OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

För att en arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal ska ha rätt till preliminärt stöd ska vissa förutsättningar vara uppfyllda. Kraven skiljer sig delvis från de krav som uppställs för en arbetsgivare som inte är bunden av kollektivavtal.

Centralt kollektivavtal

En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal ska enligt 15 § lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete vara bunden av ett kollektivavtal om korttidsarbete som har slutits eller godkänts av en central arbetsgivarorganisation. I det centrala kollektivavtalet kan det införas vissa begränsningar för att sedan låta de lokala avtalen reglera detaljerna.

Lokalt kollektivavtal

De specifika förutsättningarna för tillämpningen av korttidsarbete och vilka arbetstagare som omfattas ska enligt 15 § lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete regleras i ett lokalt kollektivavtal. Den arbetstids- och löneminskning som avtalas måste vara förenlig med någon av de tre nivåerna för arbetstids- och löneminskning i 12 och 13 §§ lag (2013:948) stöd vid om korttidsarbete.

Normalt bör det vara enklare och mer praktiskt att på lokal nivå föreskriva detaljerna kring korttidsarbetet samt vilka som ska omfattas. Det är dock upp till parterna själva att bestämma hur mycket av detaljerna som kan och ska regleras på lokal nivå.

Om det saknas en lokal part på arbetsgivarsidan så får ett avtal ingås mellan arbetsgivaren och den centrala arbetstagarorganisationen.

Antal arbetstagare

Det finns inga krav på hur många arbetstagare hos en arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal som ska delta i korttidsarbete. Med stöd av ett centralt kollektivavtal om korttidsarbete kan ett lokalt kollektivavtal träffas där de arbetstagare som arbetar inom en viss del av företaget eller mot en viss bransch eller liknande omfattas av korttidsarbete (prop. 2013/14:1 s. 358).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete [1] [2] [3]

Propositioner

  • Proposition 2013/14:1 Budgetpropositionen för 2014 [1]