OBS: Detta är utgåva 2022.6. Visa senaste utgåvan.

SFL:s bestämmelser om omprövning är tillämpliga på Skatteverkets beslut om skatt på energi och beslut om återbetalning av skatt. Skatteverkets övriga beslut enligt lagen om skatt på energi (LSE) omfattas inte av SFL:s bestämmelser om omprövning.

SFL tillämpas vid omprövning av beslut om skatt och beslut om återbetalning av skatt

Det är SFL:s bestämmelser om omprövning som är tillämpliga på de beslut om punktskatt på energi som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i lagen om skatt på energi, LSE (6 kap. 1 § och 1a § LSE). Observera att beslut om återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 2, 3, 5, 5 a, 6, 8 a, 10 eller 11 § eller 11 kap. 12–15 §§ LSE ska anses som beslut om punktskatt (53 kap. 5 § SFL).

Från och med den 1 januari 2022 får enskilda begära omprövning av Skatteverkets beslut om återbetalning av skatt till utländska beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl. i Sverige som fattas enligt 9 kap. 1 § LSE. Begäran om omprövning ska komma in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller 66 kap. SFL vid omprövning av ett sådant beslut (12 kap. 1 § andra stycket LSE). Den nya bestämmelsen tillämpas första gången på ansökningar om återbetalning som inkommit efter den 1 januari 2022.

Skatteverkets övriga beslut enligt LSE omfattas inte av SFL:s bestämmelser om omprövning. Det finns heller inga särskilda bestämmelser om omprövning i LSE. På dessa beslut tillämpas förvaltningslagens bestämmelser om ändring.

Särskilt om återbetalning av skatt på energi

Skatteverket ska, om vissa förutsättningar är uppfyllda, medge återbetalning av energiskatt på bränsle efter ansökan från en enskild (9 kap. LSE). Återbetalning av energiskatt på el kan medges den som förbrukar el i vissa verksamheter (11 kap. 12–15 §§ LSE). Ett ansökningsförfarande är direkt föreskrivet.

Eftersom beslut om återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 2, 3, 5, 5 a, 6, 8 a, 10 eller 11 § eller 11 kap. 12–15 §§ LSE är ett beslut om punktskatt kan den enskilda begära omprövning eller överklaga ett beslut om återbetalning eller kompensation i enlighet med reglerna i SFL.

Att beslutet om återbetalning eller kompensation får omprövas utesluter inte möjligheten för den enskilda att i stället lämna en ny ansökan. Detta innebär att den enskilda kan ha flera möjligheter att välja på för att försöka få till stånd en ändring:

  • lämna en ny ansökan till Skatteverket
  • begära omprövning
  • överklaga beslutet som fattades till följd av den tidigare ansökan.

Möjligheten att ompröva gäller det beslut som har fattats till följd av den tidigare ansökan. Vad som har angetts i ansökan har betydelse för beslutets omfattning. Beslutet individualiseras bland annat av perioden och den förbrukning som man tidigare ansökt om återbetalning eller kompensation för. En begäran om omprövning måste vara inom ramen för den tidigare ansökan. Om den enskilda vill ha återbetalning som inte faller inom ramen för den tidigare ansökan och därmed beslutet, måste en ny ansökan lämnas.

När den enskilda får välja mellan att ansöka på nytt eller begära omprövning behöver hen tänka på att man har kortare tid på sig att komma in med ansökan om återbetalning eller kompensation till Skatteverket, än tiden för att begära omprövning av beslut om punktskatt enligt SFL (sexårsfristen).

Det som den enskilda har uppgett i sin skrivelse får avgöra om det är en begäran om omprövning av ett tidigare beslut eller en ny ansökan om återbetalning. Om det finns några oklarheter får Skatteverket kontakta den enskilda för att klargöra skrivelsens karaktär. Om det är fråga om en ny ansökan som har kommit in efter det att ansökningstiden har gått ut, så ska Skatteverket avvisa ansökan som för sent inkommen. Det finns dock inget som hindrar att Skatteverket tar kontakt med den enskilda för att fråga om det i stället handlar om en begäran om omprövning som har kommit inom omprövningstiden. Om så är fallet kan skrivelsen därefter hanteras som en begäran om omprövning. Observera att om det förekommer omprövningshinder kan det vara förmånligare för den enskilda att skrivelsen ses som en ansökan i stället för en begäran om omprövning.

Exempel: Begäran om omprövning eller ny ansökan

Efter det att den enskilda har beviljats återbetalning enligt ansökan upptäcker hen att en större mängd bränsle, än det som har uppgetts i ansökan, har förbrukats under perioden för det tidigare angivna ändamålet. Den enskilda har i ett sådant fall möjlighet att välja mellan att begära omprövning av beslutet eller att lämna in en ny ansökan. Denna valmöjlighet gäller även om Skatteverket har beslutat om återbetalning helt enligt den tidigare ansökan.

Om den enskilda upptäcker att ytterligare bränsle förbrukats under samma period men för ett annat ändamål än det som har uppgetts i den tidigare ansökan, omfattar beslutet enligt ansökan inte förbrukningen för det ändamålet. Den enskilda kan därför inte få till stånd en ändring genom att begära omprövning av beslutet. Om den enskilda vill ha återbetalning av skatt på bränsle som har förbrukats för det nu aktuella ändamålet måste hen lämna in en ny ansökan.

Beslut där SFL:s bestämmelser om omprövning inte är tillämpliga

Följande typer av beslut omfattas inte av SFL:s bestämmelser om omprövning:

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar