OBS: Detta är utgåva 2023.14. Visa senaste utgåvan.

En bostadsrättsförening ska lämna kontrolluppgift för överlåtelse av bostadsrätt.

Privatbostadsrätt

Bestämmelser om kontrolluppgift för privatbostadsrätt finns i 22 kap. 2 § SFL. En kontrolluppgift ska lämnas om försäljning och liknande överlåtelse av en privatbostadsrätt. Uppgift ska också lämnas för överlåtelse genom gåva, bodelning, arv och testamente.

Kontrolluppgiften avseende överlåtelse av bostadsrätt kan sägas ha två syften. Dels ska uppgifterna ligga till grund för kapitalvinstbeskattning och dels ska uppgifterna användas för eventuell återföring av uppskovsbelopp från tidigare byten av bostad. Vid försäljning eller liknande överlåtelse av bostadsrätten ska uppgifter lämnas enligt nedan. Om överlåtelse av bostadsrätten istället har skett genom gåva, bodelning, arv eller testamente, är det viktigt att uppgift endast lämnas om detta genom markering i en särskild ruta på kontrolluppgiften.

Det är det överlåtelseavtal som tecknats mellan avtalsparterna som ska ligga till grund för kontrolluppgiften. Då konsekvenserna vid bl.a. inkomstbeskattningen skiljer sig åt vid de olika formerna av överlåtelse är det av stor betydelse att uppgiften anges korrekt i kontrolluppgiften (köp, testamente eller bodelning t.ex.). Bostadsrättsföreningen är skyldig att spara en kopia av överlåtelseavtalet tillsammans med lägenhetsförteckningen (9 kap. 10 § BrL).

Kontrolluppgift behöver inte lämnas för överlåtelse av en näringsbostadsrätt.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av privatbostadsföretaget på blankett KU55.

Kontrolluppgift ska även lämnas för begränsat skattskyldiga (23 kap. 2 § SFL).

I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:

Oäkta bostadsrätt

Bestämmelser om kontrolluppgift för oäkta bostadsrätt finns i 22 kap. 3 § SFL. En kontrolluppgift ska lämnas om försäljning och liknande överlåtelse av en oäkta bostadsrätt. Uppgift ska också lämnas för överlåtelse genom gåva, bodelning, arv och testamente.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av det oäkta bostadsföretaget på blankett KU55.

Kontrolluppgift ska även lämnas för begränsat skattskyldiga (23 kap. 2 § SFL).

I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:

  • lägenhetens beteckning
  • tidpunkten för överlåtelsen och tidpunkten för överlåtarens förvärv av lägenheten

Utländskt skatteregistreringsnummer (TIN)

Skyldighet att lämna uppgift om utländskt skatteregistreringsnummer (TIN) föreligger. TIN ska lämnas för begränsat skattskyldiga samt för personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige och har hemvist i annan stat eller jurisdiktion än Sverige (5 kap. 11 b § SFF). Läs mer om utländskt skatteregistreringsnummer.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Bostadsrättslag (1991:614) [1]
  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]
  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4]