OBS: Detta är utgåva 2022.6. Visa senaste utgåvan.

Vid ändring av beslut i samband med registreringen av bouppteckningar gäller förvaltningslagens bestämmelser.

Förvaltningslagens bestämmelser ska tillämpas vid ändring av beslut

Det finns inga särskilda bestämmelser om ändring av beslut som Skatteverket fattar i samband med registreringen av en bouppteckning. Det är därför förvaltningslagens bestämmelser om ändring av beslut som ska tillämpas på dessa beslut.

När är Skatteverket skyldigt att ändra sitt beslut?

Skatteverkets skyldighet att ändra ett beslut enligt 38 § FL gäller normalt inte när ett beslut att registrera en bouppteckning är uppenbart oriktigt. En ändring av ett beslut att registrera en bouppteckning är nämligen oftast till nackdel för någon enskild part och Skatteverket är då inte skyldigt att ändra beslutet.

I vissa fall kan det finnas en skyldighet för Skatteverket att ändra ett beslut att inte registrera en bouppteckning. Om samtliga dödsbodelägare är överens om att bouppteckningen ska registreras och Skatteverkets beslut är uppenbart oriktigt, ska Skatteverket ändra beslutet och registrera bouppteckningen.

När får Skatteverket ändra sitt beslut?

Ibland får Skatteverket ändra ett beslut trots att det är till nackdel för någon enskild part. Då krävs det att vissa i lagen angivna förutsättningar är uppfyllda (37 § andra stycket FL).

Ett beslut att registrera en bouppteckning är ett sådant beslut som till sin karaktär får anses som gynnande för någon enskild part. För att Skatteverket ska få ändra ett sådant beslut till en enskilds nackdel krävs då att felaktigheten beror på att en part har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter (37 § andra stycket 3 FL). Eftersom det normalt är svårt för Skatteverket att bedöma detta kan Skatteverket sällan ändra ett felaktigt registreringsbeslut med stöd av denna bestämmelse.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (2017:900) [1] [2]