomstdeklaration 1; [1]
  • Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Inkomstdeklaration 2; [1]
  • Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Skattedeklaration [1]
  • Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Skattekonto [1]
  • Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:2) om e-tjänsten Skattedeklaration [1]
  • Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:2) om e-tjänsten Skattedeklaration [1]
  • Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:5) om e-tjänsten Skattekonto [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2005/06:31 Deklarationsombud, m.m. [1]