OBS: Detta är utgåva 2022.6. Visa senaste utgåvan.

Förvaltningslagens regler tillämpas vid ändring av Skatteverkets beslut enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete (HUSFL). När återbetalning ska ske fattas beslut dock med stöd av HUSFL.

Nytt: 2022-02-02

Det har förtydligats när det finns hinder för Skatteverket att pröva den enskildas begäran om ändring i sak (under rubriken Förvaltningslagens bestämmelser gäller).

Förvaltningslagens bestämmelser gäller

Skatteverket är beslutande myndighet i ärenden enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete, s.k. rot- och rutarbete (4 § HUSFL). Lagen saknar regler om ändring av beslut. På de beslut som Skatteverket fattar med stöd av lagen tillämpas förvaltningslagens regler om ändring av beslut.

Den enkildas begäran om ändring kan avse ett beslut som redan har prövats av en allmän förvaltningsdomstol i en dom som har fått laga kraft. Skatteverkets uppfattning är att domstolens avgörande inte utgör ett hinder mot att Skatteverket prövar samma sak på nytt (jfr HFD 2019 ref. 61).

Skatteverkets beslut om utbetalning eller återbetalning enligt HUSFL får överklagas av både utföraren och köparen. Om bara en av dessa överklagar beslutet och överklagandet överlämnas till förvaltningsrätten blir Skatteverket förhindrat att ändra det överklagade beslutet eller fatta ett nytt beslut i samma fråga under den tid som förfarandet i den högre instansen pågår (39 § FL). Skatteverket ska i sådant fall avvisa en begäran om ändring av samma fråga som är föremål för domstolens prövning även om begäran har gjorts av den som inte har överklagat beslutet.

När återbetalning ska ske

Om en utbetalning till en utförare har skett utan att förutsättningarna för utbetalning har varit uppfyllda korrigeras det inte genom en ändring av beslutet om utbetalning utan genom att Skatteverket beslutar om återbetalning med stöd av 14 § HUSFL (prop. 2008/09:77 s. 45–47 och KRNJ 2014-10-09, mål nr 1049-14).

Eftersom beslut om återbetalning gäller omedelbart (23 § HUSFL) påverkar en begäran om ändring av ett sådant beslut inte skyldigheten att betala enligt beslutet. Om utföraren vill skjuta upp betalningen i sådant fall kan hen ansöka om anstånd (23 a § HUSFL).

Bestämmelserna i 23 och 23 a §§ HUSFL trädde i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas på beslut om återbetalning som avser en begäran om utbetalning som har lämnats efter den 31 december 2020 (ikraftträdande- och övergångsbestämmelser till lagen [2020:1069] om ändring i lagen [2009:194] om förfarande vid skattereduktion för hushållsarbete).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2019 ref. 61 [1]
  • KRNJ 2014-10-09, mål nr 1049-14 [1]

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (2017:900) [1]
  • Lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete [1] [2] [3] [4]
  • Lag (2020:1069) om ändring i lagen (2009:194) om förfarande vid skattereduktion för hushållsarbete [1]

Propositioner

  • Proposition 2008/09:77 Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete [1]