OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

Det finns inga särskilda bestämmelser om ändring av beslut som Skatteverket fattar i samband med registreringen av ett äktenskapsförord, en gåva mellan makar, en anmälan om bodelning eller en bodelningshandling. Det finns inte heller några särskilda bestämmelser om ändring av beslut om att registrera lagvalsavtal som Skatteverket kan fatta den 29 januari 2019 eller därefter. Det är därför förvaltningslagens bestämmelser om ändring av beslut som ska tillämpas på dessa beslut.

Skatteverkets skyldighet att ändra ett beslut enligt 38 § FL gäller normalt inte när t.ex. ett beslut att registrera ett äktenskapsförord är uppenbart oriktigt. En ändring av Skatteverkets beslut att registrera ett äktenskapsförord kan nämligen i många fall antas vara till nackdel för en enskild part och Skatteverket är då inte skyldigt att ändra beslutet.

I vissa fall får Skatteverket ändra ett beslut trots att det är till nackdel för någon enskild part. Då krävs det att vissa i lagen angivna förutsättningar är uppfyllda (37 § FL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (2017:900) [1] [2]