OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

För att en arbetsgivare som inte är bunden av kollektivavtal ska ha rätt till preliminärt stöd ska vissa förutsättningar vara uppfyllda. Kraven skiljer sig delvis från de krav som uppställs för en arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal.

Förutsättningar som måste vara uppfyllda

När en arbetsgivare inte är bunden av ett kollektivavtal finns det ingen arbetsmarknadsorganisation som kan ta ansvar för när korttidsarbete bör tillämpas. Då är det inte lämpligt att frågan regleras endast efter förhandlingar mellan arbetsgivaren och arbetstagaren eftersom de inte är jämnstarka parter. Det är även svårt för en enskild arbetstagare att ha en tydlig uppfattning om arbetsgivarens ekonomiska situation och konjunkturens betydelse för verksamheten (prop. 2013/14:1 s. 360 f).

För att en arbetsgivare som saknar kollektivavtal ska ha rätt till preliminärt stöd krävs det enligt 16 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete att följande förutsättningar är uppfyllda:

De olika kraven beskrivs närmare under respektive rubrik nedan.

Skriftligt avtal

Det krävs ett den enskilda arbetstagarens deltagande i korttidsarbete har stöd i ett skriftligt avtal. Ett sådant avtal får inte ingås i förebyggande syfte, till exempel när anställningsavtalet ingås. Avtalet ska ingås när korttidsarbete aktualiseras hos arbetsgivaren till exempel i samband med att korttidsarbete övervägs med anledning av att arbetsgivaren får tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter (prop. 2013/14:1 s. 496).

Driftsenhet

Minst 70 procent av arbetstagarna inom en driftsenhet som var anställda under hela eller del av jämförelsemånaden med samma eller högre sysselsättningsgrad som under stödmånaden och som arbetsgivaren var skyldig att betala arbetsgivaravgifter för ska delta i korttidsarbete. Beräkningen sker utifrån samtliga anställda på driftsenheten oavsett anställningsgrad så länge den anställda uppfyller övriga krav för korttidsarbete. Konsulter omfattas inte och ska inte inräknas i de 70 procenten.

Begreppet driftsenhet har samma betydelse som i 22 § lag (1982:80) om anställningsskydd. Med driftsenhet menas varje del av ett företag som är belägen inom en och samma byggnad eller inom ett och samma inhägnade område, det vill säga fabrik, butik, restaurang och så vidare. Det kan i vissa fall vara befogat att utgå från ett mer organisatoriskt synsätt (prop. 2013/14:1 s. 496).

Arbetstids- och löneminskning för en driftsenhet

Den avtalade arbetstids- och löneminskningen ska vara samma för alla arbetstagare inom en driftsenhet. När det finns flera driftsenheter finns det alltså möjlighet för arbetsgivaren att avtala om olika nivåer för arbetstids- och löneminskningen för de olika driftsenheterna (prop. 2013/14:1 s. 496).

Avtalad arbetstids- och löneminskning

Den avtalade arbetstids- och löneminskningen ska vara förenligt med 12 och 13 §§ lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Det innebär att den avtalade arbetstids- och löneminskningen måste motsvara någon av de tre nivåer som finns i lagen för att arbetsgivaren ska ha rätt till preliminärt stöd (prop. 2013/14:1 s. 496).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner