OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

En arbetsgivare som beviljats preliminär ersättning för kompetensinsatser ska göra en avstämning. Underlag ska lämnas till Skatteverket, som beräknar om rätt ersättning har utbetalats eller om arbetsgivaren ska återbetala någon del eller har rätt till ytterligare ersättning.

När ska avstämningen lämnas?

En arbetsgivare som har fått preliminär ersättning för kompetensinsatser ska lämna in en avstämning till Skatteverket vid utgången av den tredje kalendermånaden från den tidpunkt då stödperioden löpt ut (6 § förordning [2020:1249] om ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete).

Skatteverket kontrollerar om den preliminära ersättningen motsvarar de faktiska kostnaderna

En avstämning innebär att arbetsgivaren, för varje arbetstagare som den preliminära ersättningen har avsett, ska redovisa underlag för dessa kostnader till Skatteverket.

Skatteverket ska därefter beräkna om den preliminära ersättning som tagits emot motsvarar det som anges i 17 a § andra stycket lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Kontroll görs även av att den preliminära ersättningen inte överstiger de tillåtna högsta belopp för ersättning per arbetstagare, se Beräkning av ersättning (7 § förordning [2020:1249] om ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete).

Vid avstämningstidpunkten ska arbetsgivaren kunna verifiera samtliga kostnader som ligger till grund för beräkningen av ersättningen. Arbetsgivaren ska kunna redogöra för vilken typ av insatser som genomförts, vilka arbetstagare som deltagit samt de kostnader som uppkommit. Ersättning kan endast ges för insatser som genomförs under den arbetsbefriade tiden. I den mån insatser genomförts därutöver berättigar de inte till ersättning. Arbetsgivaren ska kunna visa att arbetstagarna närvarat och deltagit i kompetensinsatsen, men det ska inte krävas att arbetsgivaren dessutom kan visa att arbetstagarna klarat ett prov, fått ett certifikat eller liknande (prop. 2020/21:1 s. 3052).

Beräkning av slutlig ersättning

Vid jämförelsen av preliminär ersättning och slutlig faktisk kostnad för kompetensinsatser kan arbetsgivaren bli återbetalningsskyldig eller ha rätt till ytterligare ersättning.

Den slutliga ersättningen beräknas på motsvarande sätt som den preliminära ersättningen men baseras på den faktiska kostnaden för kompetensinsatserna som är hänförlig till stödperioden (8 och 9 §§ förordning [2020:1249] om ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete).

Ersättning att återbetala

En arbetsgivare som har fått preliminär ersättning för kostnader för enskilda kompetensinsatser är skyldig att betala tillbaka skillnaden mellan den preliminära ersättningen och den avstämda slutliga ersättningen, om den preliminära ersättningen är högre än den slutliga.

Den slutliga ersättningen beräknas på motsvarande sätt som den preliminära ersättningen men baseras på den lägre faktiska kostnaden för kompetensinsatserna som är hänförlig till stödperioden (8 § förordning [2020:1249] om ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete).

Rätt till ytterligare ersättning

En arbetsgivare som har fått preliminär ersättning för kostnader för enskilda kompetensinsatser har rätt till ytterligare ersättning motsvarande skillnaden mellan preliminär ersättning och slutlig ersättning, om den preliminära ersättningen är lägre än den slutliga

Den slutliga ersättningen beräknas på motsvarande sätt som den preliminära ersättningen men baserat på den högre faktiska kostnaden för kompetensinsatserna som är hänförlig till stödperioden (9 § förordning [2020:1249] om ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete).

Hinder för ytterligare ersättning

Ytterligare ersättning får inte lämnas till en arbetsgivare som har näringsförbud eller skatte- och avgiftsskulder som har överlämnats till Kronofogden för indrivning när frågan om ytterligare ersättning prövas. Om arbetsgivaren är en juridisk person, får den eller de fysiska personer som har ett betydande inflytande i verksamheten inte ha näringsförbud (9 § förordning [2020:1249] om ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete).

Föreläggande att redovisa underlaget för kompetensersättning

Om en arbetsgivare inte har redovisat underlag för sina kostnader inom rätt tid ska Skatteverket förelägga arbetsgivaren att inom en viss tid redovisa underlaget (9 a § förordning [2020:1249] om ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete).

Om en arbetsgivare efter ett föreläggande inte har redovisat underlag för sina kostnader, är arbetsgivaren skyldig att betala tillbaka all preliminär ersättning. Arbetsgivaren ska helt eller delvis befrias från sin återbetalningsskyldighet, om det är uppenbart oskäligt att arbetsgivaren ska betala tillbaka all preliminär ersättning (10 § förordning [2020:1249] om ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2020:1249) om ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
  • Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete [1]

Propositioner

  • Proposition 2020/21:1 Budgetpropositionen för 2021 [1]