OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Ersättning för kompetensinsatser hanteras på liknande sätt som stöd vid korttidsarbete. Arbetsgivaren ansöker om preliminärt stöd för genomförda eller planerade kompetensinsatser och stämmer vid en senare tidpunkt av den preliminära ersättningen. Staten ersätter en del av arbetsgivarens kostnad för enskilda kompetensinsatser upp till ett visst belopp. Uppgifterna i en ansökan om preliminär ersättning ska lämnas på heder och samvete.

Underlag för preliminär ersättning

För att möjliggöra kompetensinsatser även för arbetsgivare som har problem med likviditeten kan en arbetsgivare ansöka om preliminär ersättning för kompetensinsatser och få ersättningen utbetald genom kreditering på skattekontot även innan kostnaden har uppkommit (prop. 2020/21:1 s. 80).

Underlaget för preliminär ersättning för kostnader för enskilda kompetensinsatser för en arbetstagare ska ange de planerade eller genomförda kompetensinsatserna under stödperioden samt kostnaden för dessa (3 § förordning [2020:1249] om ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete). Underlaget kan till exempel bestå av fakturor för genomförda kompetensinsatser, bokningsanmälningar eller bokningsbekräftelser för planerade kompetensinsatser.

Beräkning av ersättning

Den preliminära ersättningen för kompetensinsatser ska beräknas i enlighet med 17 a § andra stycket lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Beräkningen utgår från den kostnad som arbetsgivaren kommer ha eller har haft för den enskilda arbetstagarens komptensinsats.

Staten står för 60 procent av arbetsgivarens kostnad för enskilda kompetensinsatser som planeras eller har genomförts under den tid som frigörs eller har frigjorts under perioden med stöd vid korttidsarbete (17 a § lag [2013:948] om stöd vid korttidsarbete). Det högsta belopp som en arbetsgivare kan få för enskilda kompetensinsatser per arbetstagare är 10 000 kr under den stödperiod som avses i 6 a § lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete (sex månader). Om stödperioden förlängs med ytterligare tre månader enligt 7 a § lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, kan arbetsgivaren få ytterligare 10 000 kr per arbetstagare. En arbetsgivare kan alltså totalt få 20 000 kr per arbetstagare om stödperioden har förlängts (4 § förordning [2020:1249] om ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete).

Uppgifter i ansökan

En ansökan om preliminär ersättning för kostnader för enskilda kompetensinsatser ska innehålla uppgifter om

  1. den ansökande arbetsgivaren,
  2. att kompetensinsatser vid korttidsarbete regleras i avtal enligt 15 eller 16 §§ lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete,
  3. att förutsättningarna för ersättning är uppfyllda,
  4. huruvida kompetensinsatserna utförs internt eller externt, och
  5. den totala kostnaden för kompetensinsatserna, inklusive kostnader för eventuell tidigare ansökan för stödperioden.

Uppgifterna i punkterna 3–5 ska redovisas för varje arbetstagare som preliminär ersättning söks för och personnummer eller samordningsnummer ska anges för varje arbetstagare. Uppgifterna i ansökan om preliminär ersättning ska lämnas på heder och samvete (5 § förordning [2020:1249] om ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete).

Tid för ansökan

En ansökan om preliminär ersättning för kostnader för enskilda kompetensinsatser ska ha kommit in till Skatteverket senast inom två kalendermånader från utgången av den sista stödmånaden under stödperioden. I annat fall får ersättning för kompetensinsatser inte lämnas (5 § första stycket förordning [2020:1249] om ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete).

Särskilt om den tillfälligt slopade karensen

Med anledning av att lagstiftaren tillfälligt slopat karensen för arbetsgivare som tidigare har haft stöd, medför det särskilda regler för när en ansökan ska ha kommit in. En ansökan om preliminär ersättning för enskilda kompetensinsatser ska ha kommit in till Skatteverket senast vid utgången av maj 2022 om

I annat fall får ersättning för kompetensinsatser inte lämnas (förordning om ändring i förordningen [2020:1249] om ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2020:1249) om ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete [1] [2] [3] [4]
  • Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete [1] [2] [3] [4] [5]

Propositioner

  • Proposition 2020/21:1 Budgetpropositionen för 2021 [1]