OBS: Detta är utgåva 2023.14. Visa senaste utgåvan.

En utbetalare kan bli ansvarig för skatteavdrag som inte har gjorts även om mottagaren är okänd.

Vem kan bli ansvarig?

Den som har betalat ut ersättning för arbete kan vara skyldig att göra skatteavdrag enligt 10 kap. SFL. Skyldigheten att gör skatteavdrag på ersättning för arbete som utförts i Sverige gäller även utländska utbetalare som saknar fast driftställe här i landet. Läs mer om utländska utbetalares skyldighet att göra skatteavdrag.

En utbetalare som inte har gjort rätt skatteavdrag kan bli ansvarig för den skatt som skulle ha dragits av (59 kap. 2 § SFL).

Vilket belopp kan utbetalaren bli ansvarig för?

Om det inte går att fastställa vem som är mottagare av ersättningen bestäms ansvarsbeloppet till det skatteavdrag som skulle ha gjorts. Om skatteavdraget inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt får det skatteavdrag som skulle ha gjorts uppskattas (59 kap. 4 § SFL). Betalningsmottagaren anses vara okänd så länge Skatteverket inte kan fastställa dennes person- organisations- eller samordningsnummer.

Eftersom det inte finns någon känd betalningsmottagare i de här fallen behöver inte den slutliga skatten vara restförd. Beslutet kan fattas så fort ersättningen för arbetet har betalats ut.

När kan beslutet meddelas?

Ett beslut om ansvar kan meddelas senast under det sjätte året efter utgången av det beskattningsår då skatten skulle ha dragits av (59 kap. 6 § SFL).

Hur ska beslut om ansvar registreras och hur ska räntan beräknas?

Ett beslut om ansvar ska inte registreras på skattekontot (61 kap. 1 § andra stycket SFL).

För beslut enligt 59 kap. SFL gäller särskilda regler för beräkning av ränta (65 kap. 19 och 20 §§ SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar