OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

Den beslutet gäller kan begära omprövning av Skatteverkets beslut som fattas med stöd av gåvomottagarlagen. Skatteverket kan också på eget initiativ ompröva beslut till för- eller nackdel för den beslutet gäller. Beslut som är möjliga att återkalla får dock inte omprövas till nackdel för den som beslutet gäller.

De materiella reglerna om godkännande av gåvomottagare, om kraven för att bli godkänd, ansökningsförfarandet och återkallelse av godkännande hittar du under Andra ämnesområden.

Vilka beslut får omprövas?

Den som beslutet gäller kan begära omprövning av

Detta framgår av 19 § GML.

Förelägganden som meddelats enligt 13 § GML omfattas inte av omprövningsbestämmelsen i GML. För den som begär omprövning av ett sådant föreläggande återstår endast möjligheten att få beslutet ändrat med stöd av 37 eller 38 §§ FL.

Formella krav

I 19 § första stycket GML hänvisas till reglerna i 66 kap. SFL om omprövning av beslut på vilket sätt preliminär skatt ska betalas. Av 66 kap. 6 § SFL framgår hur omprövning begärs. Det innebär att en begäran om omprövning ska vara skriftlig. Det går bra med vanligt brev, e-post eller fax eftersom det saknas krav på att begäran ska vara egenhändigt undertecknad. Notera dock att om en begäran om omprövning inte är undertecknad, får Skatteverket förelägga den som har begärt omprövningen att underteckna begäran.

Begäran om omprövning kan göras genom ombud. En person som uppger att han eller hon företräder någon annan ska kunna styrka detta med en fullmakt. Myndigheten avgör i vilka fall en fullmakt ska begäras (15 § FL).

Om en begäran om omprövning avser en fråga som har avgjorts av allmän förvaltningsdomstol (res judicata) eller är föremål för prövning (litis pendens) i sådan domstol ska någon omprövning inte ske (se 66 kap. 3 § och 39 § FL). Det finns dock inget hinder mot att den enskilde kommer in med en ny ansökan efter det att domstol prövat frågan.

Beslut som gäller omedelbart

En begäran om omprövning av ett beslut om kontrollavgift enligt 16 § GML påverkar inte den enskildes skyldighet att betala avgiften inom den tid som anges i beslutet (18 § 2 GML och 68 kap. 1 § SFL). Det är dock möjligt att begära anstånd med stöd av bestämmelserna i 63 kap. SFL (se 18 § 1 GML).

Observera att även ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, även om det begärs omprövat (15 § GML).

Tidsfrister

En begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det (19 § GML och 66 kap. 7 § andra stycket 2 och 10 SFL).

Det är möjligt för Skatteverket att till nackdel ompröva ett beslut om kontrollavgift (se nedan). Den omprövningsfristen är två år (66 kap. 21 § SFL) och ska räknas från den dag beslutet om kontrollavgift meddelades (19 andra stycket GML).

Skatteverket får på eget initiativ ompröva ett beslut till fördel för den som beslutet gäller (66 kap. 19 § SFL). Skatteverkets befogenhet att på eget initiativ ompröva till fördel är visserligen inte tidsbegränsad, men rent praktisk fungerar regeln endast så länge det finns några handlingar bevarade (prop. 2010/11:165 sid 1096).

Omprövning av beslut till nackdel

Beslut som är möjliga att återkalla får inte omprövas till nackdel för den som beslutet gäller (66 kap. 20 § andra stycket SFL). Det saknas därför laglig möjlighet för Skatteverket att ompröva ett tidigare meddelat beslut om godkännande eller beslut om förlängning av godkännande till nackdel för den som beslutet gäller.

Beslut om kontrollavgift får dock omprövas även till nackdel för den som beslutet gäller. Det kan exempelvis komma i fråga om den enskilde har fått befrielse från kontrollavgift genom att lämna felaktiga uppgifter till Skatteverket (se 19 § GML, 66 kap. 24 § SFL och prop. 2010/11:165 sid. 1104).

Förfaranderegler

Det är samma förfaranderegler som gäller vid handläggning av omprövningsärenden enligt GML som vid handläggning av övriga ärenden enligt GML. Det innebär bl.a. att det är kommuniceringsregeln i 25 § FL som är tillämplig och inte reglerna om kommunicering i 40 kap. 2 och 3 §§ SFL.

Sidan har tillkommit med anledning av ny lagstiftning om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva. Lagen träder i kraft den 1 juli 2019.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2]