OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Nytt: 2018-07-02

Den 1 juli trädde den nya förvaltningslagen i kraft. Länkarna till förvaltningslagen på sidan har ändrats och går nu till den nya lagen. I de fall paragrafnumret har ändrats i den nya lagen har även detta justerats. Begreppet ”omprövning” har i förekommande fall bytts ut mot begreppet ”ändring”. Texten har inte ändrats i övrigt. Se sidans tidigare lydelse.

Det finns inga särskilda bestämmelser om ändring av beslut som Skatteverket fattar i samband med registreringen av ett äktenskapsförord, en gåva mellan makar, en anmälan om bodelning eller en bodelningshandling.

Nytt: 2019-01-28

Det finns inte heller några särskilda bestämmelser om ändring av beslut om att registrera lagvalsavtal som Skatteverket kan fatta den 29 januari 2019 eller därefter.

Det är därför förvaltningslagens bestämmelse om ändring av beslut som ska tillämpas på dessa beslut.

Skatteverkets skyldighet att ändra ett beslut enligt 38 § FL gäller däremot normalt inte när t.ex. ett beslut att registrera ett äktenskapsförord är uppenbart oriktigt. En ändring av Skatteverkets beslut att registrera ett äktenskapsförord kan nämligen i många fall antas vara till nackdel för en enskild part och Skatteverket är då inte skyldigt att ändra beslutet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (2017:900) [1]