OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Om en arbetsgivare kommit överens med sina arbetstagare om att korttidsarbete ska införas har hen rätt till ersättning för kostnader för enskilda kompetensinsatser som genomförs under den tid som frigörs.

Tid som frigörs kan användas till kompetensinsatser

Arbetsgivare som infört korttidsarbete och som anordnar kompetensinsatser under den frigjorda tiden ska få ersättning för kostnader för sådana insatser. Med kompetensinsatser menas insatser som syftar till att höja eller validera kompetensen hos en arbetstagare. För att få ersättning ska det bl.a. krävas att de närmare förutsättningarna för kompetensinsatserna regleras i ett lokalt kollektivavtal eller ett skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Prövningen av rätt till ersättning görs av Skatteverket (17 a § första stycket lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete).

Tanken med ersättning för kompetensinsatser vid korttidsarbete är att det ska kunna utnyttjas av hela näringslivet, från tillverkningsindustri till tjänstesektor. Det kan gälla arbetstagare med lång eller kort utbildning, såväl unga arbetstagare som arbetstagare med lång arbetslivserfarenhet samt stora respektive små arbetsgivare. Med denna breda målgrupp är det sannolikt att vitt skilda typer av kompetensinsatser kan att efterfrågas.

Både utbildningar som är företagsspecifika och sådana som gynnar arbetstagarnas generella anställningsbarhet bör berättiga till ersättning. Företagsspecifika insatser är sådana som huvudsakligen syftar till att medarbetarnas kompetens ökar på områden som stärker företaget. Insatser som främst gynnar arbetstagarens anställningsbarhet är sådana som i högre utsträckning inriktar sig på individens livslånga lärande och kan innebära att mer generella kunskaper stärks (prop. 2020/21:1 s. 3035 f.).

För vilka insatser kan man få ersättning?

Ersättningen för enskilda kompetensinsatser kan omfatta alla de typer av insatser som kan komma att efterfrågas av arbetstagare och arbetsgivare som förkortat arbetstiden.

En arbetsgivares kostnad för en enskild kompetensinsats är till exempel kursavgift, avgift för validering, ersättning till föreläsare, kursmaterial, reseersättning, logi och traktamente. Ersättningen för kompetensinsatser kan omfatta alla de typer av insatser som kan komma att efterfrågas av arbetstagare och arbetsgivare som förkortat arbetstiden. Förutom validering innefattas bl.a. utbildning inom högskolan, yrkeshögskolan, folkhögskolan och komvux, uppdragsutbildningar samt internt eller externt anordnade seminarier, konferenser, föreläsningar och kurser.

När det gäller internt anordnade kompetensinsatser innebär begränsningen till enskilda kompetensinsatser att det bara är kostnader direkt kopplade till det enskilda utbildningstillfället som ska ersättas. Exempel på sådana kostnader kan vara kursmaterial och resekostnader. Däremot ingår inte ersättning för exempelvis utvecklingskostnader, kostnader för utbildningsmiljöer, hyra för egna lokaler eller hjälpmedel som kan användas vid kommande utbildningar. Kostnader för boende i anslutning till kompetensinsatsen kan ersättas om det är fråga om ett boende som avviker från det boende som annars krävs för arbetet (prop. 2020/21:1 s. 3068).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete [1]

Propositioner

  • Proposition 2020/21:1 Budgetpropositionen för 2021 [1] [2]