OBS: Detta är utgåva 2022.6. Visa senaste utgåvan.

Ändring av beslut sker med stöd av förvaltnings­lagen och särskilda bestämmelser om återkrav i lagen om stöd vid korttids­arbete. 

Nytt: 2022-05-30

Sidan har tillkommit för att flytta förfarandereglerna för stöd vid korttidsarbete från området Korttidsarbete till förfarandeområdet.

Ändring och rättelse av beslut

Lagen om stöd vid korttidsarbete saknar allmänna bestämmelser om omprövning eller ändring av felaktiga beslut om korttidsstöd.

Utgångspunkten är i stället att det är förvaltningslagens bestämmelser om ändring av beslut som ska gälla (prop. 2013/14:1 s. 372).

Ändring av beslut till nackdel

Skatteverket får inte ändra ett felaktigt beslut om stöd vid korttidsarbete till nackdel för arbetsgivaren som beviljats stöd (jfr 37 och 38 §§ FL). I stället får Skatteverket besluta om återkrav (33 § lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete och jfr 4 § FL).

Ändring av beslut till fördel

Skatteverket får ändra ett felaktigt beslut till fördel för en arbetsgivare i ett ärende om stöd vid korttidsarbete (37 § första stycket FL) och Skatteverket är i vissa fall skyldigt att ändra ett felaktigt beslut (38 § FL), förutsatt att det bl.a. inte blir till nackdel för någon enskild part. Ändring av beslut med stöd av förvaltningslagen kan ske i princip utan begränsning i tiden.

Skatteverket behöver inte tillsammans med ett beslut om korttidsstöd informera om möjligheten till ändring av felaktiga beslut enligt bestämmelserna i förvaltningslagen.

Rättelse av skrivfel och liknande

Skatteverket får rätta sina egna beslut som innehåller skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende (36 § FL). Rättelse med stöd av denna bestämmelse får dock inte innebära någon saklig ändring av det tidigare beslutet, utan det är fråga om rent formella rättelser (prop. 2016/17:180 s. 227).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (2017:900) [1] [2] [3] [4] [5]
  • Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete [1]

Propositioner

  • Proposition 2013/14:1 Budgetpropositionen för 2014 [1]
  • Proposition 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag [1]