OBS: Detta är utgåva 2022.6. Visa senaste utgåvan.

Den som beslutet gäller kan begära omprövning av Skatteverkets beslut som fattas med stöd av gåvomottagarlagen. Skatteverket kan också på eget initiativ ompröva beslut till för- eller nackdel för den som beslutet gäller. Beslut som är möjliga att återkalla får dock inte omprövas till nackdel för den som beslutet gäller.

Under Andra ämnesområden finns de materiella reglerna om godkännande av gåvomottagare.

Vilka beslut får omprövas?

Den som beslutet gäller kan, enligt 19 § GML, begära omprövning av

Förelägganden som har meddelats enligt 13 § GML omfattas inte av omprövningsbestämmelsen i gåvomottagarlagen.

Beslut som gäller omedelbart

Ett beslut att betala en kontrollavgift gäller omedelbart. En begäran om omprövning av ett beslut om kontrollavgift enligt 16 § GML påverkar alltså inte den enskildas skyldighet att betala avgiften inom den tid som anges i beslutet (18 § 2 GML och 68 kap. 1 § SFL). Det är dock möjligt att begära anstånd med stöd av bestämmelserna i 63 kap. SFL (se 18 § 1 GML).

Observera att även ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, även om det begärs omprövat (15 § GML).

Formella krav

Gåvomottagarlagen hänvisar till reglerna i 66 kap. SFL om omprövning av beslut på vilket sätt preliminär skatt ska betalas (19 § första stycket GML). Läs mer på sidan Hur man begär omprövning.

Tidsfrister

En begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det (19 § GML och 66 kap. 7 § andra stycket 2 och 11 SFL).

Det är möjligt för Skatteverket att till nackdel ompröva ett beslut om kontrollavgift (se nedan). Den omprövningsfristen är två år (66 kap. 21 § SFL) och ska räknas från den dag beslutet om kontrollavgift meddelades (19 andra stycket GML).

Skatteverket får på eget initiativ ompröva ett beslut till fördel för den som beslutet gäller (66 kap. 19 § SFL). Skatteverkets befogenhet att på eget initiativ ompröva till fördel är visserligen inte tidsbegränsad, men verket är inte skyldigt att ompröva beslut för perioder där det inte längre finns några handlingar bevarade (prop. 2010/11:165 s. 1096).

Omprövning av beslut till nackdel

Skatteverket ska återkalla ett godkännande som gåvomottagare under vissa förutsättningar.

Beslut som är möjliga att återkalla får inte omprövas till nackdel för den som beslutet gäller (66 kap. 20 § andra stycket SFL). Det saknas därför laglig möjlighet för Skatteverket att ompröva ett tidigare meddelat beslut om godkännande eller beslut om förlängning av godkännande till nackdel för den som beslutet gäller.

Beslut om kontrollavgift får dock omprövas även till nackdel för den som beslutet gäller. Det kan exempelvis komma i fråga om den enskilde har fått befrielse från kontrollavgift genom att lämna felaktiga uppgifter till Skatteverket (se 19 § GML, 66 kap. 21 § och 24 § SFL och prop. 2010/11:165 s. 1104).

Förfarandereglerna är desamma som för övriga ärenden enligt gåvomottagarlagen

Det är samma förfaranderegler som gäller vid handläggning av omprövningsärenden enligt gåvomottagarlagen som vid handläggning av övriga ärenden enligt gåvomottagarlagen. Det innebär bl.a. att det är kommuniceringsregeln i 25 § FL som är tillämplig och inte reglerna om kommunicering i 40 kap. 2 och 3 §§ SFL.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2]